پایان نامه درمورد آزو، دیازو، فنول،نفتالین،آمین، متیلن

باشند]۱۷[.

معمولا ساخت رنگ های آزو شامل دو مرحله است:
مرحله اول) تبدیل آمین آروماتیک به ترکیب دیازو یعنی فرآیندی که به اسم دیازو۲۲ کردن شناخته می شود و مرحله دوم واکنش ترکیب دیازو با یک فنول،نفتالین،آمین آروماتیک یا ترکیبات فعال از گروه متیلن برای تولید رنگ آزو متناظر است ، فرآیندی که به عنوان جفت کردن آزو شناخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید