منبع تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی-فروش و دانلود فایل

۱-۳-۱- هدف اصلی ۶
۱-۳-۲- اهداف ویژه ۶
۱-۴- سوالات و فرضیه‌های پژوهش ۶
۱-۵- تعریف مفهومی و عملیاتی ۷
۱-۵-۱- مدیریت کلاس: ۷
۱-۵-۲- سبک مدیریت غیرمداخله‌ای: ۷
۱-۵-۳- سبک مدیریت مداخله‌ای: ۷
۱-۵-۴- سبک مدیریت تعاملی: ۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه ۱۱
۲-۱- تأملی بر ماهیت و تعاریف مدیریت کلاس درس ۱۱
۲-۲- اهمیت و ضرورت مدیریت کلاس درس ۱۳
۲-۳- سبک‌های مدیریت کلاس ۱۴
۲-۳-۱- سبک مداخله‌ای۲: ۱۵
۲-۳-۲- سبک تعاملی۱: ۱۶
۲-۳-۳- سبک غیر مداخله‌ای۱: ۱۷
۲-۴- عوامل مؤثر در مدیریت کلاس ۱۸
۲-۴-۱- دانش معلم ۱۹
۲-۴-۲- ویژگی‌های شخصیتی ۱۹
۲-۴-۳- روش تدریس ۲۰
۲-۴-۳-۱- روش خبره، متخصص یا کارشناس۱ ۲۱
۲-۴-۳-۲- روش آمرانه۲ ۲۱
۲-۴-۳-۳- مدل فردی۳ ۲۲
۲-۴-۳-۴- روش تسهیل کننده۱ ۲۲
۲-۴-۳-۵- روش تفویضی۲ ۲۲
۲-۵- سبک مدیریت کلاس و ارزشیابی ۲۳
۲-۶- تاریخچه ارزشیابی آموزشی ۲۳
۲-۷- تعریف ارزشیابی ۲۴
۲-۸- ضرورت ارزشیابی در آموزش دانشگاهی ۲۵
۲-۹- ماهیت و تعاریف خودارزشیابی ۲۷
۲-۱۰- اهمیت خود ارزشیابی ۲۹
۲-۱۱- نقش خودارزشیابی در فرایند یادگیری ۳۰
۲-۱۲- پیشینه پژوهش ۳۱
۲-۱۲-۱- پژوهش‌های داخلی ۳۱
۲-۱۲-۲- پژوهش‌های خارجی ۳۳
۲-۱۳- نتیجه‌گیری ۳۴
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه ۳۹
۳-۱) روش پژوهش ۳۹
۳-۲) جامعه آماری ۳۹
۳-۳) حجم نمونه و روش نمونهگیری ۴۰
۳-۴) ابزار گردآوری داده ها ۴۰
۳-۵) روائی و پایائی ابزار گردآوری داده‌ها ۴۱
۳-۶) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۴۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه ۴۵
۴-۱- یافته‌های توصیفی ۴۵
۴-۱-۱- توزیع افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی ۴۵
۴-۱-۲- توزیع افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۴۶
۴-۱-۳- توزیع افراد نمونه بر حسب سال تحصیل ۴۷
۴-۲- تجزیه و تحلیل سؤالات و فرضیه‌های پژوهش ۴۸
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ نتایج ۵۹
۵-۲ پیشنهادها ۶۲
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش ۶۳
فهرست جداول

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۳-۱: ترکیب افراد جامعه آماری بر حسب رشته تحصیلی ۳۹
جدول ۳-۲: ترکیب افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۴۰
جدول ۳-۳: ضرایب آلفای کرونباخ پیرامون ارزیابی پایایی پرسشنامه‌های پژوهش ۴۱
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی ۴۵
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۴۶
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل ۴۷
جدول ۴-۴: نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها ۴۹
جدول ۴-۵-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای ۴۹
جدول ۴-۵-۲: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای ۴۹
جدول ۴-۶-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت مداخله‌ای ۵۰
جدول ۴-۶-۲: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای ۵۰
جدول ۴-۷-۱: شاخص‌های توصیفی پیرامون میزان استفاده از سبک مدیریت تعاملی ۵۱
جدول ۴-۷-۲: تحلیل میزان استفاده ی اساتید از سبک مدیریت تعاملی ۵۱
جدول ۴-۸: نتایج آزمون فریدمن پیرامون مقایسه میزان استفاده از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس درس ۵۲
جدول ۴-۹: مقایسه سبک‌های مدیریت کلاس درس بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی ۵۲
جدول ۴-۱۰: نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان ۵۳
جدول ۴-۱۱: نتایج آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان ۵۴
جدول ۴-۱۲: نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان ۵۴
جدول ۴-۱۳: نتایج آزمون رگرسیون چندگانه پیرامون نقش سبک‌های مدیریت کلاس در پیش‌بینی خودارزشیابی ۵۵
جدول ۴-۱۴: ضرایب رگرسیونی مؤلفه‌های پیش‌بینی کننده نمرات خودارزشیابی دانشجویان ۵۶
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب دوره تحصیلی ۴۶
نمودار ۴-۲: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب رشته تحصیلی ۴۷
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب سال تحصیل ۴۸

فصل اول:
کلیات

مقدمه
آموزش چه در شکل رسمی و چه در شکل غیررسمیاش، همواره یکی از دغدغه های بشر بوده و امروزه نیز حوزه تدریس جایگاه ویژهای را نزد اندیشمندان تعلیم و تربیت به خود اختصاص داده است؛ و با توجه به درهمتنیدگی کیفیت تدریس با توسعه اجتماعی، میتوان انتظار داشت که در آینده نیز این جایگاه ویژه حفظ گشته و ارتقاء یابد.
از آنجاکه تحولات سریع علمی و تکنولوژیکی کیفیت زندگی انسان قرن بیستم و یکم را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نیازهای جدیدی در سطح زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گردیده است، لزوم همگام شدن با این تحولات، کشورهای مختلف را بر آن داشته تا جهت آماده ساختن انسان شایسته این قرن، رویکرد خود را به سمت بهسازی و ارتقای کیفیت آموزش معطوف نمایند. بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد که جوامع پیشرفته هر سال قسمت زیادی از بودجه و درآمد خود را صرف آموزش می‌کنند و کشورهایی که خواسته‌اند خود را به سطح بالاتری از رشد برسانند، از طریق آموزش و پرورش و تغییر در نظام آموزشی به چنین هدفی دست یافته‌اند (محمدی، صباغیان، صا‌لح صدق‌پور، ۱۳۸۴: ۵۶). نیاز به آموزش از نیازهای مهم و ضروری بشر بوده و هست و مدارس، نقش حیاتی در پاسخگویی به این نیاز دارند؛ یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر یادگیری، محیط کلاس است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). کلاس درس به عنوان کوچک‌ترین خرده‌سیستم نظام آموزشی به تبع تحولات و تغییرات اجتماعی و آموزشی درحال تغییر است. از میان عناصر کلاس درس، نقش معلم و سبک مدیریتی او در تحقیق اهداف آموزشی بسیار مهم و اساسی است (خلخالی، سلیمانپور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۲). شناسایی ویژگی‌های معلم و چگونگی روابط آنان با دانش‌آموزان می‌تواند اطلاعات مناسبی در اختیار دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت قرار دهد و در اصلاح و توسعه برنامه‌های آموزشی مؤثر واقع شود (البرزی و خیر، ۱۳۹۰: ۵۵).آآآآآآ یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است که میزان تحقق اهداف آموزشی و همچنین نواقص یادگیری‌ها را مشخص می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). ارزشیابی در نظام آموزشی به علت ماهیت و عملکرد خاصی که دارد یکی از مهمترین مباحث در فرایند آموزش محسوب میگردد (درگاهی و محمدزاده، ۱۳۹۲: ۳۹). و عنصر توسعه دانش‌آموزان است (کلیپا، ایگنات و روسو، ۲۰۱۱: ۸۸۲). و می‌تواند این امکان را فراهم کند تا بر اساس نتایج آن، نقاط قوت و ضعف برنامه و دانش آموز مشخص گردد و به تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها پرداخته شود. یکی از انواع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، خود ارزشیابی است که در آن دانشجو خود به ارزشیابی از خود می‌پردازد و نقاط و ضعف خود را از دیدگاه خود بررسی می کند و نسبت به رفع و تقویت‌ آن‌ها اقدام می‌کند. با توجه به موارد مطرح شده در این پژوهش رابطه بین مدیریت کلاس درس با خودارزشیابی دانشجویان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۱- بیان مسأله
امروزه نظامهای آموزشی در سراسر دنیا اصلاحات گستردهای را با هدف ایجاد تحول عمیق در فعالیت‌های علمی آغاز نمودهاند (بارنابه و ریکابونی۱، ۲۰۰۷: ۳۰۲). در نظام‌های آموزشی و به‌خصوص محیط دانشگاهی یکی از عواملی که نیازمند مدیریت مناسب می‌باشد کلاس درس است. طراحی و سازماندهی کلاس درس، اداره کلاس درس را آسان‌تر می‌کند (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۵۶). کلاس درس به عنوان یک گروه یا سیستم اجتماعی یا سازمان رسمی مستلزم مدیریتی اثربخش و کاراست. معلم در کلاس درس در نقش مدیر می‌تواند ایفای نقش نماید. توجه به معلمان به عنوان مدیران کلاس درس رویکردی جدید ولی کاملاً توسعه یافته است. این رویکرد به دلیل تحولات و تغییرات سریع اجتماعی، آموزشی بیش از پیش مورد توجه صاحب‌نظران علوم تربیتی بخصوص برنامه‌ریزان آموزشی و درسی و مدیریت آموزشی قرار گرفته است (رجایی‌پور، حسینی و فرهنگ، ۱۳۸۵: ۲). مدیریت کلاس، عبارت است از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره‌گیری از مهارت‌های کلاس‌داری در هدایت دانش‌آموزان به سوی اهداف مطلوب مورد نیاز دانش‌آموزان و جامعه (رئوفی، ۱۳۷۷: ۷۰). و چنانچه معلم فاقد توانایی مدیریت کلاس درس به طور مؤثر باشد، بعید نیست سایر مهارت‌هایش نیز بی‌اثر شود. بنابراین توجه به مدیریت کلاس، نحوه اداره کلاس‌ها و به کارگیری بهترین و مطلوب‌ترین سبک مدیریتی کلاس امری حیاتی و ضروری است (خلخالی، سلیمانپور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). حال از آنجاکه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی یکی از کارکردهای مدیریت کلاس درس است (صمدی، رجائی‌پور، آقاحسینی و قلاوندی، ۱۳۸۷: ۱۶۰). در ادامه به بحث مفهوم خودارزشیابی پرداخته می‌شود. مهارت خود ارزشیابی یک ابزار مهم برای دانشجویان است برای تبدیل شدن به یک یادگیرنده مؤثر و این مهارت باید که به دانشجویان آموخته شود (عبدالله و همکاران، ۲۰۱۱: ۱۲۲). و اغلب برای ترویج یادگیری دانش‌آموز محوری، افزایش بینش در فرایند یادگیری و تشویق یادگیری فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد (ویسی، ۲۰۱۳: ۷۳۱). و با توجه به تمایل روزافزون به یادگیری خودمحور و غیر انکار بودن سهم خودارزشیابی در آموزش مداوم و تداوم کیفیت، توصیه می‌شود که به خودارزشیابی به عنوان ابزاری قوی برای افزایش پویایی فردی و گروهی توجه شود (آتش‌سخن، بلبلحقیقی، باقری و ابراهیمی، ۱۳۸۹: ۳۳۷). با توجه به موارد مطرح شده سوال اصلی پژوهش این است که آیا بین مهارت مدیریت کلاس درس و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
مهمترین فعالیت معلم در محیط کلاس درس مربوط به مدیریت کلاس درس است (کایکی، ۲۰۰۹: ۱۲۱۵). در واقع مدیریت کلاس، تنظیم‌کننده فعالیت‌های کلاس برای تسهیل جریان یاددهی – یادگیری است (مهدی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۳۲). پژوهش‌ها مختلف نشان می‌دهد که سبک‌های مدیریت معلمان در کلاس نقش مهمی در موفقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و نقش مهمی در درگیری دانش‌آموزان در کلاس و ایجاد انگیزه در آنان دارد (آریان‌پوران، عزیزی و دیناروند، ۱۳۹۲: ۲۶). به عبارت دیگر مدیریت کلاس درس شامل رشد دانش‌آموزان سالم، انگیزش سالم، معلم سالم، ارتباط سالم و انضباط سالم می‌باشد (خلخالی، سلیمانپور و فردی، ۱۳۸۹: ۶۱). ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانشجویان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن نیز یکی از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‌ها می‌باشد (همایی، حیدری، بختیار‌پور و برنا، ۱۳۸۸: ۵۰). یکی از انواع ارزشیابی خودارزشیابی است، خودارزشیابی با مفهوم یادگیری مادام‌العمر مرتبط است. خودارزشیابی می‌تواند به عنوان مهارتی در نظر گرفته شود که به یادگیرندگان کمک می‌کند که نسبت به یادگیریها و بروندادهای خود آگاه شوند و می‌تواند به عنوان جزئی از فرایند زندگی فراگیران تبدیل شود (خندقی، سپندار، سیفی و جوادی، ۱۳۹۲: ۵۹). خودارزشیابی، مناسب‌ترین روش برای بهسازی آموزش یادگیرندگان و کسب تجربه است که به عنوان یک ابزار فراگیر، با نگرش جامع به تمامی زوایای یادگیری به کمک یادگیرندگان می‌آید تا آن‌ها را در شناخت دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت خود یاری کند (زارعی، ملکی و سبزیپور، ۱۳۹۱: ۱۳۴). با توجه به مباحث مطرح شده بررسی رابطه مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان ضرورت دارد.

۱-۳- اهداف پژوهش
۱-۳-۱- هدف اصلی
شناسایی میزان استفاده اساتید از سبک‌های مختلف مدیریت کلاس
شناسایی رابطه سبک‌های مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان
۱-۳-۲- اهداف ویژه
۱-تعیین میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای
۲-تعیین میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت مداخله‌ای
۳-تعیین میزان استفاده اساتید از سبک مدیریت تعاملی
۴-تعیین رابطه سبک مدیریت غیرمداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان
۵-تعیین رابطه سبک مدیریت مداخله‌ای با خودارزشیابی دانشجویان
۶-تعیین رابطه سبک مدیریت تعاملی با خودارزشیابی دانشجویان
۷- پیش‌بینی خودارزشیابی دانشجویان بر اساس سبک‌های مختلف مدیریت کلاس

۱-۴- سوالات و فرضیه‌های پژوهش
۱- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت غیرمداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟
۲- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت مداخله‌ای، استفاده می‌کنند؟

۳- از دیدگاه دانشجویان، اساتید به چه میزان از سبک مدیریت تعاملی، استفاده می‌کنند؟
۴- بین سبک مدیریت غیرمداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد.
۵- بین سبک مدیریت مداخله‌ای و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد.
۶- بین سبک مدیریت تعاملی و خودارزشیابی دانشجویان رابطه وجود دارد.
۷- تا چه میزان خودارزشیابی دانشجویان بر اساس سبک‌های مدیریت کلاس، قابل پیش‌بینی است؟

۱-۵- تعریف مفهومی و عملیاتی
۱-۵-۱- مدیریت کلاس:
الف) مفهومی: مدیریت کلاس عبارت است از کلیه‌ی تلاش‌های معلم برای سرپرستی فعالیت‌های کلاس درس که شامل تعاملات اجتماعی، رفتار دانش‌آموزان و یادگیری است (ولفکانک و گلیکمن، ۱۹۸۶: به نقل از آریاپوران، عزیزی و دیناروند، ۱۳۹۲: ۲۵).
۱-۵-۲- سبک مدیریت غیرمداخله‌ای:
الف) مفهومی: در این شیوه، مسئولیت اصلی کنترل کلاس در اختیار فراگیران است. قوانین و مقررات توسط آنان و با راهنمایی مدرس کلاس تدوین می‌شود. تأکید این شیوه بر تفکرات و احساسات شخصی افراد است. تفاوت‌های فردی بسیار مهم تلقی می‌شود. به افراد کلاس فرصت داده می‌شود تا رفتارهای خود را کنترل کرده و نظارت نمایند. شیوه‌های مداخله‌ای عمدتاً حرکات و اشارات غیرکلامی، نشست‌های خصوصی، مهارت‌های ارتباطی و پیام‌هایی است که به افراد داده می‌شود (شریفیان، نصر و عابدی، ۱۳۸۶: ۴).
ب) عملیاتی: در این پژوهش سبک مدیریت غیرمداخله‌ای عبارت است از آن‌چه که به وسیله گویه‌های (۱-۸) پرسشنامه محقق‌ساخته سنجیده می‌شود.
۱-۵-۳- سبک مدیریت مداخله‌ای:
الف) مفهومی: در این شیوه معلم تلاش می‌کند اجرای وظایف یادگیری را بر عهده بگیرد. بنابراین، معلم کنترل قوی دارد، یعنی او تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را جایگزین فعالیت‌های شناختی، عاطفی و فراشناختی دانش‌آموز نماید (یوسف‌زاده و معروفی، ۱۳۸۹: ۸۷).
ب) عملیاتی: در این پژوهش سبک مدیریت مداخله‌ای عبارت است از آن‌چه که به وسیله گویه‌های (۹-۱۶) پرسشنامه محقق‌ساخته سنجیده می‌شود.
۱-۵-۴- سبک مدیریت تعاملی:
الف) مفهومی: در این شیوه معلم بر این باور است که باید در مواردی که دانش‌آموز توانایی لازم را دارد، فعالیت‌های یادگیری را به آن‌ها سپرد و در مواردی که چنین توانایی وجود ندارد، معلم این فعالیت‌ها را خود بر عهده گیرد (یوسف‌زاده و معروفی، ۱۳۸۹: ۸۸).
ب) عملیاتی: در این پژوهش سبک مدیریت تعاملی عبارت است از آن‌چه که به وسیله گویه‌های (۱۷-۲۴) پرسشنامه محقق‌ساخته سنجیده می‌شود.
۱-۵-۵- خودارزشیابی:
الف) مفهومی: خود ارزشیابی به عنوان داشتن اطلاعات خاص در مورد دانشجویان از دیدگاه خود آن‌ها تعریف شده است. و به عنوان منعکس ساختن در توانایی‌ها، ناتوانایی‌های و پیشرفت‌های به دست آمده در یک بازه زمانی و یک دوره آموزشی خاصتوسط خود دانشجو تعریف شده است (بلانسی و مرینو، ۱۹۸۹: نقل از آلیشا و دولماسی، ۲۰۱۳: ۸۷۴).
ب) عملیاتی: در این پژوهش خودارزشیابی دانشجویان عبارت است از آن‌چه که به وسیله گویه‌های (۲۵-۴۷) پرسشنامه محقق‌ساخته سنجیده می‌شود.

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه
بررسی پیشینه پژوهش معمولاً نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. که اگر به درستی صورت گیرد به بیان

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید