۴۰/۰

معلمان مدارس ابتدایی

باورز و باورز

۱۹۹۶

۳۲/۰

بزرگسالان امریکایی

برادلی و راسل

۱۹۹۷

۱۰/۰

معلمان مدارس استرالیایی

مارتین

۱۹۹۸

۲۰/۰

کارمندان امریکایی

بازیونلوس

۱۹۹۹

۳/۲۱

مدیران انگلیسی

مأخذ: بازیونلوس،۱۹۹۹
با بررسی این پژوهشها مشخص میشود که میزان شیوع در هر نمونه با نمونه دیگر فرق میکند. اما در اغلب پژوهشها تعداد در خور توجهی از افراد، علایم و نشانههای اضطراب رایانه و اینترنت را نشان میدهند، پس میتوان نتیجه گرفت که اضطراب رایانه و اینترنت مشکلی واقعی در مراکز اداری، آموزشی و پژوهشی و حتی دانشگاههاست. آنهم در دورهای که مراکز و سازمانهای هر کشور برای پیشبرد سریع امور خود بیشتر از پیش درصدد نصب و راهاندازی سیستمها و پایگاههای اینترنتی در محیط خود هستند.
۲-۱۱- پیامدهای اضطراب رایانه و اینترنت در محیط کار و آموزش
رشد سریع فناوری، کار با رایانه و اینترنت را هر چند سریع و دقیق، در عین حال پیچیدهتر کرده است. افرادی که با اینترنت کار میکنند همواره با مجموعهای از فرصتها و مسایل جدید رو به رو میشوند. آنها باید دانش رایانهای خود را تابع روز نمایند. اما در این میان افراد مضطرب، احساساتی مانند ترس، بیقراری، نگرانی، تحریکپذیری و ناکامی را تجربه میکنند. این احساسات ناخوشایند و نامطبوع نه تنها زندگی را برای آنها تیره و کدر میکند، بلکه باعث میشود که آنها استفاده مؤثر و مفیدی از اینترنت نکنند و فرصتهای لازم برای آموزش مهارتهای نو را از دست بدهند (مثنوی، ۱۳۸۵).
۲-۱۲- لذت درک شده
دیویس و همکاران (۱۹۹۲) در مطالعات خویش هر دو متغیرهای انگیزش درونی و بیرونی را از فاکتورهای اصلی تمایز رفتاری کاربران در استفاده از سیستم رایانه قلمداد میکنند، آنها دریافتند علاوه بر سودمندی درک شده (انگیزش بیرونی) لذت درک شده نیز به عنوان انگیزش درونی از جمله عوامل تأثیرگذار بر کاربرد و پذیرش فناوری در کاربران میباشد. در واقع لذت یک انگیزش روانی درونی است که به عنوان یک فعالیت، تابعی از ادراک فرد از میزان تفنن وی در هنگام کار با یک سیستم تعریف میشود؛ بنابراین لذت حالتی است که میتواند طی زمان تغییر کند. محققان قبلی هر یک لذت را به طرق متفاوتی توضیح دادند، به عنوان مثال بارنت[۷۱] (۱۹۹۰) لذت را یک حالت ناگهانی فیزیکی، شناختی و اجتماعی میداند که باعث ایجاد خوشی و لذت در فرد میشود. این تعریف بر این نکته تأکید دارد لذت با ادراک شخص از این که تا چه اندازه فعالیتی را که تحت انجام آن قرار گرفتهاست برای او لذت‌بخش بوده، ارتباط دارد. در این تعریف به این نکته اشاره میشود که انجام فعالیتی که فرد تحت انجام آن قرار گرفته، تا چه اندازه برای وی جالب بودهاست (دیویس و همکاران، ۱۹۹۲، ص ۳۳۰).
به عبارتی اگر حاصل رفتاری برای فرد جالب و لذت‌بخش باشد، فرد ممکن است آن فعالیت را انجام دهد. وقتی این امر به یک فناوری اطلاعات تسریع پیدا میکند، به صورت پذیرش و تمایل استفاده از سیستم نشان داده میشود. بر همین اساس محققان در تعریف دیگری لذت درک شده را به میزانی که فرد استفاده از سیستم رایانه را صرف نظر از نتایج سایر فعالیتهایی که در این راستا تأثیرگذار است، بیان کردند (کارول[۷۲] و توماس[۷۳]، ۱۹۸۸).
با توجه به توضیحات فوق، افرادی که مطلوبیت و لذتی آنی را به خودی خود در استفاده از رایانه تجربه میکنند، احتمالاً میزان تمایلشان برای استفاده از اینترنت نیز بیش از دیگران خواهد بود (تئو، ۲۰۰۱، ص۱۲۹).
تریآندیس[۷۴] ضمن اشاره به این مطلب، بیان میکند که لذت درک شده «احساس لذت، سرخوشی، مطلوبیت در مقابل پریشانی، نفرت و احساس عدم مطلوبیت یک فرد در اثر انجام یک کار خاص میباشد» بر رفتار فرد تأثیر میگذارد. لذت درک شده به تجربه ذهنی فرد از تقابل انسان و رایانه اشاره دارد (۱۹۸۰، ۲۵۹).

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است