که محقق تعداد ۱۳۲ پرسشنامه در بین اعضای جامعه توزیع نموده است.
۳-۳-۲ روش نمونه گیری
نمونه گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، به طوری که با بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهیم بود (آذر، ۱۳۸۸، ص۳۹۳). بر این اساس دو نوع طرح نمونه گیری وجود دارد: نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی، در نمونه گیری تصادفی، اعضاء جامعه به عنوان آزمودنی های نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند. روشی که پژوهشگر در این تحقیق برگزیده است با توجّه به شناخت از جامعه آماری مورد بررسی نمونه گیری احتمالی (تصادفی) می باشد. بدین ترتیب که پژوهشگر پس از تعیین حجم نمونه، متناسب با تعداد مدیران و کارکنان، نمونه را به روش تصادفی ساده (و نه به صورت هدفمند) انتخاب نموده است.
۳-۴ روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر نوع توصیفی (توصیف و تشریح واقعیت های موجود) و از لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها نیز میدانی است. این تحقیق از این نظر کاربردی است که نتایج آن برای گروه های مختلف برنامه ریزان و مدیران دستگاه های دولتی و خصوصی قابل استفاده است و از این جهت توصیفی است، که فرآیندهای جاری و آثار مشهود را در زمان حال توجّه دارد. همچنین در این تحقیق از روش همبستگی استفاده شده است تا مشخّص شود رابطه ای بین متغیرهای “ عدالت سازمانی” و”رفتار شهروندی سازمانی” در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر وجود دارد.
۳-۵ روش و ابزار گرد آوری داده های تحقیق
در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است. همچنین برای غنای بیشتر مبانی نظری نیز از مطالعات کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. مطالعات کتابخانه ای از جمله مطالعه کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاعاتی (اینترنت) به منظور دستیابی به مبانی نظری و استفاده از تجارب محققین دیگر، مورد نظر محقّق بوده است. محقّق از مطالعات میدانی جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای آزمون های آماری در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده کرده است.
۳-۶ ابزار گرد آوری داده ها (معرفی پرسشنامه و نحوه طراحی و تنظیم سئوال های آن)
محقّق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از توزیع پرسشنامه بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است.
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطلاعات میدانی در بین اعضای جامعه آماری تحقیق استفاده شده است لازم به ذکر است از دو پرسشنامه سنجش عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و پرسشنامه سنجش و رفتار
شهروندی سازمانی دکینسون استفاده شده است.
پرسشنامه این تحقیق به لحاظ محتوایی دارای دو بخش است . بخش اوّل به جمع آوری اطلاعات عمومی پاسخ دهندگان پرداخته و از ۶ سؤال تشکیل شده و در مورد جنسیت، سن، نوع استخدام, میزان تحصیلات و سابقه خدمت پرسش شوندگان می باشد.
بخش دوَم شامل ۲۵ سؤال تخصّصی بوده که مرتبط با متغیرهای تحقیق (پیش بین و ملاک) است.
جدول ۳-۱ سئوالات مرتبط با متغیر های مدنظر در پرسشنامه تحقیق

ردیف متغیر مؤلّفه ها سئوالات
۱ عدالت سازمانی ۱-عدالت توزیعی
۲-عدالت رویه ای
۳-عدالت تعاملی
(۵،۴،۳،۲،۱)
(۱۰،۹،۸،۷،۶)
(۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱)
۲ رفتار شهروندی سازمانی
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است