پایان نامه ارشد: اجراي بازاريابي دروني

اجراي بازاريابي دروني

اجراي بازاريابي دروني مستلزم وجود تاكتيك­ها و فنوني است كه بايد آن­ها را اجرا كرد. ابتدا بايد      چشم­اندازي را براي سازمان و كارتان تبيين كرد و سپس كاركنان با استعداد جهت دستيابي به اين چشم­انداز را جذب نمود، آماده كردن كاركنان در جهت دستيابي به مهارت­ها و دانش موردنياز، تاكيد بر كار تيمي، انگيزش كاركنان از طريق سنجش و ارائه پاداش­ها، فراهم نمودن آزادي درجهت برتري يافتن و موفقيت و اطمينان از اينكه مديران سازمان از مشتريان سازمان شناخت كافي دارند(کزاپلیسوسکی، فرگوسن و میلیمان[۱]، ۲۰۰۱، ۱۴- ۱۷). شکل(۲-۸) این فعاليت بازاريابي دروني به طور كامل توسط شركت هواپيمايي جنوب غربي[۲] اجرا مي­شود.

[۱] Czapleswski, Ferguson and Milliman

[۲] Southwest Airline

 

اجراي بازاريابي دروني

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید