پایان نامه رایگان با موضوع and، plasma، HF-LPME-HPLC/UV، Urine

officinalis
Valevenic acid
HF-LPME-HPLC/UV
۶۵

Human plasma
Fluoxetine and nofluoxetine
HF-LPME-HPLC-FL
۶۶

Urine and plasma
Tramadol
HF-LPME-GC-MS
۶۷

Microsomal fractions
Isradipine
HF-LPME-HPLC/UV
۶۸

Urine and plasma
Trimipramine desipramine
HF-LPME-ESI-IMS
۶۹

Biological and environmental

دیدگاهتان را بنویسید