پایان نامه با کلید واژه کیفیت اطلاعات-دانلود کامل

۳ – ۸- مدل تحقیق و شیوه اندازه‌گیری متغیرها ۳۰
۳ – ۸ – ۱ – مدل مفهومی فرضیه‌های تحقیق ۳۰
۳ –۸ –۲– مدل های آماری تحقیق ۳۱

۳ –۸ –۳- شیوه اندازه‌گیری متغیرها ۳۱
۳ –۸ –۳ – ۱- متغیرهای وابسته ۳۱
۳ –۸ –۳– ۲- متغیرهای مستقل ۳۲
۳– ۸–۳– ۳- متغیرهای کنترلی ۳۲
۳ -۹- تکنیک های تجزیه و تحلیل داده ها ۳۳
۳- ۹ – ۱ – تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پنل ۳۳
۳ – ۹– ۱-۱- مزایای استفاده از داده های تابلویی (ترکیبی) ۳۳
۳-۹-۱-۲ -آزمون های انتخاب مدل در پنل دیتا ۳۴
۳ – ۹ -۱ – ۲-۱- آزمون چاو (آزمون F) 34
3– ۹ –۱-۲-۲-آزمون White cross-section 35
3– ۹– ۲-آزمون معنی دار بودن مدل مربوط به فرضیه‌ها ۳۵
۳- ۹ – ۲ –۱- آماره F 35
3– ۹– ۲ –۲-آزمون خود همبستگی ۳۶
۳– ۹–۳- آزمون فرضیه‌ها ۳۶
۳-۹–۳–۱- ضریب همبستگی ۳۶
۳– ۹–۳–۲- ضریب تشخیص یا تبیین ۳۶
۳– ۹–۳–۳-آزمون معنی‌دار بودن متغیر مستقل ۳۷
۳– ۹-۳-۴-آزمونZ کرامر ۳۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه ۴۰
۴-۲- تجزیه وتحلیل نتایج ۴۰
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول ۴۱
۴-۲-۱-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی اول و دوم ۴۴
۴-۲-۲- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم ۵۰
۴-۲-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه های فرعی سوم و چهارم ۵۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۵۹
۵ – ۲ – خلاصه موضوع و روش تحقیق ۵۹
۵ – ۳ – خلاصه یافته‌ها ۵۹
۵ – ۳ – ۱ – نتایج فرضیه اصلی اول ۵۹
۵– ۳– ۱-۱- نتایج فرضیه های فرعی اول و دوم ۶۰
۵-۳-۲ – نتایج فرضیه اصلی دوم ۶۲
۵ – ۳- ۲ – ۱ – نتایج فرضیه های فرعی سوم و چهارم ۶۳
۵- ۴– پیشنهادات کاربردی ۶۵
۵– ۵ – پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ۶۷
منابع
منابع فارسی ۶۹
منابع لاتین ۷۰
Abstract 72
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- خلاصه پژوهش های پیشین در داخل کشور ۲۳
جدول ۲-۲- خلاصه پژوهش های پیشین در خارج از کشور ۲۵
جدول ۴-۱- آمار توصیفی متغیرها ۴۰
جدول ۴-۲- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۴۲
جدول ۴-۳- نتایج اثرات ثابت زمانی ۴۲
جدول۴-۴- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول ۴۳
جدول ۴-۵- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۴۴
جدول ۴-۶- نتایج اثرات ثابت زمانی ۴۵
جدول۴-۷- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت) ۴۵
جدول ۴-۸- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۴۶
جدول ۴-۹- نتایج اثرات ثابت زمانی ۴۷
جدول۴-۱۰- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم (شرکت ها با توازن کمتر مالکیت) ۴۷
جدول۴-۱۱- نتایج آزمون Z کرامر فرضیه های فرعی اول و دوم ۴۸
جدول۴-۱۲-نتایج آزمون فرضیه های فرعی اول و دوم- مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت ۴۹
جدول ۴-۱۳- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۵۰
جدول ۴-۱۴- نتایج اثرات ثابت زمانی ۵۰

جدول۴-۱۵- تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم ۵۱
جدول ۴-۱۶- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۵۲
جدول ۴-۱۷- نتایج اثرات ثابت زمانی ۵۲
جدول۴-۱۸- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم (شرکت ها با توازن بیشتر مالکیت) ۵۳
جدول ۴-۱۹- نتایج اثرات ثابت مقطعی ۵۴
جدول ۴-۲۰- نتایج اثرات ثابت زمانی ۵۴
جدول۴-۲۱- تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم (شرکت ها با توازن کمتر مالکیت) ۵۵
جدول۴-۲۲-نتایج آزمون Z کرامر فرضیه های فرعی سوم و چهارم ۵۶
جدول۴-۲۳- نتایج آزمون فرضیه های فرعی سوم و چهارم- مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت ۵۷
جدول۵-۱-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول ۶۰
جدول۵-۲-نتایج آزمونZ کرامر فرضیه فرعی ۶۱
جدول۵-۳- نتایج آزمون فرضیه فرعی اول و دوم – مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت ۶۲
جدول۵-۴-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم ۶۳
جدول۵-۵-نتایج آزمونZ کرامر فرضیه فرعی ۶۴
جدول۵-۶-نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم و چهارم-مقایسه مدل در دو گروه توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت ۶۵

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل ۳-۱- در حالت توازن کمتر مالکیت ۳۰
شکل ۳-۲- در حالت توازن بیشتر مالکیت ۳۱

چکیده
نظام راهبری شرکت بیانگر فرآیند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ها با منافع سهامداران بوده و مهم ترین عناصر آن عبارتند از سهامداران و نحوه مالکیت آن‌ها (توازن مالکیت)، اعضای هیات مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیر موظف) می باشد. ۴ متغیر پاداش اعضای هیات مدیره، درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره و تخصص مالی به عنوان ویژگی های مدیران مستقل که به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت پیش بینی عواملی که شامل درستی پیش بینی و پیش داوری مدیریت نسبت به پیش بینی عواید می باشد به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. در این پژوهش از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری و از شرکت های موجود در ۲ صنعت خودرو سازی و سیمان به عنوان نمونه استفاده شد. قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به ابتدای سال ۱۳۸۹ الی انتهای سال ۱۳۹۱ بود.روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک و شامل ۲ مدل آماری که این مدل ها توسط رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها از طریق نرم افزار ره آورد نوین گردآوری و با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری EViews7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های این پژوهش طبق فرضیه اصلی اول از رابطه معنی دار متغیرهای پاداش اعضای هیات مدیره، درصد مدیران مستقل و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت برخوردار بوده که در ادامه شرکتها را به ۲ دسته با توازن بیشتر مالکیت و توازن کمتر مالکیت تقسیم بندی شده که نتایج نشان دهنده آن است که طبق فرضیه فرعی اول از رابطه معنی دار متغیر پاداش اعضای هیات مدیره در شرکتهای با توازن بیشتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت، طبق فرضیه فرعی دوم از وجود رابطه معنی دار درصد مدیران مستقل در هیات مدیره در شرکتهای با توازن کمتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت حکایت دارند، همچنین طبق فرضیه فرعی دوم وجود رابطه معنی دار درصد مدیران مستقل در هیات مدیره در شرکت های با توازن کمتر مالکیت با پیش داوری در مورد پیش بینی های عواید توسط مدیریت، طبق فرضیه های اصلی دوم رابطه معنی دار هر ۴ متغیر ویژگی های مدیران مستقل با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و طبق فرضیه فرعی سوم رابطه معنی دار متغیرهای درصد مدیران مستقل در هیات مدیره، میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیات مدیره و تخصص مالی در شرکت های با توازن بیشتر مالکیت با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت و طبق فرضیه فرعی چهارم رابطه معنی دار متغیرهای پاداش اعضای هیئت مدیره ،درصد مدیران مستقل در هیئت مدیره و میانگین مدیران مستقل عضو اعضای هیئت مدیره در شرکت های با توازن کمتر مالکیت با درستی پیش بینی های عواید توسط مدیریت نشان می دهند.
کلمات کلیدی: توازن مالکیت، کارایی نظارتی مدیران مستقل، کیفیت پیش بینی های عواید مدیریت
فصل اول:

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلیات تحقیق

۱- ۱- مقدمه
برای کاهش مسائل نمایندگی، ساز و کارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ها، نظام راهبری شرکت می‌باشد. نظام راهبری شرکت بیانگر فرآیند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترین عناصر آن عبارتند از سهامداران و نحوه مالکیت آن‌ها (توازن مالکیت)، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیرموظف) می‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،۱۳۹۱). ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. یکی از ساز وکارهای مذکور و مهم، انتصاب مدیران غیرموظف (مستقل) در هیأت مدیره می‌باشد. مدیران غیرموظف (مستقل) که تحت تأثیر مدیران داخلی (مدیران اجرایی) شرکت نیستند،می‌توانند با حمایت از منافع سهامداران در برابر فرصت‌طلبی مدیران، به افزایش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ها در رفع مشکل نمایندگی، به منظور حفظ و نگه‌داری ارزش سرمایه اعتباری‌شان با ایجاد قراردادهای استخدامی مناسب با مدیران، می‌توانند به نحو مؤثری بر رفتار آن‌ها نظارت کنند(فاما و جنسن، ۱۹۸۳).
اهمیت این پژوهش در این است که از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند.
۱-۲- بیان مسئله
مطالعات در مورد پیش بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهامداران باشند، آن ها باید پیش بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می توانند همچنین پیش بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران،۲۰۱۳).
صرف‌نظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. توازن (ساختار) مالکیت دو بعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. در این پژوهش توازن مالکیت را از بعد تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار داده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره‌ی شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهامداران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه‌ی خود می‌توانند اداره‌ی شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهامداران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه‌های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد.در صورتی که تعداد سهامداران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.
از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می گردد.
عموما بیان می شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت ها، یک رابطه ی یو شکل معکوس(Ω) وجود دارد.به عبارتی دیگر وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش می کند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران عمده، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می یابد.اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت، هزینه های ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری کاهش می یابد (احمدپور و منتظری،۱۳۹۰).
از آن جا که هر چه کیفیت پیش بینی عواید توسط مدیریت (درستی پیش بینی) بیش تر باشد ارزش شرکت افزایش می یابد(سانگ و همکاران،۲۰۱۳). این رابطه یو شکل معکوس(Ω) را، می توان بین تمرکز مالکیت و کیفیت پیش بینی عواید توسط مدیریت در نظر گرفت.
طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیأت مدیره از مدیریت، از این پدیده پشتیبانی می‌کنند که هیأت مدیره می بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت‌طلبانه مدیر می‌بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیأت مدیره می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده، مسیری راهبردی فراهم آورد، عملکرد را بهبود بخشد، مدیران را در مسیر پاسخگویی سوق دهد و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. مدیر غیرموظف، عضو پاره‌وقت هیأت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد: ۱- سهامدار شرکت و یا شرکتهای وابسته و فرعی آن نباشد. ۲- هیچ‌گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۳- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. ۴- هیچ‌گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت درشرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۵- وابستگی و یا رابطه‌ی خویشاوندی نزدیک با هیچ یک از مدیران و سهامداران نداشته باشد.تحقیقات صورت گرفته نشان می دهند وجود اعضای غیرموظف در هیات مدیره تا حد زیادی فعالیت های مدیریت سود را متوقف می‌کند(ماراکچی،۲۰۰۱). فاما و جنسن (۱۹۸۳) نشان دادند که هیأت مدیره، بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت است که مسئول نظارت بر اعمال مدیریت رده بالای شرکت است. با توجه به اهمیت حضور اعضای درون سازمانی و برون‌سازمانی (مدیران غیرموظف) در هیات مدیره، اثربخشی هیأت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابع ترکیب مدیران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. همچنین آنها بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیأت مدیره بسیار تأکید کرده‌اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از آثار مدیریت شرکت، ظاهراً آنها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهامداران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.
بیشتر شواهد، از نقش نظارتی مدیران غیرموظف حمایت کرده‌اند. کمبود مدیران غیرموظف، موجب محدود شدن تأثیر محیط خارج از سازمان و اتخاذ تصمیم‌هایی با افکار بسته می‌شود. از سوی دیگر، اضافه شدن تعدادی مدیر غیرموظف، موجب مطرح شدن اطلاعات و افکار جدید می‌گردد و هیأت مدیره می‌تواند بر اساس آنها، تصمیم‌های معقولی اتخاذ کند. حضور این مدیران (غیرموظف)، باعث بازنگری در تصمیم‌های بلندمدت از دیدگاهی جدید و مستقل، حسابرسی بی‌طرفانه عملکرد مدیریت و متعادل شدن نفوذ مدیریت عالی می‌شود(کو ،۲۰۰۳).
مطالعات بسیاری در مورد ارتباط بین مدیران غیرموظف (مستقل) و عملکرد شرکت وجود دارد، که عموما بر این موضوع توافق دارند که نظارت، مهمترین مسئولیت مدیران غیرموظف است. اخیراً، وانگ و همکاران (۲۰۰۸) استدلال کردند که پیشرفت در سطوح افشا و شفافیت شرکت‌های فهرست شده، هر دو به کار گرفته می‌شوند تا تسلط سهامداران بزرگ را کنترل کنند و مبنایی برای ارزیابی کارایی مدیران غیرموظف فراهم کنند. برای آزمایش این نظریه، سوال اصلی که مطالعات قبلی با آن روبرو می‌شوند این است که چگونه میزان کیفیت اطلاعات افشا شده را در شرکت‌های فهرست شده ارزیابی شود؟
به ۳ دلیل در این پژوهش کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت انتخاب خواهد شد تا جایگزین میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های بررسی شده، قرار بگیرد.
دلیل اول اینکه، پیش‌بینی های عواید توسط مدیریت، جنبه مهمی از افشای شرکت می‌باشد که تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی دارد. دومین دلیل اینکه، دامنه قابل ملاحظه‌ای برای دست‌کاری در پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت وجود دارد. مطالعات در مورد پیش‌بینی‌های اختیاری مدیریت مشخص کرده‌اند که مدیریت می‌تواند زمان‌بندی، دقت و درستی پیش‌بینی‌های مدیریت را دستکاری کند. سوم اینکه، بسیار آسان است که کیفیت پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت در بازنگری، بدون استفاده از مدل‌های آماری پیچیده اندازه‌گیری شود.
در این پژوهش از میزان درستی و پیش داوری(خطا) در مورد پیش‌بینی‌های عواید توسط مدیریت به عنوان جایگزین‌هایی برای کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌های فهرست شده استفاده می‌گردد و کارایی نظارتی مدیران

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید