فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
انجام هر پژوهشی نیازمند بهرهجویی از روش شناسی مشخص و پویایی است که بتواند با توجه به متغیرهای مورد مطالعه، به بهترین گونه آنها را تجزیه و تحلیل نماید و پژوهش خود را بر مبنای استواری مستقر سازد. به نحو معمول هر پژوهشگر سعی میکند به یک مسئله و یک پرسش واقعی که وجود دارد، طی یک فرآیند تحقیق پاسخ دهد. پس از بررسی مباحث نظری و تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع پژوهش در فصل دوم، در فصل حاضر به بررسی روشهای اجرایی و معرفی روش مورد استفاده در انجام تحقیق حاضر پرداخته میشود، سپس جامعه آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه توضیح داده خواهد شد. در ادامه به معرفی ابزار اندازهگیری و تعیین روایی و پایایی آن پرداخته میشود و در نهایت شیوه جمعآوری و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات معرفی خواهد شد.
۳-۱- روش پژوهش
روش تحقیق مراحل و اصولی است که برای پاسخگویی به سؤال یا آزمون مورد نظر بهکار میرود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، ۱۳۸۸، ص۳۱). محقق با انتخاب روش تحقیق مناسب، اعتبار و اعتماد پذیری یافتههای خود را افزایش میدهد. هدف کلی این پژوهش تعیین اثربخشی دوره کارشناسی کتابداری دانشگاههای اصفهان و علوم‌پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای مزبور نسبت به اینترنت میباشد. بنابراین با توجه به اهداف، ماهیت موضوع، جامعه آماری و شرایط زمانی و مکانی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی میباشد. توصیفی است چرا که به بررسی و وصف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع، بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی میپردازد و پیمایشی است زیرا که سعی دارد با بهکارگیری دقیق از روشهای علمی، از طریق مطالعه نمونه (نسبتاً محدود) پاسخگویان گزینش شده از گروهی بزرگتر، به استنتاجهایی در مورد آن گروه بزرگ نائل آید (کومار، ۱۳۸۱، ص۴۸). بنابراین با توجه به موارد بیان شده پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است.
۳-۲- جامعه آماری
هدف اساسی هر تحقیق، کشف قوانین و اصول کلی حاکم بر یک جامعه آماری است. جامعه عبارت است از تعدادی عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه، صفتی است که میان همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (شعبانی و سعادت، ۱۳۸۸). جامعه آماری پژوهش حاضر دارای دو بخش است:
الف. دانشجویان سال اول رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی ۱۳۸۹- ١٣۹۰٫
ب. دانشجویان سال آخر رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علومپزشکی اصفهان ورودی سال تحصیلی۱۳۸۶ -١٣٨۷٫ جدول ۳-۱ جامعه پژوهش را به تفکیک دانشگاههای مزبور نشان میدهد.
جدول ۳-۱٫ جامعه آماری پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سال تحصیلی
دانشگاه
سال اول سال آخر مجموع
اصفهان ۲۲ نفر ۳۱ نفر ۵۳ نفر
علومپزشکی اصفهان ۱۶ نفر ۲۲ نفر ۳۸ نفر
کل ۳۸ نفر ۵۳ نفر ۹۱ نفر