پایان نامه درمورد جدول۱-۲:گروه، ]۱۷[.، گوناگونی، ها]۱۷[

گروه های عاملی کمکی هستند که مهم ترین آن هیدروکسیل می باشند. رنگ های آزو گسترده ترین،کم هزینه ترین،و پایا ترین هستند که می توانند برای مواد گوناگونی استفاده شوند ]۱۷[.
جدول۱-۲:گروه بندی کاربردی رنگ ها]۱۷[

سوبستراها

ویژگی ها

نوع

دیدگاهتان را بنویسید