جدول ۴-۶- توصیف متغیر عدالت توزیعی …………………………………………………………………………………………. ۸۵
جدول ۴-۷- توصیف متغیر عدالت رویه ای ………………………………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۹- توصیف متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………….. ۸۷
جدول ۴-۱۰-رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………. ۸۹
جدول ۴-۱۱- رگرسیون متغیر های پیش بین و رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………. ۹۰
جدول ۴-۱۲-رابطه بینادراک کارکنان از عدالت رویه ایو رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………….. ۹۱
جدول ۴-۱۳- رگرسیون متغیر های پیش بین و رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………… ۹۲
جدول ۴-۱۴-رابطه بین ادراک کارکنان از عدالت مراوده ای و رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………….. ۹۳
جدول ۴-۱۵- رگرسیون متغیر های پیش بین و رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………………………….. ۹۴
جدول ۴-۱۶-رابطه بینادراک کارکنان از عدالت در سازمان و رفتارهای شهروندی سازمانی ………………………….. ۹۵
فهرست جدول و نمودار و شکل ها
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۷- رگرسیون متغیر های پیش بین و رفتارهای شهروندی سازمانی …………………………………………….. ۹۶
جدول ۵-۱ خلاصه شاخص های آماری (میانگین و انحراف معیار) متغیر های پیش بین و ملاک تحقیق …………. ۱۰۲
۴-۱- نمودار متغیر جنس ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۴-۲- نمودار متغیر سن …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۳- نمودار متغیر وضعیت نوع استخدام …………………………………………………………………………………………… ۸۲
۴-۴- نمودار متغیر میزان تحصیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۵- نمودار متغیر میزان سابقه کار ………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۴-۶- نمودار متغیرعدالت توزیعی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۷- نمودار متغیر عدالت رویه ای …………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۹- نمودار متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………………………… ۸۷
شکل ۱-۱ مدل محتوایی (پیشنهادی) تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۱۲
شکل ۱-۲ سیر تفکر عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………… ۲۰
شکل۲-۳ پیش شرط‌ها و پیامدهای عدالت در سازمان ………………………………………………………………………………. ۳۵
شکل۲-۴ حیطه های رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………. ۴۵
شکل ۲-۵ مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………. ۴۷
شکل ۲-۶ انواع عدالت سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
شکل ۲-۷ مدل نیهوف و مورمن ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۱
شکل ۲-۸ مدل ارگان ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
چکیده:
بررسی تاثیر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی آنها
(مطالعه موردی:آموزش وپرورش شهرستان رودسر)
این تحقیق به دنبال بررسی میزان رابطه و تاثیر ادراک کارکنان و متغیرهای آن بر رفتارهای شهروندی در بین کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است و همچنین به لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رودسر به تعداد ۱۰۳۷ نفر بوده است که تعداد نمونه ۱۳۲ نفر تعیین شد. در نهایت نیز محقق پس از انجام تجزیه و تحلیل نهایی و با استفاده از آزمون‌های آماری مرتبط با فرضیه‌ها و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص نمود که بین ریز متغیرهای عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی در بین جامعه آماری رابطه وجود دارد، سپس با استفاده از رگرسیون خطی به بررسی میزان تاثیر این رابطه پرداخت.
واژه های کلیدی: عدالت سازمانی- عدالت رویه ای- عدالت رویه ای- عدالت توزیعی- رفتارهای شهروندی سازمانی.
فصل اوّل: