مطالعات قبلی نشاندهنده این مطلب است که هرچقدر استفاده از اینترنت لذت بخشتر باشد، تمایل افراد به استفاده از آن بیشتر خواهد بود.
۲-۱۳- سودمندی درک شده
سودمندی درک شده براساس نظریه انتظار، با باورهای افراد در فرآیند تصمیمسازی مرتبط است (فیشبن آذجن[۷۵]، ۱۹۷۵). طبق مدل پذیرش فناوری، سودمندی درک شده به میزانی است که شخص اعتقاد دارد استفاده از یک سیستم خاص مانند رایانه، عملکرد کاری وی را افزایش میدهد (دیویس و همکاران، ۱۹۹۲، ص ۱۱۱).
به این معنا که اگر افراد فواید و سودمندی تکنولوژی را درک کنند رغبت و تمایل بیشتری به استفاده و پذیرش فناوری روز خواهند داشت، یافتههای تحقیقات متعددی نیز نشان میدهد که استفاده اختیاری کاربران از سیستم تا حدود زیادی تحت تأثیر سودمندی درک شده بودهاست. بر همین اساس است که محققان، سودمندی درک شده را یکی از بهترین عوامل پیشبینی کننده افراد از اینترنت میدانند (ایگباریا و همکاران، ۱۹۹۶).
این امر با در نظر گرفتن نظریه اجتماعی اشاره به این دارد هنگامی که فرد انتظار نتایج مثبت در استفاده از اینترنت داشتهباشد احتمال این که در آینده تمایل به استفاده از آن داشتهباشد، بیشتر خواهد بود (ویو و زهانگ[۷۶]، ۲۰۰۸، ص ۶).
۲-۱۴- خودکارآمدی
این واژه در حوزههای ویژهای نظیر رایانه به سرعت مورد توجه قرار گرفتهاست. خودکارآمدی، تأثیر مهمی بر شناخت، انگیزش و خلق افراد دارد. خودکارآمدی به انتظار و اعتماد افراد و به این موضوع اشاره دارد که عکس‌‌العملهایی که در مقابل پدیده‌ها و وقایع نشان می‌دهیم، می‌تواند تأثیر با اهمیتی داشته باشد. خودکارآمدی، توان سازنده‌ای است که بدان وسیله، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای دست‌یابی به اهداف مختلف، به گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود.
احمدی دهقطب الدینی (۱۳۸۸) معتقد است خودکارآمدی رایانه به باورهای کاربران نسبت به تواناییهای خود برای انجام تکالیف خاص به کمک رایانه، گفته میشود و نشان دهنده قضاوت فرد از خود برای استفاده از رایانه است.
مفهوم خودکارآمدی درباره اهمیت افرادی است که می‌توانند با موفقیت، با موقعیت‌های دشوار رویاروی شوند. بیشتر دانش افراد درباره فرآیند و توسعه خودکارآمدی از پژوهش و نظریات باندورا ناشی می‌شود که خودکارآمدی را به معنای اعتقاد و قضاوت فرد نسبت به توانمندی و مهارتهای خود جهت سازماندهی و انجام یک رشته فعالیتهایی که در موقعیت ویژه بدان نیاز است، تعریف میکند (باندورا، ۱۹۹۷).
کامپیو و هیگین[۷۷] (۱۹۹۵) بر این باورند که وقتی این تعریف در محدوده رایانه و اینترنت بهکار برده میشود به معنای «ادراک فرد نسبت به تواناییها و قابلیتشان در استفاده از رایانه و اینترنت در انجام تکالیف» تعریف میشود.
۲-۱۵- مروری بر مطالعات انجام شده
۲-۱۵-۱- پژوهش‌های داخلی
در این بخش مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور صورت میگیرد.
خدیوی و همکاران (١٣٨٣) در طی پژوهشی با عنوان “بررسی اضطراب کتابخانهای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان” به بررسی اضطراب کتابخانهای و اضطراب منابع الکترونیکی پرداختهاند. یافتههای پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان این دانشگاه با منابع الکترونیکی و آشنایی آنها با کاربرد رایانه پایین تر از حد معیار است اما میزان اضطراب کتابخانهای و منابع الکترونیک در میان آنها در حد معمول است. همچنین بین میزان آشنایی با منابع الکترونیک و میزان آشنایی با رایانه از نظر جنسیت تفاوت وجود دارد و افرادی که قبلاً با رایانه آشنا نبوده اضطراب منابع الکترونیک بیشتری نشان میدهند.
