خرید فایل پایان نامه : ارتباط بازاریابی درونی و بازاریابی بیرونی

اگر ایجاد رابطه نقطه تمرکز باشد، هیچ عاملی غیر از بازاریابی درونی اثربخش نمی­تواند در چشم­انداز استراتژیک مهم باشد. هسکت[۱] و همکارانش (۲۰۰۱) بیان می­دارند که «سود و رشد ناشی از وفاداری مشتریان می باشد. وفاداری مشتری نتیجه­ی مستقیم رضایت مشتریان می­باشد. رضایت نیز برخاسته و ناشی از ارزش خدمات ارائه شده به مشتری می­باشد. کارکنان راضی، وفادار و سازنده ایجاد ارزش می­کنند. رضایت کارکنان نیز در نتیجه فعالیت­های منابع انسانی کیفیت بالای می­باشد که کارکنان را قادر به      پاسخ­گویی به مشتری می­کند.

[۱]  Heskett

شکل2-5) ارتباط بازاریابی درونی و بازاریابی بیرونی

 

در نتیجه واضح است که موفقیت بازاریابی بیرونی یک سازمان به خصوص سازمان­های خدماتی به شدت وابسته بازاریابی درونی آن سازمان است که چطور مشتریان درونی را مورد هدف بازاریابی خود قرار دهد. گومسون(۱۹۹۹، ۲۱۲) تفاوت بازاریابی درونی و بیرونی را با استفاده از ساختار سازمانی نشان داده است.  وی بیان می­کند که فعالیت­های بازاریابی درونی در درون ساختار و در جهت کارکنان آن سازمان می­باشد و کارکنان مورد هدف قرار می­گیرد. اما بازاریابی بیرونی فعالیتی است که مشتریان را در جهت ترغیب به خرید کالا و خدمت می­نماید. وی در ادامه بیان داشت در حالی که فعالیت­های بازاریابی بیرونی مشتریان را هدف قرار می­دهد، اما کارکنان را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. به طور مثال ممکن است کارکنان تحت تاثیر تبلیغات سازمان خود قرار گیرند(گومسون،۱۹۹۹، ۲۱۲). این تاثیر با فلش در شکل۲-۷ نشان داده شده است.

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید