منابع تحقیق درمورد تحصیلات تکمیلی

۴-۳-۱ سؤال اول ۵۶
۴-۳-۴ سؤال چهارم ۵۹
۴-۳-۵ سؤال پنجم ۶۰
۴-۳-۶ سؤال ششم ۶۱
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۶۳
۵-۱مقدمه ۶۴
۵-۲یافته های پژوهش ۶۴
۵-۲-۱ سؤال اول ۶۴
۵-۲-۲ سؤال دوم ۶۵
۵-۲-۳ سؤال سوم ۶۵
۵-۲-۴ سؤال چهارم ۶۶
۵-۲-۵ سؤال پنجم ۶۶
۵-۲-۶ سؤال ششم ۶۷
۵-۳ نتیجه گیری ۶۷
۵-۴ محدودیت های پژوهش ۶۷
۵-۵ پیشنهادهای پژوهش ۶۸
۵-۵-۱ پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش ۶۸
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۶۸
منابع ۶۹
پیوست ۷۶
فهرست جدول ها
جدول۲-۱، خلاصه یافته های بدست آمده از پذیرش دانشجوی دکتری در جهان ۲۶
جدول ۴-۱، توزیع فراوانی جنسیت افراد ۴۴
جدول ۴-۲، توزیع فراوانی گروه تحصیلی و دانشگاه اساتید و دانشجویان دکتری ۴۵
جدول ۴-۳، توزیع فراوانی مرتبه دانشگاهی افراد ۴۶
جدول ۴-۴، توزیع فراوانی سابقهتدریس اساتید و دانشجویان دکتری ۴۷
جدول ۴-۵، توزیع فراوانی پاسخ های اساتید و دانشجویان دکتری به شیوه آزمون دانشجوی دکتری ۴۸
جدول ۴-۶، توزیع فراوانی سازمان برگزار کننده آزمون نیمهمتمرکز ۴۸
جدول ۴-۷، توزیع فراوانی شیوه مناسب آزمون دکتری ۴۹
جدول ۴-۸، توزیع فراوانی نوع سؤالات آزمون کتبی ۴۹
جدول ۴-۹، توزیع فراوانی محتوای آزمون کتبی ۵۰
جدول ۴-۱۰، توزیع فراوانی بیشترین سهم آزمون ۵۰
جدول ۴-۱۱، توزیع فراوانی بیشترین سهم در پذیرش آزمون دکتری ۵۱
جدول ۴-۱۲، توزیع فراوانی توصیه نامه علمی ۵۱
جدول۴-۱۳، توزیع فراوانی بخش تعیین کننده در مصاحبه ۵۲
جدول۴-۱۴، توزیع فراوانی مهم ترین بخش فعالیت های آموزشی ۵۲
جدول ۴-۱۵، توزیع فراوانی سهم تدریس در مصاحبه آزمون دکتری ۵۳
جدول ۴-۱۶، توزیع فراوانی پاسخ های افراد به سوابق تحصیلی ۵۳
جدول ۴-۱۷، توزیع فراوانی داوران جلسه مصاحبه ۵۴
جدول۴-۱۸، توزیع فراوانی فعالیت های پژوهشی ۵۴
جدول ۴-۱۹ توزیع فراوانی زمان مناسب برگزاری آزمون ۵۵
جدول ۴-۲۰، توزیع فراوانی نحوه ثبت نام آزمون دکتری ۵۵
جدول ۴-۲۱، توزیع فراوانی محل برگزاری آزمون دکتری ۵۶
جدول۴-۲۲، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در دانشگاه های ایران ۵۶
جدول۴-۲۳، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخهای افراد به شیوه های پذیرش ۵۷
جدول۴-۲۴، توزیع فراوانی شیوه های پذیرش در گروه های علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی ۵۷
جدول۴-۲۵، آزمون کای دو تفاوت فراوانی پاسخ های گروه های مختلف تحصیلی به شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری ۵۸
جدول۴-۲۶، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه محتوای آزمون کتبی ۵۸
جدول۴-۲۷، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد ۵۹
جدول۴-۲۸، شاخص های توصیفی نظر اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه محتوای آزمون کتبی ۵۹
جدول۴-۲۹، آزمون t تفاوت میانگین محتوای آزمون از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد ۶۰
جدول۴-۳۰، شاخص های توصیفی نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزد در زمینه سهم مقاله در مصاحبه ۶۰
جدول۴-۳۱، آزمون t تفاوت میانگین سهم مقاله در مصاحبه از نظر اساتید دانشگاه های دولتی و آزاد ۶۱
جدول ۴-۳۲، آزمون تحلیل واریانس تفاوت میانگین های نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه سهم مقاله در مصاحبه ۶۱
فصل اول کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه
امروزه سرمایه های فکری بیش از هر زمان دیگر به عنوان اصلی ترین سرمایه در هر کشور شناخته می شوند و در قالب سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی خود را آشکار میسازند. جامعه امروز مجموعه ای از سازمان ها است که در بهترین شکل تحت عنوان سازمان های علمی تبلور می یابند. از جمله ویژگی های این سازمان ها وجود حساسیت زیاد آنها به محیط و برقراری ارتباط سازنده با آن است، و دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین مراکز علمی کشور می بایست در این راستا پیشگام باشند(راشدی، ۱۳۸۸). اکتشافات و اختراعات، حاصل تحقیقاتی هستند که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی و مؤسسه های آموزش عالی انجام می شود. بنابراین دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر اطلاعات و مدیریت دانش بر عهده دارند(یوسفیان املشی، ۱۳۸۰).
دانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی یکی از ارزشمندترین منابعی است که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. این نهاد به جهت نقش تعیین کننده ای که در تولید و انتقال دانش دارد به عنوان یکی از شاخص های تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضیان آموزش عالی کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصیلات تکمیلی انتخاب شیوه های نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذیر می باشد. لذا لازم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیاده سازی شیوه های جدید گزینش علمی با بهره گرفتن از فن آوری های روز دنیا برای صحت و دقت این امر بهکار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافت های موجود در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری آزمون درمقطع کارشناسی ارشد و دکتری ناپیوسته اقدام به پذیرش دانشجو می نماید(راهنمای پذیرش دانشجو، ۱۳۹۰).
پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور ما در دو دهه گذشته با رشد چشم گیر و کم نظیری مواجه بوده است. بی تردید تحولات اجتماعی و سیاسی دو دهه اخیر نقش مهمی در بروز این «استقلال » پدیده بازی کرده اند. پیروزی انقلاب اسلامی که سرلوحه شعارهای آن به شمار میرفت، اقتضا میکرد استقلال طلبی در تمام ارکان و شئون مملکت جاری شود. به عنوان یکی از نمادهای استقلال طلبی از « خودکفایی» آرمان های بزرگی بود که مردم و رهبران انقلاب امیدوارانه به آن چشم داشتند و بسیاری از سیاستهای کلان کشور برمبنای آن شکل گرفتند. یکی از سیاست هایی که با هدف نیل به خودکفایی وضع شد، افزایش پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تأسیس مؤسسات آموزشی جدید دولتی و غیردولتی و غیرانتفاعی بود؛ با این هدف که با تربیت متخصصان داخلی کشور از وابستگی به بیگانگان و متخصصانی که فاقد تعهدات و باورهای انقلابی بودند، کاسته شود. این تحولات در شرایطی اتفاق افتاد که سرعت رشد زیرساختارهای دانشگاهی ما، اعم از تجهیزات، نظام مدیریتی، هیأت علمی و غیره هرگز متناسب با سرعت رشد پذیرش دانشجو نبود. به عنوان مثال، طی چند سال ظرفیت پذیرش دانشجو در یکی از دانشکده های پزشکی به یک باره از ٨٠ نفر به ۶٠٠ نفر افزایش یافت، بی آنکه زیرساخت های آن – که برای ٨٠ دانشجو طراحی شده بود – از چنین رشدی برخوردار شود. نتیجه بلافصل چنین عدم تناسبی افت کیفیت آموزش عالی در دانشگاه ها بود؛ کیفیتی که پیشتر نیز تحت تأثیر شرایط ناشی از جنگ تحمیلی و تحریمهای اقتصادی دچار آسیب های جدی شده بود. (معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ۱۳۸۱).
از آنجا که انتخاب و پذیرش دانشجو به عنوان اصلی ترین درونداد، یک مرحله اساسی و تعیین کننده در نظام آموزش عالی کشور است، از این رو نحوه کنترل آن به مطلوبیت و یا وخیم تر شدن جریان آموزشی منجر می شود. به همین دلیل کنترل کیفیت از همان آغاز باید انجام گیرد زیرا بعد از ورود به دانشگاه دیگر نمی توان کاری انجام داد و تحقق اهدافی که فلسفه وجودی و رسالت اصلی نظام آموزش عالی و دانشگاه است، ممکن نخواهد شد (مجتهدی، ۱۳۷۲).
۱-۲ بیان مسئله
دانشگاه به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی برای بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت خاصی برای سیاست گذاران و مقامات ارشد کشورها برخوردار است. امروزه نیروی انسانی متخصص به عنوان بزرگترین سرمایه، جایگزین عوامل دیگر توسعه مانند سرمایه های فیزیکی و منابع طبیعی شده است. اگر نگرشی واقع بینانه و عمیق درباره پیچیدگی دانشگاهها به عنوان یک سازمان داشته باشیم و بتوانیم استراتژیهای توسعه آن را در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دانش نظری مرتبط تحلیل کنیم، توجه به نحوۀ انتخاب و کیفیت ورودی های این سیستم ضروری به نظر می رسد. زیرا که هر سیستم با توجه به اهداف خاص خود می بایست در شرایطی که توانایی پذیرش تمام متقاضیان را با توجه به امکانات خود ندارد، برای پذیرش ورودی های خود، اقدامات علمی و مؤثری را انجام دهد. آزمونهای ورودی مراکز آموزش عالی (کنکور) و نظام پذیرش در مؤسسات آموزش عالی باید بتوانند داوطلبانی را وارد دانشگاه کنند که بیشترین صلاحیت علمی را داشته باشند، به این معنا که قدرت پیش بینی کنندگی کنکور، بالا باشد (مردیها، ۱۳۸۳).
طی سالیان اخیر، رشد شتابان و فزایندهی دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به عنوان پاسخی به ضرورتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی موردحمایت کشورها قرار گرفته است. علاوه بر دسترسی بیشتر به آموزش عالی، توزیع عادلانهتر منابع و بودجه به آموزش عالی در مقایسه با سایر بخشها توجه برنامهریزان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده و اهمیت آن از سوی بسیاری از پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است، به طوری که آموزش عالی شرط لازمی قلمداد شده است تا کشورها بتوانند با بهره گرفتن از آن خود را با شرایط جدید رقابت جهانی وفق دهند(میچل، ۲۰۰۳).
سرعت پرشتاب علم و فناوری و ظهور پیشرفت های عظیم علمی در هزاره ی سوم، کشورهای جهان را در شرایطی قرار داده است که ایجاد تحول راهبردی در برنامه های توسعه امری حیاتی و گامی اساسی در جهت توسعه همه جانبه است. لذا نهادهای مولد اندیشه نقش کلیدی در تبیین و تحقق این تحول راهبردی با الهام از برنامه های توسعه و اهداف بلند سند چشم اندار جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت ، بر این اساس متولیان و برنامه ریزان حوزه ی آموزش عالی کشور همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهی کشور و بهرهمندی از فرصتهای پیش آمده در راستای ارتقای کیفیت علمی وآموزشی، لزوم بازنگری آیین نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشی و نحوه پذیرش دانشجو را در اولویت های کاری خود قرار داده اند که برای نیل به این هدف در گام نخست، آیین نامه ی پذیرش دانشجو در دوره دکتری به لحاظ ضرورتی که در بازنگری و اصلاح آن احساس می شد با هماهنگی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو در جهت بهبود سنجش علمی و ایجاد شرایط مناسب و یکسان تدوین شده است.
با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضیان آموزش عالی کشور و محدودیت ظرفیت پذیرش در تحصیلات تکمیلی انتخاب شیوه های نوین گزینش علمی دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذیر می باشد. لذا لازم است کلیه منابع و امکانات جهت تدوین و پیاده سازی شیوه های جدید گزینش علمی با بهره گرفتن از فن آوریهای روز دنیا برای صحت و دقت این امر به کار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافت های موجود در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دوره دکتری تخصصی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید(راهنمای دوره دکتری تخصصی، ۱۳۹۰).
با توجه به مشکلات موجود و هزینه بالایی که تربیت دانشجوی دکتری دارد، لازم است با ارائه روش های مناسب در جهت بهبود نحوه گزینش دانشجو بتوانیم با ایجاد پشتوانه علمی و کاربردی در راستای شکوفایی کشور پیش برویم. همه ساله دانشگاه های سرایر کشور اقدام به راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی کرده و از طریق آزمون دکتری دانشجو میپذیرندو ولی متأسفانه این امر مهم و خطیر بدون برنامه ریزی مؤثر در اجرای آزمون صورت میپذیرد. درحالیکه به نظر میرسد بتوان با یک روش نظامیافته آزمون دکتری تخصصی را در یک چهارچوب علمی قرار داد.
به همین جهت این تحقیق درصدد یافتن ملاک های معتبر با توجه به مطالعهی تطبیقی با دیگر کشورهای جهان به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری می باشد و سپس با نظر متخصصین به مقایسهی این ملاک ها در دو دانشگاه دولتی و آزاد می پردازد تا واجد ملاک معتبرتری جهت پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی و آزاد باشد و از اتلاف وقت، سرمایه و تضییع نیروی انسانی جلوگیری شود.
امید است تحلیل و شناخت فرآیند پذیرش دانشجو در برخی ممالک مطرح جهان، که از طریق چنین مطالعاتی حاصل می شود، بتواند زمینه انتقاد و مسئله گشایی از نظام متداول پذیرش دانشجو در کشورمان را فراهم سازد و اداره کنندگان سازمان سنجش آموزش کشور را در کشف حقایق تربیتی و تحلیل نارسائیهای موجود در پذیرش و انتخاب دانشجو و اتخاذ تدابیری در جهت حل و فصل رضایت بخش آن، یاری دهد.
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
افزایش داوطلبان برای تحصیلات تکمیلی، گسترش مراکز آموزشی را ضروری مینماید. محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاهها، بیکاری دانشآموختگان، فرار مغزها، … ضرورت انتخاب شابستهترین افراد از میان متقاضیان ورود به مؤسسات آموزش عالی را مطرح میکند. مسئولان امروز بیش از هر زمان دیگر باید نسبت به اصلاح نظام گزینش دانشجو، برای مؤسسات آموزش عالی توجه مبذول دارند و آن را از دغدغه های ذهنی خود قرار دهند(آقازاده، ۱۳۷۷).
با توجه به اهداف و سیاست‌های کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت بهبود سنجش علمی داوطلبان اهمیت و پذیرش دانشجو از آن جهت واضح است که ارزش نیروی انسانی متخصص که بتواند چرخهای عظیم پیشرفت و ترقی در جامعه را بگرداند روز به روز بیشتر احساس می شود. کشور ما سالیان درازی با کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده که دارای تعهد و درک دین خود به این کشور باشد، مواجه بوده است. با توجه به این موارد و کمبود ظرفیت دانشگاهها و لزوم استفاده هر چه بیشتر و بهتر از توانایی های جوانان و امکانات آموزشی کشور، لزوم دقت و توجه در پذیرش دانشجو آشکار می شود(خدایی، ۱۳۸۸).
آزمون‌های دوره دکتری تخصصی و با توجه به افزایش چشمگیر فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته‌های مختلف از دانشگاه‌های گوناگون و همچنین تقاضای روزافزون آنها برای ورود به دوره دکتری، سازمان سنجش آموزش کشور آزمون‌هایی‌ مشابه GRE (عمومی و تخصصی) طراحی و اجرا کرده است(دانشگاه باقرالعلوم،۱۳۸۹).
شرایط خاص آزمون دوره دکتری و نقش آن در تعیین سرنوشت داوطلبان ورود به دوره دکتری منجر به پیچیده شدن نیازهای آنان می شود. پژوهش دربارهی نظام پذیرش دانشجو و اندیشه برای برونرفت از این مشکل از اولویتهای نظام آموزشی عالی کشور است.
بدین سان در این پژوهش به بررسی آن میپردازیم.
۱-۴ اهداف تحقیق:
۱-۴-۱ هدف کلی

تهیه الگویی برای بهبود شیوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری
۱-۴-۲ اهداف فرعی
بررسی شیوه های پذیرش در دوره دکتری
بررسی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر اساتید
بررسی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر دانشجویان رشته های مختلف
بررسی نحوه مصاحبه در دوره دکتری
۱-۵ سؤالهای تحقیق:
توزیع فراوانی شیوه های پذیرش مطلوب در دانشگاههای ایران چگونه است؟
شیوه پذیرش دانشجو مطلوب از نظر گروه های مختلف چگونه است؟
نظر اساتید دانشگاههای دولتی و آزاد در زمینه محتوای آزمون کتبی چگونه است؟
نظر اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه محتوای آزمون کتبی چگونه است؟
نظر اساتید دانشگاههای دولتی و آزاد در زمینه محتوای و سهم مصاحبه چگونه است؟
نظر اساتید و دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد در زمینه محتوا و سهم مصاحبه چگونه است؟
۱-۶ تعریف مفاهیم تحقیق:
الف: تعریف نظری

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دوره دکتری: بالاترین دوره تحصیلی آموزش عالی است که به اعطای مدرک تحصیلی می انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه های مختلف علوم فناوری در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش مؤثر باشند(سازمان سنجش و آموزش کشور، ۱۳۹۰).
شیوه های پذیرش:
پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: روش غیرآزمونی به پذیرش افرادی اطلاق میشود که از طریق تبدیل بورس خارج به داخل، انتقال خارج به داخل، آییننامه رتبه اول، دنشجویان ایثارگر ممتازکشور، ادامه تحصیل دانشوران به دوره های دکتری راه مییابند. روش آزمونی به پذیرش افرادی اطلاق میشود که از طریق آزمون دکتری تخصصی موفق به ادامه تحصیل

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید