پایان نامه اصول كلي فعاليت‌هاي مربي زبان‌آموزي

براي هر كودك فرصت هاي يادگيري مناسبي فراهم آورد تا او بتواند تجارب خود را در حين كار، فعاليت و بازي از طريق زبان بيان كند.

 1. سعي كند همه كودكان را در فعاليت هاي تدريس مشاركت دهد و همه آنها را به حرف زدن تشويق كند.
 2. در هنگام انجام هرگونه فعاليت با كودكان صحبت كند. كودكان هرچه بيشتر با عناصر زباني مواجه شوند بيشتر بر آنها تسلط مي يابند.
 3. كودكان را تشويق كند تا با جمله هاي مناسب و صحيح صحبت كنند و مقصود خود را به طور كامل ادا نمايند.
 4. كودكان ساكت و آرام را نيز به صحبت كردن تشويق كند. با توجه، مهرباني و محبت آنها را ياري دهد تا بر كم حرفي خود غلبه كنند.
 5. هميشه گفتار و كلماتش صحيح باشند (زندي، ۱۳۸۶).

 

 

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی ۶-۵ ساله شهر تهران

مهم ترين شيوه ها و فنون تدريس در امر زبان آموزي عبارتند از:

 1. شيوه رفتاري كامل[۱]
 2. شيوه نمايشي
 3. شيوه صامت
 4. شيوه ايفاي نقش[۲]
 5. شيوه بحث گروهي (بحث و گفت وگو)
 6. شيوه حفظ و تكرار
 7. شيوه پرسش و پاسخ
 8. شيوه بازي هاي آموزشي
 9. نمايش عروسكي[۳]
 10. شيوه قصه گويي
 11. شيوه كتاب خواني
 12. شيوه شعر و سرودخواني

[۱] – Total Physical Response

[۲] – Roly Play

[۳] – Puppetry

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید