پایان نامه درمورد مولکول،، نیترو، آزمایشاتی، مول

کند، بررسی ها انجام شود. مولکول حاضر یعنی ۱-متیل – ۱- نیتروزو اوره۹ (MNU) مولکولی با فرمول شیمیایی C2H5N3O2 دارای جرم مولی ۱۰۳.۰۸ گرم بر مول است. MNU دارای یک گروه متیل و یک گروه نیترو می باشد. این مولکول، مولکولی است سرطان زا و آزمایشاتی که با استفاده از این مولکول روی موش های آزمایشگاهی صورت گرفته نشان می دهد که در این موش ها

دیدگاهتان را بنویسید