مقاله (پایان نامه) : ارزشیابی كار – اصول پنج اس

اصول دمینگ باید درك شود و به طور كلی به عنوان یك روش نوین تفكر به كار رود. فلسفه او هیچ فنونی را شامل نمی شود. اما روشی است سازمان یافته این فلسفه از مدیریت در قسمت بالا شروع می شود و تمام سطوح كاركنان و مهم تر از آن مصرف‏ كننده را نیز در بر می گیرد. نظریه دمینگ بر ارزشیابی كار، تغییر كامل سیستم سنتی به سیستمی كه بر مدیرانی كه اساس كار را بر كیفیت و بهبود بلند مدت قرار می‏دهند تاكید دارد. دمینگ به ژاپنی ها هشدار داد تا اشتباهات شركت های آمریكایی را مرتكب نشوند، اشتباهاتی از قبیل رتبه بندی، ارزیابی سالانه كاركنان، فروشندگان، گروه ها و قسمت ها، این كار تنها بین افراد و بخش ها رقابت ایجاد و كل سیستم را خراب می كند. ارزشیابی كار وقتی موثر واقع می شود كه بر اهداف كار گروهی و سازمانی تمركز داشته باشد. به منظور تحكیم موقعیت رقابتی، آموزش مربوط به كیفیت، نه تنها در بنگاه ها بلكه در دانشكده ها نیز باید به طور مشهود اجرا شود [۱].

 

 

 

۲-۲۵- پیشینه تحقیق:

۲-۲۵-۱-  پیشینه داخلی

پور صمیمی (۱۳۸۰) در پژوهش خود با عنوان “استاندارد سازی محیط های کاری بهداشتی درمانی با استفاده از اصول پنج اس”  که در یک مرکز بهداشتی در غرب کشور صورت گرفت نظر ۱۶ نفر از کارشناسان با سابقه واحدهای مختلف بهداشتی را از لحاظ مفاهیم فایو اس، علل عدم بکارگیری آن ها، اهمیت و مزایای آن در مراکز بهداشتی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد ۷۸ درصد پرسنل، مفهوم ساماندهی را بطور نسبی می شناختند و تنها ۱۴ درصد به مفهوم کامل آن آگاه بودند. ۹۰ درصد افراد اولویت بندی در کار را به دلایلی نظیر اورژانس بودن کارهای اداری، پیشرفت کارها، تسهیل انجام امور، انجام منظم کارها و… ضروری می دانستند. در خصوص نظم و ترتیب، تمامی پرسنل، این اصل را از ضرورت های محیط کاری دانسته و در ۸۶ درصد موارد معتقد بودند فقط تا اندازه ای این اصل در محیط کاری آنها رعایت می گردد. در مورد پاکیزه سازی، ۷۸ درصد از پرسنل معتقد بودند که فقط تا اندازه ای این اصل در محیط کار آنها رعایت می گردد. هیچ یک از پرسنل درک صحیحی از استانداردسازی نداشتند مخصوصا “مدیریت دیداری” برای آن ها مفهومی دور از انتظار بود. و آخر اینکه همه پرسنل، انظباط کاری را جزء ضروری انجام کارها می دانستند.

سورانی نیک (۱۳۸۷) به تعیین “تاثیر آموزش نظام آراستگی محیط بر الگوی مصرف تجهیزات پزشکی مصرفی بیمارستان آیت الله کاشانی تهران” پرداخت. جامعه پژوهش ۴۰ مورد از تجهیزات پزشکی مصرفی منتخب مورد استفاده در بخش های بستری طی شش ماهه دوم سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ است. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعاتی تهیه شده از سوی پژوهشگر بود که تعداد تجهیزات پزشکی مصرفی منتخب لیست شده از نظر تعداد و هزینه در دو بازه زمانی شش ماهه قبل و بعد از آموزش جمع آوری و ثبت گردید. یافته ها نشان داد پس از آموزش نظام آراستگی محیط در بیمارستان مورد مطالعه، تعداد درخواست ۳۰ نوع تجهیزات پزشکی مصرفی مورد مطالعه کاهش یافت. آزمون آماری ویلکاکسون نشان داد آموزش فایو اس بر تعداد درخواست تجهیزات پزشکی موثر بوده است. آزمون آماری  -tزوجی نشان داد که آموزش فایو اس بر هزینه تجهیزات پزشکی درخواست شده موثر بوده است.

مسرور (۱۳۸۷) به “بررسی رابطه اجرای نظام آراستگی محیط کار فایو اس با بهره وری در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس” پرداخت. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان این سازمان است که تعداد آنها ۸۶ نفر می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسش نامه مجزا است که یکی میزان بهره وری سازمان را بعد از اجرای این نظام نسبت به قبل از اجرای آن می سنجید و پرسشنامه دیگر مربوط به اجرای مرحله به مرحله ی نظام آراستگی محیط کار می باشد. یافته ها نشان داد بین اجرای نظام فایو اس و میزان بهره وری در سازمان مورد نظر رابطه معنی داری در سطح ۰۱/۰ وجود دارد و به طور متوسط به اندازه ی ۵۶/۰ درصد تفاوت بین بعد و قبل از اجرای نظام وجود دارد. بین اجزای سیستم فایو اس (ساماندهی، نظم، پاکیزگی، استانداردسازی و انظباط) با افزایش بهره وری رابطه خطی برقرار است و همه مراحل بر افزایش بهره وری تاثیر معناداری داشته اند و نظم را با اطمینان ۹۵/۰ می توان مهم ترین جزء سیستم که موجب افزایش بهره وری می شود محسوب کرد.

تفرشی و صفوی (۱۳۹۰) به “بررسی امکان سنجی پیاده سازی نظام فایو اس در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران” پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در ۹/۱۴ درصد موارد، اصلا نظام فایو اس در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه رعایت نمی شود. در ۰۴/۱۲ درصد به میزان ضعیف، ۸/۱۳ درصد به صورت قابل قبول، ۸/۲۰ درصد خوب و در ۳/۳۸ درصد موارد به میزان کامل در مخزن ها و بخش مرجع کتابخانه ملی ایران نظام فایو اس رعایت می شود.

محمد امینی و نوشین فرد (۱۳۹۱)  به بررسی “ارزیابی محیطی کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور از دیدگاه کتابداران براساس معیارهای نظام آراستگی پنج اس” بر روس ۱۵۴ زن و ۵۳ نفر مرد پرداختند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کتابداران عمومی استان کرمان، محیط کتابخانه ها را از لحاظ سازماندهی مواد و وسایل خوب و مثبت ارزیابی کردند. متاسفانه در رابطه با معیار نظم و ترتیب در کتابخانه های عمومی مورد مطالعه، کتاب داران عدم رضایت خود را از این معیار ابراز داشتند. ۸۰ درصد کتاب داران پاسخگو، رعایت معیار پاکیزگی را در کتابخانه های خود مثبت و قابل قبول دانستند. همچنین ۶۰ درصد اظهار کرده اند که معیار استاندارد سازی در کتابخانه های استان رعایت شده و نظر مثبتی در این زمینه داشتند. در خصوص معیار پنجم یعنی مشارکت و انضباط کاری، ۴۲ درصد کتابداران نظر قابل قبولی در این زمینه ابراز داشته و نحوه عمل و همکاری خود و سایر همکاران و کتاب داران در محیط کتابخانه ها را قابل قبول ارزیابی کردند.

 

[۱]  Management Decision (چاپ انگلستان)

دانلود از لینک زیر :

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید