پایان نامه درمورد دو قطبی

ول (۳-۱۱) ممان دو قطبی ساختار های مختلف آمده است. برای تعیین میزان قطبیت ساختار های مورد مطالعه از ممان دو قطبی کمک می گیریم. جدول۳- ۱۱( ممان ساختارهای قبل و بعد از اتصال مولکولMNU به... ادامه