غلامعلی لواسانی (١٣٨٣) در مقاله خود با عنوان “تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس ویژگیهای فردی آزمودنیها (جنسیت، رشته تحصیلی)”براساس انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی رایانه، اضطراب خصیصهای، تجربه رایانه و اضطراب رایانه آنان بر مبنای مقیاسهای معتبر به اندازهگیری پرداختهاست. نتایج نشان میدهد ٨٨ درصد از تغییرات اضطراب رایانه توسط این مدل تبیین شده و مشخص میکند که ویژگیهای فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکارآمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر میشود.
سامانی و دلاورپور (۱۳۸۵) تحقیقی را به منظور بررسی دانش و نگرش دانشجویان بر میزان استفاده از اینترنت برروی ۱۹۵ دانشجوی دختر از دانشکدههای مختلف دانشگاه شیراز که به صورت خوشهای تصادفی انتخاب شدهبود مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که میزان دانش و نگرش افراد به اینترنت عاملی معنادار در پیشبینی استفاده از شبکه اینترنت میباشد؛ بدین معنی که هر چه دانش و نگرش کاربران نسبت به اینترنت مثبت و بیشتر باشد به همان میزان استفاده از شبکه اینترنت در آنها افزایش و نگرانی و اضطراب آنها کاهش مییابد.
زکی (١٣٨۵) در مقاله‌ای با عنوان “آزمون و اعتباریابی مقیاس نگرش‌های دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و اصفهان به اینترنت” که با استفاده از پرسشنامه استاندارد داینف و کووافتروس که دو نوع نگرش نسبت به استفاده از اینترنت و خودکارآمدی اینترنت را می‌سنجد، سعی در آزمون، سنجش و اعتباریابی مقیاس‌های نگرش به اینترنت دارد و به ارائه نتایج پژوهشی می‌پردازد که نشان داد “نگرش نسبت به اینترنت” عامل مهمی در زمینه چگونگی استفاده از اینترنت می‌باشد. “خودکارآمدی اینترنت” و همچنین “سابقه کار با اینترنت” رابطه معناداری با “نگرش نسبت به اینترنت” داشته‌اند.
نتایج تحقیق زکی (۱۳۸۵) با عنوان خودکارآمدی کامپیوتر: سنجش و جایگاه آن در مدل پذیرش فناوری اطلاعات که در بین دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان و آزاد اسلامی واحد شهرضا انجام داد، نشان میدهد که میزان خودکارآمدی رایانه در بین تمامی دانشجویان و هم‌چنین به تفکیک جنسیت برحسب دانشجویان مرد و زن به‌طور جداگانه در سطح بالایی ابراز شده و این نتایج در بین دانشجویان دو دانشگاه اصفهان و آزاد اسلامی واحد شهرضا، مشابه و یکسان است و تفاوت معناداری در خودکارآمدی کامپیوتر بین دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد.
در پژوهشی که توسط اکبریبورنگ و رضاییان (۱۳۸۷) با هدف بررسی اضطراب رایانه در دانشجویان و رابطه آن با کارآمدی رایانه در دانشگاه اراک انجام شد، ۳۷۰ آزمودنی (۱۲۳ مرد، ۲۱۸ زن) ارزیابی شدند. یافتهها حاکی از آن است که بین کارآمدی رایانه و اضطراب رایانه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین در متغیر کارآمدی رایانه تفاوت جنسیتی معنادار بود.
حقایق و همکاران (١٣٨۷) در پژوهشی با عنوان ” ویژگی‌های روان سنجی مقیاس نگرش نسبت به اینترنت” به بررسی ویژگیهای روان سنجی مقیاس نگرش به اینترنت (IAS-40) در دانشجویان دانشگاههای شهر اصفهان پرداخته است. نتایج نشان میدهد که تمام مقیاسهای تحت بررسی از ضرایب همسانی درونی و بازآزمایی بالا و معنیداری برخوردارند. در بررسی روایی سازه، نتایج تحلیل عامل تاییدی، نشان داد که چهار عامل بدست آمده با ساختار اصلی پرسشنامهها و چهار خرده مقیاس آن هماهنگی کامل دارد و همه بارهای عامل بدست آمده، معنی‌دار بودند.
احمدی ده قطب الدینی (١٣٨٨) به بررسی تأثیر خودکارآمدی رایانه و اضطراب رایانه بر سازههای مدل پذیرش فناوری دیویس در دانشجویان نیمسال اول کامپیوتر پرداخته است. یافتهها نشان داد که خودکارآمدی رایانه میتواند اثر اضطراب رایانه را بر سهولت ادراک شده کاربرد رایانه تعدیل کند. نتایج وجود رابطهای قوی بین خودکارآمدی رایانه و اضطراب رایانه را تایید کرده و نشان داد که افزایش اضطراب رایانه باعث سهولت کاربرد رایانه میشود. همچنین نتایج نشان داد که هرچه سطح خودکارآمدی رایانه در فرد بالاتر باشد فرد کار با رایانه را ساده و در نتیجه آن را برای کاربرد مفیدتر میداند.
نارمنجی و نوکاریزی (١٣٨٨) در پایان نامهی خود به بررسی اضطراب اینترنتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های بیرجند و فردوسی در فرآیند جستجوی اطلاعات پرداخته است. یافتهها نشان داد که میزان اضطراب اینترنتی ١/٨۲ درصد پاسخگویان پایینتر از حد متوسط و دچار اضطراب اینترنتی بودند، با این حال توزیع نمره اضطراب اینترنتی در نمونه مورد مطالعه نرمال بوده است. بین میانگین نمرات اضطراب اینترنتی دانشجویان مرد و زن و نیز دانشجویان حوزههای تحصیلی مورد مطالعه تفاوت معناداری یافته نشد.
یافتههای رحیمی و یداللهی (١٣٨٨) در مقاله‌ای با عنوان “بررسی اضطراب رایانه دانش آموزان دوره متوسطه و ارتباط آن با میزان استفاده از رایانه و لذت بردن از آن و تملک رایانه شخصی” در مورد میزان استفاده از رایانه نشان داد که میزان استفاده از رایانه با اضطراب رایانه مرتبط است و افرادی که بیشتر با رایانه کار میکنند اضطراب رایانه کمتری دارند؛ همچنین بین جنسیت و میزان کار با رایانه رابطه معناداری وجود دارد. نتایج در مورد تملک رایانه نشان داد که بین داشتن رایانه و اضطراب رایانه رابطه معناداری وجود ندارد؛ تملک رایانه و جنسیت نیز با یکدیگر مرتبط نبوده و دانشاموزان مذکر و مؤنث به یک نسبت در منزل به رایانه دسترسی دارند.
ملکی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “بررسی نگرش و عملکرد اساتید و دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به کاربرد کامپیوتر و اینترنت در آموزش دندانپزشکی” نیز به این نتیجه رسیدند که میزان دستیابی به اینترنت و مفید بودن آن در دانشجویان و استادان مناسب است. در هر دو گروه نیز نگرش نسبت به کاربرد اینترنت در آموزش دندانپزشکی مثبت بود.
۲-۱۵-۲- پژوهش‌های خارجی
نخستین‌ تلاش‌ها از سوی‌ هوپ[۷۸] و بری[۷۹] (١۹۶۷) صورت‌ گرفته‌ است‌ که‌ در قلمروهای‌ فنی‌ به‌ سنجش نگرش‌ کارکنان نسبت‌ به‌ رایانه پرداخته‌اند. لوید[۸۰] و گریسارد[۸۱] (١۹٨۰) و همچنین ریس[۸۲]‌ و گابل[۸۳] (١۹٨۲) هر یک‌ به ‌بسط‌ و آزمون‌ مقیاس‌هایی‌ برای سنجش‌ نگرش‌های‌ افراد نسبت‌ به‌ رایانه در زمینه‌های‌ آموزشی ‌اقدام‌ نموده‌اند. نهایت‌ آن‌که‌ کریستن‌‌سن[۸۴] و کنیزک[۸۵] (۲۰۰۰) در جدیدترین‌ پژوهش‌ به‌ اعتباریابی‌ چهارده مقیاس ‌استاندارد (طراحی‌شده‌ در طی‌ دهه‌ ٨۰ و ۹۰ میلادی) درخصوص‌ نگرش‌های افراد‌ نسبت‌ به‌ رایانه پرداخته‌اند (نارمنجی و نوکاریزی، ۱۳۸۸).
پرسنو (١۹۹٨) در پژوهشی چهار حوزه اصلی اضطراب اینترنتی را مورد شناسایی قرار داد: اضطراب از اصطلاحات اینترنتی، اضطراب جستجوی شبکهای، اضطراب تأخیر زمانی اینترنتی، و ترس کلی از عدم موفقیت در استفاده از اینترنت. نتایج پژوهش وی نشان داد که نگرانیها درباره خود اثر بخشی[۸۶] پایین، نقش اصلی را در اشکال مختلف اضطراب اینترنتی بازی میکند، به طوریکه شرکتکنندگان غالباً خودشان را به خاطر عدم توانایی به دست آوردن پایگاههای مطلوب در اینترنت، یا نیافتن اطلاعات مطلوب، سرزنش میکردند.
شمو[۸۷] (۲۰۰١)، شکلهای اضطراب اینترنتی پرسنو را در میان دانشجویان بررسی کرد. نتایج حاکی از آن بود که اکثریت دانشجویان از تأخیر زمانی اینترنتی اضطراب داشتند، اما میزان سه شکل دیگر اضطراب (اضطراب اصطلاحشناسی اینترنتی، اضطراب جستجوی شبکهای، و ترس کلی از عدم موفقیت در استفاده از اینترنت)، در میان دانشجویان اندک بود. نتایج هم چنین نشان داد که بین مردان و زنان از نظر اضطراب اینترنتی تفاوت معناداری وجود دارد. زنان در هر چهار شکل، اضطراب بیشتری نسبت به مردان بروز دادند، خصوصاً در مورد اضطراب اصطلاحشناسی اینترنتی، که نمره اضطراب زنان تقریباً دو برابر مردان بود.
تسائی و همکاران (۲۰۰۰) پرسشنامه‌ای درباره نگرش کاربران به اینترنت در چهار حوزه اصلی (احساس سودمندی، احساس کنترل در استفاده، عاطفی و رفتاری) طراحی و اعتباریابی نمودند و دریافتند که رابطه معناداری بین “تجربه استفاده از اینترنت” و “نگرش به اینترنت” وجود دارد.
آیستین[۸۸] و لاروس[۸۹] (۲۰۰۲) با توجه به رهیافت شناخت اجتماعی (خودکارآمدی) باندورا، پرسشنامهای برای سنجش خودکارآمدی اینترنت ساختند که رابطه معناداری با تجربه اینترنتی، استفاده از اینترنت، و همچنین رابطه معناداری منفی با اضطراب اینترنتی داشت.
یو[۹۰] و تسائی (۲۰۰۶) دریافتند که دانشجویان پسر نسبت به دختر، نگرش مثبت‌تری به اینترنت دارند و همچنین احساس خودکارآمدی اینترنت در پسران بیش‌تر از دختران گزارش شده است. دانشجویان دارای تجربه بیش‌تر در استفاده از اینترنت، نگرش مثبت‌تری به اینترنت و خودکارآمدی اینترنت ابراز داشته‌اند. رابطه معناداری بین “خودکارآمدی اینترنت” و “نگرش کاربران به اینترنت” مشاهده شده است.
در پژوهشی که توسط بال[۹۱] در سال ۲۰۰۸ به منظور ارائه پایان نامه دکتری در دانشگاه جنوب شرقی نوا و با هدف پیشبینی انگیزه مدرس دانشگاه در استفاده از تکنولوژی آموزشی در کلاسهای درس سنتی بر اساس سهم خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه، تجربه استفاده از تکنولوژی بر روی ۵۶ نفر از مدرسان دانشگاههای خصوصی و کوچک انجام شد؛ پیشبینی شد که خودکارآمدی رایانه، اضطراب رایانه و تجربه استفاده از تکنولوژی تأثیر مهمی بر انگیزه مدرس در استفاده از تکنولوژی آموزشی در کلاس درس سنتی خواهد داشت.
۲-۱۵-۳- نتیجهگیری
با مرور تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتیجه گرفته میشود که در بیشتر تحقیقات توجه به نگرشهای افراد نسبت به رایانه بودهاست نه اینترنت. چارچوب نظری تحقیق نشان میدهد که عوامل متعددی در استفاده از اینترنت مؤثرند که نگرشهای کاربران بخش مهمی از آن است. با این وجود در بین گروههای مختلف مورد مطالعه نگرش نسبت به اینترنت مثبت ارزیابی شده و بین خودکارآمدی و تجربه استفاده از رایانه و اینترنت و نگرش نسبت به اینترنت و رایانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه کلی اینکه هرچه میزان تجربه و استفاده از اینترنت و رایانه بیشتر باشد اضطراب اینترنتی و رایانهای کاهش یافته و نگرش کاربران نسبت به اینترنت افزایش مییابد. درک انسان از خودکارآمدی بر الگوهای تفکر، انگیزش، عملکرد و برانگیختگی هیجانی تأثیر میگذارد. با توجه به مفهوم کلی خودکارآمدی رایانه و منابع اصلی کاهش و افزایش آن میتوان این نتیجه را گرفت که افراد احساس راحتی بیشتری هنگام کار با رایانه و اینترنت خواهند کرد و در پی آن اضطراب رایانه و اینترنت کاهش مییابد.
سرعت خیره کننده پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای زندگی بشر را به طور شگفتانگیزی تحت تأثیر قرار دادهاست، بهطوری که رواج گسترده استفاده از وب سایتها در مدارس و خانهها باعث شده که آموزش و یادگیری از طریق اینترنت به یک روش معمول فراگیری تبدیل شود. در همهی محیطها، به خصوص محیطهای آموزشی، وجود کاربرانی که این فناوری را به کار گرفته، بایستی نقش مهمی در استفاده از فناوری ایفا میکنند، و با توجه به این که کتابداران و دانشجویان این رشته به طور چشمگیری از اینترنت و رایانه استفاده میکنند بررسی و تعیین نگرش نسبت به اینترنت و رابطهی آن با سازههایی مانند احساس خودکارآمدی، اضطراب اینترنت و تأثیر آن در مدت زمان و کیفیت استفاده از اینترنت در بین این قشر از کاربران اینترنت، ضروری به نظر میرسد.
مرور مباحث نظری، جهت‌دهنده تحقیق حاضر درخصوص سنجش نگرش‌های کاربران اینترنت و همچنین موضوع اضطراب اینترنتی، احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت، لذت‌بخش بودن اینترنت و مفید دانستن اینترنت است. در راستای چارچوب نظری تحقیق درخواهیم یافت عوامل متعددی در استفاده از اینترنت مؤثرند که نگرش‌های کاربران بخش مهمی از آن است. علاوه بر نگرش کاربران نسبت به اینترنت، می‌توان از موضوع “خودکارآمدی در استفاده از اینترنت، لذت‌بخش بودن اینترنت، مفید دانستن اینترنت، و اضطراب اینترنتی” نیز سخن به میان آورد. اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از رایانه، اینترنت و فناوری اطلاعات، یکی از زمینه‌های پژوهشی و نظری در تحلیل‌های اجتماعی تلقی شده و حوزه‌های جدید نظری و پژوهشی در علوم اجتماعی نوین را به خود اختصاص داده است. برخی‌ از صاحبنظران، دوره‌ حاضر را به عصر رایانه و اینترنت تشبیه‌ می‌کنند. متناسب‌ با نفوذ رایانه و اینترنت در عرصه‌های‌ مختلف‌ حیات‌ اجتماعی‌، هر یک‌ از افراد جامعه‌ از تجربه‌ عملی‌ کوتاهی‌ با رایانه و اینترنت برخوردار هستند. محاسبات‌، عملیات‌‌ بانکی‌ و دیگر سازوکارهای‌ رایانه‌ای، معرف‌ تجربه عملی‌ مذکور تلقی‌ می‌شوند. بنابراین، افراد متناسب با‌ تجارب خود دارای‌ واکنش‌های‌ مثبت‌ و منفی ‌نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت هستند و‌ محققان، موضوعات‌ مذکور را در قالب‌ نگرش‌های افراد نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت مورد سنجش‌ قرار می‌دهند (زکی، ۱۳۸۵).
۲-۱۶- جمع‌بندی
در این فصل ادبیات تحقیق به صورت مشروح مورد بررسی قرار گرفت. هدف از بیان اینگونه توصیف موضوع، شناسایی متغیرها، روشهای پژوهش و درک خلأهای پژوهشی موجود در این حوزه است. توجه و بررسی در به‌کارگیری ماحصل پژوهشهای انجام شده، خود به عنوان یک مسأله پژوهشی در بسیاری از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته، که برخی از آنها در ایران و برخی در خارج از آن صورت گرفته است. در این بخش به پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج، در دو قسمت جداگانه پرداخته شد. با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان خلأهای پژوهشی را در بین تحقیقات صورت گرفته مشاهده کرد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، این حوزه نیازمند کار بیشتری میباشد که تحقیق حاضر در راستای این هدف و مسأله شکل گرفتهاست. آنچه از بررسی این پیشینهها حاصل میشود و همچنین با نگاهی کلی به تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که اکثر پژوهشهای صورت گرفته در این حوزه اضطراب رایانهای و اضطراب کتابخانهای را مورد بررسی قرار دادهاند. از طرفی با تأمل در تحقیقات انجام شده، این مطلب استنباط میشود که پژوهشهای انجام شده در حوزه سنجش نگرش نسبت به اینترنت اندک است. در فصل سوم به بررسی روش تحقیق پرداخته خواهد شد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir