آموزش ضمن خدمت

آموزش ضمن خدمت متداول ترین روش آموزشی برای کارکنان غیر مدیریتی است و مقبولیت بسیار زیادی دارد. در بسیاری از سازمان ها، آموزش ضمن خدمت تنها روش آموزشی است، بدین شکل که معمولاً افراد برای آموختن مهارت های جدید، تحت سرپرستی یکی از کارکنان با تجربه به عنوان مربی قرار می گیرند تا بر همه جوانب شغل تسلط یابند (Terry, 2007).

متداول ترین روشهای آموزش ضمن خدمت عبارتند از:

۱) چرخش شغلی: یکی از روشهای بسیار موثر برای ایجاد بینش در مدیران و کارکنان چرخش شغلی است. در این روش، مدیران و کارکنانی که جزئی نگرند و تنها به حوزه تخصصی خودشان فکر می کنند تبدیل به افراد کل نگری می شوند که مسائل را در ابعاد سازمانی و وسیع تر از حوزه خود درک می کنند. چرخش در مشاغل موجب افزایش دانش و تجربیات فرد شده، خستگی حاصل از یکنواختی را کاهش می دهد (DeCenzo et al., 2010).

۲) آموزش تیمی: در برخی از کارها مثل طرح های بزرگ، پروژه ها، جراحی و خدمات هواپیمایی انجام کار به صورت تیمی اجتناب ناپذیر است و بهتر است آموزش نیز به صورت تیمی انجام شود. برخی از سازمانها که امکانات لازم را دارند از برنامه های تجربی در موقعیتهای واقعی برای آموزش کار تیمی استفاده می کنند. در برخی موارد نیز در محیط خارج از سازمان فعالیتهای چالشی را برای کار تیمی فراهم می کنند که یادگیری ماجرایی نامیده می شود، و در فعالیتهایی همچون ورزشهای دشوار، کوهنوردی یا صخره نوردی نقشهای تیمی را به صورت عملی انجام می دهند (Neo et al., 2009).

۳) مربی گری و مشاوره: مربی گری روشی است که در آن مربی مجرب، رفتار و عملکرد کارآموز را تحت نظر گرفته، با راهنماییهای خود، وی را در جهت طلوب هدایت می کند. مربی خوب کسی است که با مشاوره سازنده و موثر و سودمند، کارآموز را توسعه داده، به پیشرفت شغلی وی کمک می کند (Ivancevich, 2010).

۴) برنا مه های کارآموزی: در برخی از سازمانها از روش کارآموزی نیز استفاده می شود. در این روش دانشجویان سال آخر برای یادگیرفتن ظرافتهای دنیای واقعی کار وارد سازمانها می شوند و تجربیات ارزنده ای را به دست می آورند، از طرفی سازمان نیز از انرژی، خلاقیت و انگیزه این افراد تازه ک

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی

ار بهره می برد. در این حالت نیز باید یک مربی یا استاد برای کارآموز گمارده شود تا راهبردی وی را به عهده گیرد. این روش برای افراد تازه کار و غیر مجرب مناسب است (Agnvall, 2006).

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید