اثرات کاربرد روش مشارکتی (جیگ ساو)

جاکوبز و همکاران (۲۰۱۱) با نتیجه گیری از تحقیقات انجام نشده عنوان نموده اند که دانش‏آموزان با استفاده از یادگیری مشارکتی می‏توانند از مزایای زیر برخوردار شوند:

 • دستاوردهای علمی خویش را بهبود بخشند.
 • علی رغم سطح پیشرفت قبلی یا نیازهای فردی دیگر به طور فعال تر درگیر در موضوعات با دانش‏آموزان دیگر شوند.
 • انگیزه برای یادگیری افزایش می‏یابد.
 • دانش‏آموزان در قبال یادگیری خود و دیگران احساس مسئولیت بیشتری می‏نمایند.
 • مدت زمان درگیری انجام وظیفه و کار افزایش می‏یابد.
 • مهارت‏های اجتماعی را بهبود می‏بخشد.
 • عشق به مدرسه را افزایش می‏بخشد.
 • نگرش دانش‏آموزان را نسبت به یادگیری مدرسه و همسالان خود بهبود می‏بخشد.
 • توانایی ارزش قائل شدن و ملاحظه دیدگاه‏های متنوع را افزایش می‏دهد.
 • فرصت بیشتری به معلم برای مشاهده بررسی یادگیری دانش‏آموزان می‏دهد.

جاکوبز و همکاران (۲۰۰۲) نیز به برخی اثرات روش مشارکتی (جیگ ساو) در کلاس درس از دیدگاه صاحب نظران مختلف اشاره می‏نماید که بدین شرح می‏باشند:

 • یادگیری متون و راهبردهای جدید از همکلاسان (هنز[۱]، ۱۹۹۰)
 • رشد تفکر انتقادی در شاگردان (دیویدسم[۲] و دیگران، ۱۹۹۲)
 • تقویت عزت نفس شاگردان (برونر[۳]، ۱۹۹۴)
 • افزایش پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان (ویتور[۴] و دیگران، ۱۹۹۵)
 • تقویت احساس مسئولیت دانش‏آموزان در برابر یادگیری خود و سایرین (برونز و سایرین، ۱۹۹۵)
 • تقویت نگرش مثبت شاگردان نسبت به یادگیری علم و دانش (رونالد، ۱۹۹۷)
 • تقویت مهارت‏های خودرهبری (رونالد، ۱۹۹۷)
 • تقویت پشتکار شاگردان برای حل مسائل درسی (رونالد، ۱۹۹۷)
 • تقویت مهارت‏های کلاس (ارتباطی-اجتماعی دانش‏آموزان) (فارل[۵]، ۱۹۹۹)
 • افزایش پیشرفت تحصیلی همه دانش‏آموزان اعم از قوی، متوسط و ضعیف (هرید[۶]، ۲۰۰۰؛ هانگ، ۲۰۰ و سی، ۲۰۰۱، به نقل از ملازهی، ۱۳۹۱)

رابرت (۲۰۰۲) در بحث مربوط به مزایای به کارگیری روش جیگ ساو به موارد زیر اشاره می‏نماید:

 • عزت نفس را در دانش‏آموزان می‏پروراند (جانسون و جانسون، ۲۰۰۶)
 • با تجارب یادگیری بیشتر، رضایت خاطر دانش‏آموزان را بهبود می‏بخشد.
 • نگرش مثبت را به مواد آموزشی افزایش می‏دهد.
 • چالش برانگیزی بیشتر بدون این که میزان کار در مدت معین را نامعقول سازد (فلور[۷]، ۲۰۰۷)
 • فراهم سازی درک عمیق تر برای دانش‏آموزان (فلور، ۲۰۰۹)
 • منجر به تولید بیشتر و بهتر به سوالات (فلور، ۲۰۰۹)

 

[۱] – Hans

[۲] – Davidsam et al

[۳] – Broner

[۴] – Vittur et al

[۵] – Pharrell

[۶] – Herreid

[۷] – Flora

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید