پایان نامه با کلید واژگان ۲-به، کاندیدای، نظیر((O,S,N,P,….، پژوهشگران

مولکولی می باشند. ]۲۷،۳۰،۳۴[
خواص ویژه بازهای شیف که توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده است عبارتند از: ]۴۹[
۱-این لیگاندها از طریق یک واکنش خودتراکمی ساده از مواد اولیه ای که به آسانی در دسترس قرار می گیرد تهیه می شوند.
۲-به طور معمول دارای گروههای مختلف نظیر((O,S,N,P,…. و کاندیدای مناسبی برای پیوند با یونهای

دیدگاهتان را بنویسید