پایان نامه روانشناسی در مورد : میزان افسردگی-دانلود کامل

منابع و مأخذ
منابع فارسی ۶۳

منابع غیر فارسی ۶۴
پیوست ها
پیوست الف ۶۹
چکیده انگلیسی ۷۲
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (۴-۱): جدول توزیع فراوانی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………………….
۳۸
جدول شماره (۴-۲): جدول توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………………………..
۳۹
جدول شماره (۴-۳): جدول توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………
۴۰
جدول شماره (۴-۴): جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….
۴۱
جدول شماره (۴-۵): جدول توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………….
۴۲
جدول شماره (۴-۶): جدول توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….
۴۳
جدول شماره (۴-۷): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………..
۴۴
جدول شماره (۴-۸): جدول توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………..
۴۵
جدول شماره (۴-۹): جدول توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر………….
۴۶
جدول شماره (۴-۱۰): جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر افسردگی در پژوهش حاضر……………
۴۷
جدول شماره (۴-۱۱): جدول مربوط به آزمون کولموگروف – اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها………….
۴۷
جدول شماره (۴-۱۲): جدول آمار توصیفی مربوط به شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به نرخ جهانی داده ها………
۴۸
جدول شماره (۴-۱۳): جدول میانگین مقدار و انحراف استاندارد شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به جنسیت. …….
۴۸
جدول شماره (۴-۱۴): جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی..
۴۹
جدول شماره ( ۴-۱۵) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس…………………………………………………..
۵۰
جدول شماره ( ۴-۱۶) : جدول آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن………
۵۱
جدول شماره ( ۴-۱۷) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس…………………………………………………..
۵۲
جدول شماره ( ۴-۱۸) : آمار توصیفی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی………….
۵۳
جدول شماره ( ۴-۱۹) : جدول آمار توصیفی مربوط به آزمون کروسکال و الیس…………………………………………………..
۵۳
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره (۴-۱): نمودار توزیع فراوانی درصدی جنسیت آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………….
۳۸
نمودار شماره (۴-۲): نمودار توزیع فراوانی سن آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………………………..
۳۹
نمودار شماره (۴-۳): نمودار توزیع فراوانی سطح تحصیلات آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………
۴۰
نمودار شماره (۴-۴): نمودار توزیع فراوانی وضعیت تأهل آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….
۴۱
نمودار شماره (۴-۵): نمودار توزیع فراوانی وضعیت اقتصادی آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………….
۴۲
نمودار شماره (۴-۶): نمودار توزیع فراوانی شروع بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر………………………….
۴۳
نمودار شماره (۴-۷): نمودار توزیع فراوانی سابقه قبلی بیماری آزمودنی ها در پژوهش حاضر……………………
۴۴
نمودار شماره (۴-۸): نمودار توزیع فراوانی سابقه بستری آزمودنی ها در پژوهش حاضر…………………………..
۴۵
نمودار شماره (۴-۹): نمودار توزیع فراوانی سابقه بیماری در خانواده آزمودنی ها در پژوهش حاضر………….
۴۶
نمودار شماره (۴-۱۰): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت تحصیلی …………………………………………………………………………………………………………………………
۵۰
نمودار شماره (۴-۱۱): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به سن آن ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵۲
نمودار شماره (۴-۱۲): نمودار رتبه درصدی مربوط به میزان شیوع افسردگی در بیماران مصروع با توجه به وضعیت اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………
۵۴
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی میزان شیوع اختلال افسردگی در بیماران مصروع می باشد. به همین منظور پژوهش گر با توجه به جنسیت، سطح تحصیلات، سن و وضعیت اقتصادی بیماران میزان افسردگی را در بیماران مصروع برآورد کرده است. روش تحقیق حاضر ارزشیابی، از نوع تحقیقات توصیفی می باشد به این صورت که گروهی از بیماران مصروع به عنوان گروه مطالعه انتخاب، سپس علائم میزان افسردگی در این گروه ارزیابی می شود.جامعه آماری شامل کلیه بیماران مصروع مراجعه کننده در کلینیک های مغز و اعصاب شهر بندرعباس می باشد.با توجه به این که روش پژوهش ارزشیابی است روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. در نتیجه به طور در دسترس از بین مراجعه کننده ها ۶۰ نفر به عنوان افراد نمونه(گروه مطالعه) انتخاب شد.ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه افسردگی بک و پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی می باشد.این پرسش نامه حاوی سؤال هایی است که برخی از آن ها در خصوص سن، جنس وضعیت تحصیلی و اقتصادی بیماران می باشد.در این پرسش نامه وضعیت اقتصادی خانواده ها در ۵ سطح دسته بندی شد. که عبارت بودند از خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی بد و بر حسب نگرش بیماران تعیین می شد. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد در بخش آمار توصیفی به پارامترهای مرکزی و پراکندگی و جدول ها و نمودارها پرداخته و در بخش آمار استنباطی به آزمون فرضیه ها پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از روش‌
آزمون های ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون پارامتریک t یک گروهی با بهره گرفتن از نرم افزار spss استفاده شد. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد، شیوع افسردگی در بیماران مصروع با نرخ جهانی دارای و در سطح آلفای ۰۵/۰صدم دارای تفاوت معناداری نیست.هم چنین در این مطالعه،جنسیت، سطح تحصیلات،وضعیت اقتصادی با شیوع افسردگی در بیماران مصروع علایم همبستگی داشت.و با سن رابطه معناداری مشاهده نشد.
