دانلود تحقیق در مورد ارتباط با مشتری

…………………………………۵
۳-۱ اهمیت و ضرورت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۴-۱ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹

۱-۴-۱ هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۴-۱ اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۵-۱ فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۶-۱ تعریف عملیاتی مدیریت ارتباط با مشتری………………………………………………………………………………………….۱۲
۳-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۴-۶-۱ تعریف عملیاتی مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۵-۶-۱تعاریف مولفه های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………۱۳
۶-۶-۱ تعریف مفهومی بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………..۱۵
۷-۶-۱ تعریف عملیاتی بازاریابی هدفمند………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۸-۶-۱ تعاریف مولفه های بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………………………………..۱۶
۹-۶-۱مشتری های بانک…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۱-۱-۲ مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۱-۲ نظریه های مدیریت ارتباط با مشتری…………………………………………………………………………………………………۲۴
۳-۱-۲ مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۴-۱-۲ نظریه های مدیرت دانش…………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۵-۱-۲ بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۶-۱-۲ نظریه های بازاریابی رابطه مند……………………………………………………………………………………………………………۴۱
پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۱-۲-۲ پژوهش های مرتبط مدیریت دانش با مدیریت ارتباط با مشتریان………………………………………………….۴۳
۲-۲-۲ پژوهش های ارتباط بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری……………………………………………….۴۶
۲-۲-۲ جمع بندی و ارائه مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………..۴۸
فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۵-۳ ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۶-۳ روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۷-۳ ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
فصل چهارم: یافته های پژوهشی
داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۱-۱-۴ متغیرهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱
۱-۲-۴ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۲- ۴ فرضیه فرعی یک………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۳-۲-۴ فرضیه فرعی دو……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۴-۲-۴ فرضیه فرعی سه…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۱-۱-۵فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۲-۱-۵فرضیه فرعی یک…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
۳-۱-۵فرضیه فرعی دو…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳
۴-۱-۵فرضیه فرعی سه……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۱-۲-۵خارج از اختیار محقق……………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۲-۲-۵در اختیار محقق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۳-۵پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۱-۳-۵پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۳-۵پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۳ جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول ۲- ۳ سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
جدول ۳-۳ سابقه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
جدول ۴-۳ سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
جدول ۱-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..۵۹
جدول ۲-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………..۶۰
جدول ۳-۴- میانگین و انحراف معیار ابعاد بازاریابی رابطه مند………………………………………………………………………۶۰
جدول ۴-۴- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه……………………………………………………………………………….۶۱
جدول ۵-۴- نتایج تحلیل رگرسیون مدیریت ارتباط با مشتری از روی مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند به شیوه همزمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
جدول ۶-۴ ماتریس همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
جدول ۷-۴- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد مدیریت دانش……… ۶۵
جدول ۸-۴- نتایج تحلیل رگرسیون همزمان مدیریت ارتباط با مشتری از روی ابعاد بازاریابی رابطه‌مند……۶۶

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه‌مند با مدیریت ارتباط با مشتری
در بین کارمندان بانک‌های شهرستان سپیدان
به وسیله: روح اله کریمی
چکیده
هدف از این پ‍ژوهش تبیین رابطه بین مدیریت دانش وبازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری بوده است . روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانکهای سپیدان به حجم ۱۰۸ نفر بوده اند، نمونه آماری در این تحقیق منطبق با جامعه اماری ۱۰۸ نفر است به دلیل محدود بودن جامعه آماری از مطالعه موردی استفاده گردیده است .ابزار اندازه گیری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان ، مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند بوده. تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معناداری وجود دارد.از طرفی بین دو متغیرپیش بین مدیریت دانش و بازاریابی رابطه مند با متغیر ملاک مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی‌دار وجود ندارد. همچنین بین ابعاد بیرونی سازی و درونی سازی بامدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد و بین اجتماعی سازی بامدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد ولی از نتایج آزمون تحلیل ‌واریانس می‌توان استنباط کرد که بین ابعاد مدیریت دانش با متغیر ملاک مدیریت دانش رابطه معنی‌دار وجود ندارد.از طرف دیگر در بین ابعاد بازاریابی رابطه مند تنها فعالیت های فروش و نظارت بر روابط با مدیریت ارتباط با مشتری رابطۀ مستقیم معناداری وجود دارد همچنین از نتایج آزمون تحلیل‌واریانس می‌توان استنباط کرد که تنها بین متغیر پیش‌بین، نظارت بر روابط و متغیر ملاک مدیریت ارتباط با مشتری رابطه خطی معنی‌دار در سطح ۰۱/۰ وجود دارد و نظارت بر روابط به طور معنی‌دار قادر به پیش‌بینی مدیریت ارتباط با مشتری می‌باشد.در پایان پیشنهاد می شود مسئولان بانکهای کشور در راستای نهادینه سازی و بهبود مدیریت ارتباط با مشتری از طریق افزایش مدیریت دانش کارکنان اقدام نمایند.
کلید واژه‌ها : بازاریابی رابطه مند ، مدیریت دانش ، مدیریت ارتباط با مشتری
فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
بر خلاف تئوری بازاریابی کلاسیک که هنرش در جذب مشتریان جدید و تأکید آن بیشتر بر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید