آزمون کالموگروف- اسمیرونوفهدف از به کارگیری این آزمون این است که مشخص شود آیا داده‌ها از وضعیت نرمال برخوردارند یا نه؟
آزمون ضریب همبستگی پیرسونهدف از بکارگیری این آزمون بررسی رابطه بین دو یا چند متغیر است و با توجه به آنکه داده‌ها دارای مقیاس پیوسته (فاصله ای) می‌باشند از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
آزمون T تک گروهی: به منظور مقایسۀ میانگین دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران دانشگاه بوعلی سینا با میانگین فرضی استفاده شده است.
آزمون T برای گروه‌های مستقل:هدف از بکارگیری این آزمون مقایسه میانگین‌های مربوط به دو جامعه می‌باشد. از این آزمون به منظور مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیأت علمی از نظر جنسیت و مدرک تحصیلی استفاده شده است.
تحلیل رگرسیون چند متغیرهبه منظور پیش بینی متغیر وابسته پژوهش (توانمندسازی) از روی مؤلفه‌های متغیر ملاک یا پیش بین (فرهنگ سازمانی) از این آزمون استفاده شده است.
آزمون تحلیل واریانس یک طرفه:هدف از بکارگیری این آزمون مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت‌های مشاهده شده بین میانگین ها، حاصل عمل شانس است یا تأثیر عمل آزمایش. از این آزمون به منظور مقایسه دیدگاه اعضای هیأت علمی درباره فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران، با توجه به سن، تحصیلات و سابقه خدمت آنان استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش
۱-۴- مقدمه
تجزیه و تحلیل فرایندی از روش علمی است که به عنوان یکی از پایه‌های اصلی در هر پژوهشی به شمار می‌رود (دلاور، ۱۳۸۵، ص۲۹۱).
در این فصل از پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی مناسب، داده‌های جمع‌آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و در دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه و نیز یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش، اطلاعات به دست آمده ارائه می‌گردد.
۲-۴- یافته‌های توصیفی
اطلاعات جمعیت شناختی اعضای هیأت علمی:
جنسیت نمونه مورد مطالعه:
جدول (۱-۴): توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونه آماری مورد مطالعه به تفکیک جنسیت:

شاخص
جنس
فراوانی درصد فراوانی
مرد ۱۵۴ ۵/۸۶
زن ۲۴ ۵/۱۳
جمع ۱۷۸ ۱۰۰

اطلاعات جدول (۱-۴) نشان می‌دهد که تعداد کل نمونه اعضای هیأت علمی شرکت کننده در پژوهش (پاسخگویان) ۱۷۸ نفر بودهاند که ۱۵۴ نفر (۵/۸۶ درصد) آنها مرد و ۲۴ نفر (۵/۱۳ درصد) زن بودند. این توزیع نمونه آماری در جدول (۱-۴) حاکی از آن است که تعداد اعضای هیأت علمی مرد بیشتر از تعداد اعضای هیأت علمی زن است.
 
نمودار (۱-۴): درصد نمونه آماری (اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا) به تفکیک جنسیت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.