پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، مدل ریاضی، مقایسات زوجی، درخت تصمیم

نیروی انسانی میتواند مسأله را در راستای جوابهای مناسبتر هدایت کند، در حالی که روشهای کامپیوتری به صورت کامل، قادر به یافتن این جوابهای مناسب نیستند. به همین دلیل، بیشتر سیستمهای... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان مدل ریاضی، معیار ارزیابی، فرآیند تحلیل، استراتژی ها

ی و مقالات مربوط جمعآوری شده است. مسأله از طریق توسعه مدل ارائه شده توسط آلاداگ75 و همکارانش در سال 2009 ، تعریف شده است. 3-4- الگوریتمهای تکاملی مورد استفاده با توجه به NP-Hard بودن مسأله،... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان جستجوی محلی، بهینه سازی چند هدفه، الگوریتم ژنتیک، هموار سازی

ل تضمین میکند. ولی برای مسائل واقعی که معمولاً با ابعاد بزرگ و پیچیده هستند قابل استفاده نیستند. بعنوان مثال روش شاخه و کرانه25 در این دسته از الگوریتمها قرار دارد. بیشتر مسائل... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان دروس دانشگاهی، هوش مصنوعی، مدل ریاضی، جستجوی محلی

تعداد دورههای زمانی مورد نیاز، زمانبندی شوند.(H2): هیچ کلاسی نمیتواند به طور همزمان به دو درس تخصیص داده شود (تداخل برنامه کلاسها).(H3): تمام جلسات یک درس نباید به دورههای زمانی در یک... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان مدیران مدارس، منابع مالی، محیط آموزشی، روابط انسانی

برنامه آموزشی وتدریس : مهمترین وظیفه مدیران آموزشی هدایت جریان آموزش ویادگیری به ویژه تسهیل جریان رشد وپرورش دانش آموزان است، مدیران مدارس اگر برنامه هایشان را... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان مدیریت آموزش، مدیریت آموزشی، روابط انسانی، نظام آموزشی

فصل دوممرورمطالعاتی ‌امروزصاحبنظران‌مدیریت‌براین‌باورندکه‌نیروی‌انسانی‌به‌عنوان‌اصیلترین‌دارایی‌سازمانهاوبه‌عنوان‌مزیت‌رقابتی‌مطرح‌است‌ووجودروابط... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد سابقه خدمت، عملکرد مدیران، رشته تحصیلی، توزیع فراوانی

. براساس يافته ها با افزايش سابقه كار، افراد از سبك رابطه مدار به سبك وظيفه مدار تمايل بيشتري نشان مي دهند. بين جنس و استراتژ يهاي تعارض ارتباط معنادار وجود دارد. بطوريكه در مردان... ادامه

پایان نامه رایگان درمورد عملکرد مدیران، سلامت سازمانی، مدیران مدارس، استرس شغلی

مكتب تعامل مي نامند. اگرچه از ديدگاه روابط انساني بايد تعارض را پذيرفت ولي در مكتب تعامل بدين سبب پديده تعارض مورد تأييد قرار مي گيرند که يك گروه هماهنگ، آرام و بي دغدغه، مستعد اين... ادامه

منابع مقاله درمورد برنامه پنجم توسعه، آموزش کارکنان، ابزار پژوهش

(سنگه، 1999)* (گاروين، 1993)* (مارکوارت، 1996)* (مامفورد، 1997)* (گاهه، 2003)4 تعادل بين کار و خانواده* راهبردهايي براي ايجاد تعادل بين کار و زندگي تدوين شود.* پرداخت پاداش و مزايا برمبناي عملکرد... ادامه

منابع مقاله درمورد بهبود مستمر، انتقال دانش

حفظ و همگام سازي مستمر يادگيري فردي و جمعي آموخته‌اند تا عملكرد سيستم سازماني را به گونه‌اي كه براي تمامي ذينفعان مغتنم باشد، بهبود بخشند، تعريف نموده اند. چنين سازماني، در واقع... ادامه