۸/۸۰

عدالت رویه ای

۸/۷۳

عدالت مراوده ای

۳/۷۴

رفتار شهروندی سازمانی

۹/۸۰

۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
پس از این کـه پژوهشگـر روش تحقیق خـود را مشخص کـرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،
داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن است که با
بهـره گیـری از تکنیک هـای آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغیّرهاو… سازگاری دارد، داده ها جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتوانند پاسخی(راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد(خاکی، ۱۳۷۹، ص۳۰۳).
۳-۹-۱ آمار توصیفی
در این تحقیق در بخش آمار توصیفی به خلاصه کردن داده ها و تهیه جدول و رسم نمودار پرداخته شده است و از شاخص های مرکزی از قبیل میانگین از شاخص های پراکندگی نظیر انحراف معیار استفاده شده است. در حقیقت برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطّلاعات، مطابق اهداف ارائه شده، ابتدا میزان و یا مقدار هر متغیّر براساس داده ها و امتیازات حاصل از پرسشنامه مشخص شده، سپس با توصیف اطّلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودارهای آماری مناسب، دیدگاه کلّی در مورد نمونه مورد مطالعه و چگونگی توزیع متغیّر ملاک و پیش بین ایجاد می گردد. این توصیف در چگونگی استفاده از الگوهای آماری گوناگون کمک می نماید.
۳-۹-۲ آمار استنباطی
در این تحقیق در واقع با تعیین الگوها، آزمون فرضیه های تحقیق از طریق ضریب همبستگی انجام گردید در حقیقت با توجّه به این که هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر
رفتار شهروندی سازمانی می باشد از شاخص ضریب همبستگی که یک شاخص ریاضی بوده و جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می کند استفاده شده است. ضمن این که چون داده‌ها بصورت فاصله ای جمع آوری شده اند از بین انواع شاخص های ضریب همبستگی از شاخص ضربب همبستگی پیرسون استفاده شده است لازم به ذکر است جهت بررسی میزان سهم نیز از رگرسیون خطی استفاده شد.
۳-۱۰ جمع بندی و خلاصه فصل
از آنجایی که هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه میان متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی می باشد، از این رو، تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی – همبستگی است. ابزار اصلی گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بر این اساس برای سنجش متغیرهای مستقل و وابسته از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
به منظور سنجش پایایی یک نمونه اولّیه شامل ۳۰ پرسشنامه پیش آزمون شد و سپس با استفاده از داده های بدست آمده از پرسشنامه میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتیجه آن برای تمامی متغیر ها عدد قابل قبولی بوده است. در واقع این اعداد نشان دهنده این است که پرسشنامه از قابلیت اعتماد و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است. همانطور که در این فصل اشاره شد جامعه مورد نظر کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر می باشد. همچنین حجم نمونه آماری نیز ۱۳۲ نفر انتخاب شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
همان گونه که مشاهده شد، در فصل های قبلی به معرفی متغیر مستقل عدالت سازمانی و متغیرهای آن (عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای)و همچنین متغیررفتار شهروندی سازمانیبر اساس منابع موجود و مدل تحقیق پرداخته شد. در این فصل نیز به چگونگی میزان تاثیر و ارتباط بین متغیر های مستقل و وابسته پرداخته می شود. همانگونه که به تفصیل در فصل سوم نیز گفته شد دراین تحقیق از ابزار پرسشنامه ( پرسشنامه استاندارد) استفاده شده است که از اعتبارلازم نیز برخوردار می باشد جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. این فصل نیز به دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی تقسیم شده که در بخش اول ابتدا به بررسی وضعیت مشخصات عمومی پاسخ دهندگان پرداخته می شود سپس در بخش دوم به بررسی میزان رابطه و تأثیر نسبی متغیر مستقل عدالت سازمانی و هریک از متغیرهایآن بر متغیر وابسته عدالت سازمانی پرداخته می شود. لازم به ذکر است، داده های جمع آوری شده در قالب معادلات ساختاری با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می گیرد.
۴-۲ تجزیه و تحلیل داده ها (آمار توصیفی)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.