طالبیان، ا، وفایی، و. (۱۳۸۸). الگوی جامع توانمندسازی منابع انسانی، نشریه مدیریت تدبیر، شماره ۲۰۳، ص۱۶ – ۲۰٫
طوسی، م. (۱۳۷۲). فرهنگ سازمانی. انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
عبدالهی، ب و حیدری، س. (۱۳۸۸). عوامل مرتبط با توانمندسازی اعضاء هیأت علمی دانشگاه: مطالعه موردی دانشگاه تربیت معلم تهران. تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد.
عبدالهی، ب و عبدالرحیم، ن. (۱۳۸۶). توانمندسازی کارکنان. چاپ اول، تهران، نشر ویرایش.
عبدالهی، ب و نوه ابراهیم، ع. (۱۳۸۵). توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی، تهران، نشر ویرایش.
عبدالهی، ب. (۱۳۸۵). نقش خود کارآمدی در توانمندسازی کارکنان، مجله تدبیر، شماره ۱۶۸٫
عجم، ق. (۱۳۸۶). بررسی رابطه بین عوامل روانشناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان خراسان رضوی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
علمشاهی، س. (۱۳۸۷). بررسی فرهنگ سازمانی مدارس و میزان تناسب آن با الگوی توانمندسازی دبیران دبیرستان‌های دولتی شهرستان علی آباد کتول، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء.
فراهانی، ا و فلاحتی، م. (۱۳۸۶). بررسی رابطه بین عوامل روان شناختی توانمندسازی و کارآفرینی سازمانی کارشناسان ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها، مجله پژوهش در علوم ورزشی، شماره ۱۵ صص۶۷-۷۹٫
فرنچ، و، سیسیل، اچ، ب. (۱۳۸۵). مدیریت تحول در سازمان، مترجمان: مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ دهم، تهران انتشارات صفار.
فرهنگی، ع و همکاران. (۱۳۸۴). نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت نشر فراندیش.
فرهنگی، ع، اسکندری، م. (۱۳۸۲). معرفی توانمندسازی در مدیریت و الگوهای آن، فصلنامه مطالعات مدیریت، پاییز و زمستان ۱۳۸۲، شماره ۳۹ و ۴۰، صص ۹۹ – ۱۲۲٫
فقهی فرهمند، ن. (۱۳۸۸). ویژگی‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد بهسازی نیروی انسانی، مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک تولید کننده قطعات صنعتی شهر تبریز، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم زمستان ۱۳۸۸، شماره ۸،صص۲۹۵-۳۳۰٫
قارون ، م. (۱۳۷۳) «تحلیلی بر تحولات نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره۷-۸
قلی پور، ر، آ، رحیمیان، او میرزمانی، ا. (۱۳۸۷). نقش تحصیلات رسمی و اشتغال سازمانی در توانمندسازی زنان شهر تهران.
کاتر، ج. (۱۳۸۲). رهبری تحول، مترجمان: مهدی ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله. کرج: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
کردنائیچ، ا، خانعلیزاده، ر، فانی، ع و مشبکی، ا. (۱۳۸۹). رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال دوم، نیمه اول ۱۳۸۹، شماره ۳٫
کینلا، د. (۱۳۸۳). توانمندسازی منابع انسانی، مترجمین: مهدی ایران نژاد پاریزی و معصومعلی سلیمانیان، چاپ اول،تهران، نشر ایران.
گودرزی، ا و گمینیان، و. (۱۳۸۱). اصول، مبانی و نظریه‌های جو و فرهنگ سازمانی، چاپ اول، اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
لوتانز، ف. (۱۹۹۲). رفتار سازمانی، مترجم: غلامعلی سرمد(۱۳۷۲)، تهران، انتشارات بانکداری ایران.
محمدی، م. (۱۳۸۰). توانمندسازی کارکنان، رویکردها و فرایندها فصلنامه مطالعات مدیریت، بهار و تابستان ۱۳۸۱، شماره ۳۳ و۳۴٫
محمدی، م. (۱۳۸۱). توانمندسازی نیروی انسانی، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره‌های ۳۱ و۳۲
مرتضوی، م. (۱۳۷۳). مطالعه و بررسی فرهنگ سازمانی وزارت جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
مقیمی،م. (۱۳۸۰)سازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی،چاپدوم، انتشارات ترمه.
منوریان، ع، قربانی، م و شریفی، م(۱۳۸۷). فرهنگ سازمانی با تکیه بر مدل دنیسن، چاپ اول، شیراز: دانشگاه شیراز، مرکز نشر.
موغلی، ع و حسن پور، ا. (۱۳۸۸). بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزدهگانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران، نشریه مدیریت دولتی، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره۲، صص ۱۱۹-۱۳۲٫
میرسپاسی، ن. (۱۳۷۲). مدیریت فرهنگ سازمانی: تدبیر راهبردی و استراتژیک در جهت توفیق سازمانی. فصلنامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۱۶و۱۷٫
نادری، ع و سیف نراقی، م. (۱۳۸۸). روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی) تهران، نشر ارسباران.
نادری، ع. (۱۳۸۵). راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق، چاپ اول، تهران، انتشارات نشر روان.
نیوندی، ف. (۱۳۸۷). سازماندهی برای توانمندسازی، مجله تدبیر،شماره ۹۸٫

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.