ابزار جمع­آوری داده­ ها

ابزار جمع­آوری داده­ ها

 

در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ ها از پرسشنامه مدل سرکوال استفاده شده است. این پرسشنامه که در ایران توسط محققانی همچون باقرزاده(۱۳۸۸)، آقاملایی(۱۳۸۵) و زوار(۱۳۸۶) مورد استفاده قرار گرفته و فرهنگ سازی شده است، و شامل ۲۲ سوال(شاخص) می باشد و  انتظارات و ادراکات دانشجویان را از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده توسط دانشگاه بر اساس ابعاد ملموسات( ۴ شاخص)، قابلیت اطمینان(۴ شاخص)، پاسخگویی(۴ شاخص)، تضمین(۵ شاخص) و همدلی(۵ شاخص) می­سنجد. این مقیاس یکبار برای ارزیابی میزان ادراکات دانشجویان نسبت به کیفیت خدمات آموزشی با نمره و  گزاره های خیلی راضی هستم(۵ نمره)، راضی هستم(۴ نمره)، رضایت متوسط(۳ نمره)، ناراضی هستم(۲ نمره) و خیلی ناراضی هستم(۱ نمره)  و یکبار هم برای اندازه ­گیری انتظارات آنها را با نمره و گزاره های خیلی مهم است(۵ نمره)، مهم است(۴ نمره)، اهمیت متوسط(۳ نمره)، کم اهمیت است(۲ نمره) و خیلی کم اهمیت است(۱نمره) به­کار برده شده است. بر این اساس کیفیت خدمات آموزشی، تفاوت بین انتظارات و ادراکات در هر شاخص(سوال)، در هر بعد و یا بعنوان یک نمره کلی برآورد می­شود. در جدول ۳-۳، شاخص­های هریک از ابعاد پنجگانه مورد نظر در پرسشنامه نشان داده شده است.
 

 

 

 

 

فایل متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir موجود است.

ابعادشاخص­ها(سوالات)
ملموسات۱-استفاده از تجهیزات مدرن همچون کامپیوتر، اینترنت، سی­دی و مانند انها در ارائه خدمات آموزشی
۲-جذاب و خوشایند بودن تجهیزات فیزیکی دانشگاه همچون ساختمان­های اداری، کلاس­های درس،

وسایل کمک آموزشی و…

۳-مرتب و منظم بودن کارکنان در محل کار
۴-واضح و روشن بودن جزوات، بخشنامه­ها، اطلاعیه­ها و اعلامیه­های دانشگاه
قابلیت اطمینان۵-اطلاع رسانی به­موقع در زمان ارائه خدمات مانند ثبت­نام، برگزاری کلاس­ها، امتحانات، تسهیلات رفاهی و مانند اینها
۶-سرعت ارائه خدمات مانند ثبت­نام، معرفی برنامه درسی، برگزاری کلاس­ها، امتحانات، تسهیلات رفاهی و مانند اینها
۷-داشتن روحیه همکاری با شما در دانشگاه
۸-اهمیت و الویت دادن برای پاسخ به تقاضا یا سوال شما
تضمین۹-ایجاد یک حس اعتماد و اطمینان در شما به هنگام ارائه خدمات
۱۰-داشتن احساس راحتی و امنیت به هنگام ارتباط و تعامل با کارکنان دانشگاه
۱۱-داشتن رفتار مودبانه و محترمانه نسبت به شما در دانشگاه
۱۲-داشتن دانش، مهارت و تجربه کافی برای پاسخ به سوالات شما
پاسخگویی۱۳-عمل کردن دانشگاه به تعهدات خود در قبال دانشجویان
۱۴-داشتن علاقه واقعی برای حل مسائل و مشکلات شما بوسیله پرسنل دانشگاه
۱۵-پاسخ به سوال یا تقاضای شما در همان لحظه اول
۱۶ارائه خدمات به شما در زمان مقرر مانند ثبت نام، برگزاری کلاس­ها، امتحانات و …
۱۷-سعی در انجام کارها بدون اشتباه مانند صدور کارنامه، منابع درسی، برنامه کلاسی و مانند اینها
همدلی۱۸-فراهم بودن مشاوره فردی و اختصاصی برای شما
۱۹-متناسب بودن زمان و ساعت­های کاری منظورشده با شرایط شما
۲۰-برقراری ارتباط دوستانه و صمیمانه با شما در تعامل با پرسنل دانشگاه
۲۱-اهمیت دادن به مسائل و خواسته­ های شما
۲۲-داشتن آگاهی و شناخت نسبت به نیازهای خاص شما

جدول(۳-۳). ابعاد مورد نظر در پرسشنامه

 

 

 

 

۳-۷- روایی پرسشنامه

برای بررسی روایی پرسشنامه مورد نظر در این پژوهش، از قضاوت چند نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان استفاده شده است. و روایی پرسشنامه مورد نظر، مورد تایید این افراد قرار گرفته است.

مقدار روایی برای دقت ابزار پیمایش حائز اهمیت است. مقصود از روایی یک ابزار اندازه ­گیری عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه ­گیری صفتی که برای اندازه ­گیری آن طراحی شده است(عباس­زادگان، ۱۳۸۴: ۹۵).

۳-۸- پایایی پرسشنامه

پایایی، یک اندازه آماری است مربوط به اینکه داده های ابزار پزوهش، تا چه حد قابل بازآفرینی هستند. پایایی یک آزمون به دقت آن اشاره دارد(عباس­زادگان،۱۳۸۴ :۶۵-۶۴).

در این تحقیق، برای تعیین ضریب پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ که نوعی شاخص برای تعیین این مسئله که سوالهای مختلف تا چه اندازه برای اندازه ­گیری موضوع واحدی کارایی دارند، استفاده شده است. و مقدار آن برای هر یک از ابعاد مورد نظر و همچنین برای کل پرسشنامه، در جدول ۳-۳ نشان داده شده است.

جدول۴-۳: مقدار پایایی پرسشنامه به تفکیک هر یک از ابعاد

ابعاداجرای مقدماتی
تعداد  آلفای کرونباخ
ملموسات۲۶               ۷۲/۰
قابلیت اطمینان۲۶               ۶۸/۰
تضمین۲۶               ۶۹/۰
پاسخگویی۲۶               ۷۲/۰
همدلی۲۶               ۷۴/۰
کل۲۶               ۷۰/۰

 

۳-۹- روش های آماری

در این پژوهش برای توصیف اطلاعات پاسخگویان از آمار توصیفی از جمله محاسبه فراوانی، درصد، رسم جداول و نمودار، میانگین و محاسبه انحراف معیار  و برای تحلیل فرضیات پژوهش از آمار استنباطی از جمله آزمون t همبسته استفاده شده است. ضمنا تمام محاسبات آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS انجام شده است.