دانلود پایان نامه ارشد: آثار روانی آراستگی محیط کار

آثار روانی آراستگی محیط کار

عوامل اثرگذار بر محیط های کار که تعیین کننده میزان بهره وری در یک سازمان است به دو دسته عوامل نرم و عوامل سخت تقسیم می شوند. سبک رهبری و مدیریت در یک سازمان از ویژگی های نرم و تکنولوژی از ویژگی های سخت یک سازمان است. ویژگی های فیزیکی نیز، از جنبه های سخت محیط کار به شمار می روند و بر روی کسانی که در محیط کار می کنند آثار زیادی دارد. کورمن (۱۳۷۰) با مرور تحقیقات گوناگونی که درباره ویژگی های محیط های کار صورت گرفته می نویسد: «محیط های فیزیکی می توانند به عنوان محدودیت هایی عمل کنند، پیدایش عقاید درباره خود و دیگران را ترغیب سازند و به عنوان منبعی از تحریک یا تامین عمل کنند یا فی نفسه منبعی از سرور و لذت باشند… صدا، موسیقی، روشنایی، و درجه حرارت متغیرهای فیزیکی دیگری هستند که در بعضی از شرایط، رفتار کار را تحت تاثیر قرار می دهند. رفتار بهینه کار مستلزم این است که صدا مستمر و مورد انتظار و موسیقی متناوب باشد. روشنایی و درجه حرارت باید با تقاضاهای ویژه متناسب باشد تا اثرات مثبت از آنها حاصل شود».

در جمع بندی کورمن از تحقیقات مربوط به ویژگی های فیزیکی محیط های کار چهار نکته مهم قابل توجه است. اول این که ویژگی های فیزیکی ماهیت محدود کننده روی کارکرد افراد دارد و می تواند برکاهش بهره وری تاثیر بگذارد. دیگر این که ویژگی های سخت محیط های کار عقاید درباره خود و دیگران رارقم می زند. شاید بتوان از نوشته کورمن این گونه برداشت کرد که محیط های کاری کم کم دیدگاه های مثبت یا منفی را درباره خود و انسان های دیگر ایجاد می کنند. محیط های آراسته در شکل دادن عقاید و دیدگاه های مثبت درباره کارکنان نقش دارند و به عکس محیط های کاری درهم ریخته و ناایمن دیدگاه منفی را نسبت به خود و دیگران رقم می زنند. نکته سوم این که ویژگی های سخت محیط کار عاملی برای تحریک و انگیزش به شمار می روند. و نکته مهم و ارجمند دیگر این است که محیط های کاری می توانند منبعی از «سرور و لذت» باشند. می توانیم محیط های کاری را به گونه ای طراحی کنیم که احساس سرور و لذت و شادکامی را برانگیزند. نظام آراستگی با تاکید بر آراستگی جنبه های سخت و نرم محیط های کاری، روحیه، نشاط، ایمنی و کیفیت را به ارمغان می آورد و با حذف محدودیت های محیطی، کارآیی و سلامت کارکنان را افزایش می دهد (کاشانی، ۱۳۷۲).

دانلود از لینک زیر :

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید