پایان نامه با کلید واژگان پارامترهائی، جالبترین، لیگاندهای، توانائی

مورد بررسی قرار گرفته است. طبیعت و آرایش اتمهای دهنده ممکن است که سبب پایداری حالتهای اکسایش غیر معمول یون فلزات واسطه از طریق کپسوله کردن آنها شود]۲۴[ .
در لیگاندهای بزرگ حلقه اندازه حفره نشان دهنده پارامترهائی است که سبب افزایش توانائی تشخیص گونه های باردار و خنثی می شود، در حالی که در سیستم های بزرگ زنجیر بهترین و جالبترین

دیدگاهتان را بنویسید