*کلید واژه ها : اختلال افسردگی / شیوع/ بیماری صرع
فصل اول
طرح تحقیق

۱-۱- مقدمه
بیماری صرع یکی از شایع‌ترین بیماریهای مزمن عصبی است و شیوع آن حدود یک درصد عنوان شده است (کاپلان سادوک، ۲۰۰۳).

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صرع بر اثر تخلیه الکتریکی غیر طبیعی بر اثر نورون های بیش از حد تحریک شده با غیر قطبی شدن بعد از سیناپس به وجود می آید، مکانیسم های عامل این غیر قطبی شدن شامل، تغییر هدایت یونی، کاهش مهار عصب رسانه گابا روی تحریک پذیری کورتکس مغز، افزایش تحریک پذیری کورتکس مغز در اثر گلوتامات می باشد (ماریو و مندز، ۲۰۰۵).صرع یک نشانگان است که در آن تغییرات الکتروفیزیو لوژیک تغییرات ساختمانی و بیو شیمیایی در مغز به ویژه در سیستم لیمبیک، لوب های گیجگاهی و احتمالاً

لوب های پیشانی مشاهده می گردد. تغییرات مذکور امکان دارد بر عملکرد هیجانی، رفتاری، شناختی و اجتماعی فرد مصروع اثر بگذارد. اگرچه آسیب شناسی روانی صرع به طور دقیق مشخص نشده است اما نتیجه افزایش اختلالات روان پزشکی در این اختلال نورولوژیک دیده می شود(وینکلز، ۲۰۰۴).
میزان بروز صرع در سالخوردگان و کودکان بیش از سنین دیگر است و مردان بیشتر از زنان درگیر می شوند (آندریول و همکاران ، ۲۰۰۱). مطالعات انجام شده در جمعیت عمومی، شیوع اختلالات روان پزشکی را در مبتلایان به صرع دو برابر بیشتر از غیرمبتلایان عنوان کرده اند(گاتازیز و همکاران ، ۲۰۰۴). شیوع کلی اختلالات روانی را در صرع مزمن ۶۰-۵۰ درصد ذکر کردهاند. از بین اختلالات روان پزشکی مختلف همراه صرع، حداکثر توجه به افسردگی شده است و اختلالات دیگر کمتر مورد توجه بودهاند (بینبرگ و همکاران ،۲۰۰۵).
در مورد شایع ترین اختلال روان پزشکی همراه با صرع اختلاف نظر وجود دارد. برخی مطالعات افسردگی (پرین و همکاران ، ۱۹۹۶) و برخی دیگر اختلال اضطرابی(کاپلان سایدرس و همکاران، ۲۰۰۵) را شایعترین اختلال گزارش کردهاند. احساس بی ارزشی، ناامیدی، غمگینی و عصبی بودن در مبتلایان به صرع بیش از غیرمبتلایان بوده است(استرین و همکاران ،۲۰۰۵). نشانگان ملال بین حمله ای و جنون صرع نیز از جمله اختلالات روان پزشکی گزارش شده در مبتلایان به صرع است(اسوینکل و همکاران،۲۰۰۵). گزارش شده که تفکرات خودکشی در این بیماران بیشتر از جمعیت عمومی می باشد(کاپلان سادوک و همکاران، ۲۰۰۵).
شیوع افسردگی در این بیماران دو برابر بیماران مبتلا به سایر بیماری های ناتوان‌کننده است. اغلب افسردگی در این بیماران تشخیص داده نمی‌شود یا به طور ناقص مورد درمان قرار می‌گیرد. درمان ناقص افسردگی در این بیماران به طور بارز می‌تواند پیامدهای مهمی را به دنبال داشته باشد (آندریول و همکاران، ۲۰۰۱).
افسردگی باعث افت کیفیت زندگی مبتلایان به صرع میشود (کاپلان سادوک و همکاران، ۲۰۰۵). اضطراب نیز میتواند اثرات نامطلوب زیادی بر کیفیت زندگی مبتلایان به صرع وارد نماید (بینبرگ و همکاران ،۲۰۰۵). وجود افسردگی در کنار صرع به بهرهگیری بیشتر از خدمات درمانی سرپایی، بستری و هزینه بیشتر درمان منجر شده است (لی و همکاران ،۲۰۰۵).
همچنین عنوان شده که کیفیت زندگی مبتلایان به صرع، بیش از آنچه وابسته به متغیرهای مرتبط با صرع باشد، وابسته به متغیرهای وابسته به سلامت روانی میباشد (گلیام،۲۰۰۵). علیرغم اهمیت فراوان، افسردگی در مبتلایان به صرع کمتر مورد تشخیص و درمان قرار میگیرد (جونز و همکاران ،۲۰۰۵). پزشکان از طریق ارزیابی و تشخیص مشکلات روان پزشکی مبتلایان به صرع خواهند توانست پیامدهای بیماران خود را ارتقا بخشند (استرین و همکاران ،۲۰۰۵).
توجه بیشتر ارایهکنندگان خدمات بهداشتی به اختلالات روان پزشکی همراه در مبتلایان به صرع الزامی است (بلومرو همکاران،۱۹۹۵).
با توجه به اثرات نامناسب اختلالات روان پزشکی بر زندگی بیماران و ضرورت توجه به این اختلالات، مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به صرع و هم چنین بررسی ارتباط بین فراوانی علایم مذکور و برخی متغیرها انجام شده است.
۱-۲- بیان مساله
افسردگی شایع ترین اختلال روان پزشکی است که بر اساس بر آورد سازمان جهانی بهداشت، تا سال ۲۰۲۰، پس از بیماری های قلبی عروقی، دومین بیماری تهدید کننده سلامت و حیات انسان در سراسر جهان خواهد بود( ماری و لوپز،۱۹۹۸؛از ابراهیمی،۱۳۸۶). مبتلایان به اختلالات طبی مزمن، به طور چشمگیری بیش از سایر افراد در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند به طوری که دربرخی از مطالعات میزان شیوع ۲۳- ۱۵ در صد را برای آن گزارش کرده اند( لی، ۲۰۰۷).
افسردگی امری شایع در میان بیماران مبتلا به صرع است، اما مطالعات اندکی در خصوص بررسی این اختلال وجود دارد.( ماریو و همکاران، ۱۹۸۶) شیوع افسردگی را به صورت مقایسهای در بیماران سرپایی مرتبط با معلولیت و پدیدهشناسی آن در بیماران بالینی بستری شده در بیمارستان مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد ۵۵ درصد از ۱۷۵ بیمار سرپایی مصروع، و ۳۰ درصد از ۷۰ مورد گروه کنترلی مقایسهای،مبتلابه افسردگی ، و ۳۰ درصد از بیماران مصروع در مقابل ۷ درصد از گروه کنترلی، تلاشهای قبلی در ارتباط با اقدام به خودکشی داشته اند. بیماران مصروع، چهار برابر بیش از بیماران غیرمصروع، سابقه بستری شدن در بیمارستان به علت افسردگی را داشتند. ۱۶ بیمار حمله های جزئی داشته، و ۱۰ نفر از هر ۱۱ بیمار مورد ثبت امواج الکتریکی مغزی جانبی متمرکز بر نیم کره سمت چپ قرار گرفتند. این نتایج نشاندهنده اختلال روانی ناشی از کارکرد معیوب روانمغزی یا لیمبیک میباشد (ماریو و همکاران ، ۱۹۸۶).
در اوایل قرن بیستم ( کراپلین، ۱۹۰۳) و سپس بلومر به توصیف افسردگی در بیماران مصروع، که شامل یک الگوی چندشکلی نشآن های، و دربرگیرنده نشانه های مؤثر به همراه تحریکپذیری خلقی بالا، و در آمیخته با خلق سرحالی، ترس ، نشانههایی از اضطراب، بیرمقی، درد و بیخوابی بود، پرداختند.
گاستات نیز این مشاهدات را مورد تایید قرار داد. بلومر، اصطلاح “اختلال بیقراری یا ملال بین حملهای” را برای نام گذاری این نوع از افسردگی در بیماران مصروع عنوان کرد. و دوره سیر مزمن آن را با بهره گرفتن از دوره های عاری از نشانه عودکننده که به خوبی به دوزهای پایین تجویز داروهای ضد افسردگی جواب میداد، توصیف نمود(بلومر وهمکاران، ۱۹۸۸).
میزان شیوع افسردگی عمده در جمعیت عادی را تا ۲۵ در صد نیز تخمین زده اند ( سادوک و سادوک، ۲۰۰۳) در حالی که این رقم در مبتلایان به صرع چهار تا پنج برابر میزان متوسط آن در جامعه است(جونز و همکاران،۲۰۰۵). صرع همراه با افسردگی، تأثیرات عمیقی بر جای می گذارد و به افت عملکرد روزانه و تنزل کیفیت زندگی بیمار، کاهش پیشرفت تحصیلی در کودکان و نوجوانان مبتلا(توسون وهمکاران،۲۰۰۸)کاهش میزان ازدواج و افزایش نرخ بیکاری و تشنج، مرگ و میر بالا( ولسین وهمکاران،۱۹۹۹) و افزایش نیاز به درمان های پزشکی منجر می شود.از لحاظ آماری ۵- ۱درصد افراد جامعه به عارضه صرع مبتلا هستند و امکان ابتلا به صرع برای هر کس وجود دارد (میلانی فر،۱۳۸۳).
میزان خودکشی نیز در بیماران مصروع، چهار تا پنج برابر جمعیت عادی است( لامبرت،۱۹۹۹). استرس های روانی- اجتماعی، به ویژه افسردگی، از عوامل افزایش دهنده خطر خودکشی در این بیماران است.( لامبرت ،۱۹۹۹).
۱۹۳ بیمار سرپایی مصروع بالغ را از لحاظ افسردگی و نیز تمایل به خودکشی مورد ارزیابی قرارگرفتند.نتایج نشان داد شیوع تمایل به خودکشی در بین این بیماران،۹/۱۱درصد بود(هکمویک۷،۲۰۱۲ ) .
به طور معمول، افسردگی اساسی به صورت عودکننده و بازتکرار شونده، و با نشانههایی از اضطراب ویا اختلالات اضطرابی بروز میکند، و این بیماری جنبی خطرخودکشی را که در بیماران مصروع بالاتر از عموم جمعیت میباشد، را افزایش میدهد. مروری بر ۱۱ مطالعه، نشان داد که نرخ کلی خودکشی در افراد مصروع، پنج برابر بیشتر از عموم جامعه، و ۲۵ برابر میزان مورد انتظار بیماران مبتلا به حمله های جزئی ناشی از لب گیجگاهی است. نرخ خودکشی متوسط طول عمر برای بیماران مصروع۱۲ درصد، و برای عموم جمعیت ۱/۱ الی ۲/۱ درصد است (کانر، ۲۰۰۹).
بنابر نتایج پژوهش ها، نشانه های افسردگی در بیماران مصروع، با افکار خود کشی ارتباط قوی دارد
( استفانلوو همکاران،۲۰۱۰). با این همه افسردگی به عنوان شایع ترین اختلال روانی همراه با صرع، غالباً مورد غفلت قرار می گیرد و تلاشی برای در مان آن صورت نمی گیرد ( اسوینکلز و همکاران ،۲۰۰۶).
یکی از مدل های رایج در تبیین افسردگی همراه با صرع، مدل شناختی است. مدل شناختی افسردگی بر این فرض استوار است که فقدان اولیه، با شکل دهی به ساختارهای شناختی پایدار شخص را در مقابل افسردگی آسیب پذیر می سازد. حوادثی که باورهای مرکزی و پیش فرض های زیر بنایی متضاد را بر
می

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید