دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نشو،

پیروان ادیان دیگر، تأکید بیشتری می کنند و به همین جهت، تنها در موارد خاصی به مردان پیرو خویش اجازه ی ازدواج با بیگانگان را می داده اند. مثلا در شرایطی که آنان می توانستند با این... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره تثنیه

تثنیه 25: 7). پس مشایخ شهرش آن مرد را طلب داشته به او مکالمه کنند واگر اقرار نموده بگوید که او را نمی خواهم بگیرم. (سفر تثنیه 25: 8). آنگاه زن برادرش در نظر مشایخ پیش او آمده نعلین او را... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نفقه

1360، 5/20) .صِدَاق المَرأه وصِداقُها و صُدقَتُها: آنچه به عنوان مهریه ی زن پرداخت می شود. أَصدَقتُها: مهریه ی زن را پرداخت کردم. (راغب اصفهانی،1387، ص443). صداق: کابین، مهر زن. (معین، 1382، ص 773).... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره یوحنا

ل دارند و به طور کلی به چهار بخش تقسیم میشود. بخش اول: زندگی نامه و سخنان حضرت عیسی(ع) بخش دوم: تبلیغات و مسافرتهای تبلیغی مبلغان مسیحی بخش سوم: نامهها بخش چهارم: رویا و مکاشفه بخش اول... ادامه

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قم.

قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجستهی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی میباشند... ادامه

منابع تحقیق درباره آیین دادرسی کیفری

جرم از سوی شخص مورد نظر دست یابیم . شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند . قاضی لازم است مستند علم... ادامه

منابع تحقیق درباره مسئولیت کیفری

اقامه شهادت را مسقط حد نمی داند . ماده 125 قانون مذکور ، توبه مرتکب لواط یا تفخیذ یا نظایر آن را قبل از اقامه شهادت ، مسقط حد دانسته و بعد از شهادت را مسقط حد ندانسته است . و در ماده 126... ادامه