پایان نامه رایگان با موضوع پلاسمایی

غذا اثری بر سرعت و مقدار جذب دارو ندارد. آریپیپرازول عمدتاٌدر کبد در چرخه های دهیدروژناسیون و هیدروکسیلاسیون از طریق CYP450 ایزوآنزیم های CYP3A4 و CYP2D6 و N-دآلکیلاسیون از طریق CYP3A4 متابولیزه می شود. متابولیت اصلی آریپیپرازول، دی هیدرو آریپیپرازول است که فعال بوده وحدود ۴۰? از سطح پلاسمایی دارو به این فرم دیده می شود.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید