پایان نامه رایگان با موضوع آریپیپرازول، عمدتاٌ، مدفوع(، ۹۹?

نیمه عمر حذف آریپیپرازول و دی هیدروآریپیپرازول به ترتیب ۷۵ و ۹۵ ساعت است. در افراد poor metabolizer نیمه عمر حذف دارو ممکن است تا ۱۴۶ ساعت افزایش یابد. Protein- binding آریپیپرازول و متابولیت اصلی آن حدود ۹۹? است. این دارو عمدتاٌ از طریق مدفوع( حدود ۵۵?) و حدود ۲۵? از دوز خوراکی دارو به فرم متابولیت ها از طریق ادرار حذف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید