پایان نامه درمورد آزوییک، نفتالینی، نفتالین، شود]۱۷[.

برای پلیمرهای سلولزی:
سلولزها بسیار آبدوستند بنابراین نیاز به رنگ های آبدوست دارند. علاوه بر این رنگ ها باید به گونه ای طراحی شوند که تمایل رنگ به سوبسترا بیشتر از تمایل رنگ به آب باشد.
رنگ های آزوییک به اسم رنگ های نفتالینی شناخته می شود چون ترکیبات نفتالین در ساختارشان استفاده می شود]۱۷[.

رنگ مو ها:
گروه بزرگی از رنگ

دیدگاهتان را بنویسید