با توجه به مفاد ۳۱۷(سابق)و۴۹۴ قانون مجازات اسلامی مباشر جرم کسی است که عملیات مادی جرم را شخصاً انجام می دهد. در ارتباط با جرم قاچاق انسان نیز کسی که مستقیماً و بدون واسطه دیگری عملیات اجرایی قاچاق انسان را انجام می دهد، مباشر، جرم است. مثل کسی که با توسل به اجبار یا اکراه فرد یا افرادی (اعم از زن یا مرد یا کودکان) را مخفیانه یا به طور مجاز به قصد فحشاء پس از خارج کردن از مرزهای ایران در کشور بیگانه وادار به فحشا و روسپی گری می کند مباشر جرم قاچاق انسان محسوب می گردد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۵).

 

۲-۵-۲- قاچاق انسان به معاونت

 

در پاره ای اوقات در ارتکاب جرم افراد متعددی مداخله و مساعدت می کنند. چنانچه بعضی از آنها بدون اینکه مستقیماً در انجام عملیات اجرایی جرم مداخله ای بکنند، بلکه با اطلاع از قصد مباشر جرم به نحوی زمینه ارتکاب جرم را تسهیل کنند و یا این که وسائل ارتکاب جرم را تهیه و در اختیار مباشر جرم قرار دهند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری خواهند بود. ولی در مواردی قانونگذار به علت اهمیت و مخاطرات ناشی از عملیات غیرمستقیم معاون جرم، اقدام او در تهیه و شامل ارتکاب جرم و یا فراهم نمودن سهولت برای ارتکاب جرم با تصریح در قانون، عمل او به عنوان (معاونت در حکم مباشرت) تلقی و محسوب خواهد نمود و چنین معاونی قانوناً مثل مباشر قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

پایان نامه حقوق

در ما نحن فیه، یعنی به لحاظ اهمیت جرم و عواقب سوءفحشا اجباری ناشی از قاچاق انسان در خارج از کشور، به موجب بند (ب) ماده (۱) قانون مبارزه با قاچاق انسان عمل کسی که مباردت به تحویل گرفتن یا انتقال دادن فرد یا افرادی که پس از این توسط مباشر جرم از مرز ایران عبور داده شده است، با اقدام خود ارتکاب فحشا در خارج از کشور را تسهیل می نماید. این اقدام او که مستقلاً با همان مقصود مباشر جرم صورت می گیرد در حکم مباشرت در قاچاق انسان محسوب می گردد و مرتکب آن مانند مباشر، قاچاق انسان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۶).

 

۲-۵-۳- قاچاق انسان به تسبیب

 

به موجب ماده ۳۱۸ (سابق) ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی عبارت است از اینکه کسی سبب وقوع جرم علیه دیگری را فراهم نماید بدون اینکه خود مستقیماً مرتکب جرم شود. به طوری که اگر آن سبب نبود آن جرم حاصل نمی شد. در ما نحن فیه، در بحث جرم و عنصر مادی جرم، فردی غیر از مباشر جرم به طور غیرمستقیم سبب وقوع جرم را فراهم می نماید. با اینکه سبب در عملیات اجرایی جرم که توسط مباشر صورت می گیرد مداخله ای نمی کند بلکه میان آن عملیات (سببی) را برای حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان ایجاد می کند به نحوی که اگر آن سبب نبود جرم قاچاق انسان به نتیجه نهایی نمی رسید، مستقلاً (به عنوان تسبیب در قاچاق انسان) قابل تعقیب کیفری است. مستفاد از عبارت بند (ب) در قسمت پایانی آن کسی که یا موجبات اختفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) را پس از عبور از مرز فراهم نماید و بدین وسیله حصول نتیجه مجرمانه قاچاق انسان به حساب خواهد آمد (ولیدی، ۱۳۸۶،ص ۱۴۷).
بنابر آنچه تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت به خوبی معلوم گردید که از لحاظ عنصر مادی جرم قاچاق انسان خواه به مباشرت یا معاونت یا به سبب علیرغم وجوه افتراق آنها از نظر ماهوی با یکدیگر، قانوناً برای تحقق جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء در خارج از کشور در حکم واحد به حساب خواهد آمد (احمدی، ۱۳۸۲،ص ۸۷).
 

 

 

فصل سوم

 

 

قاچاق زنان

 

از آنجاییکه اغلب اهداف قاچاقچیان انسان، زنان می باشند لذا نگارنده به تفصیل در فصل پیش روی به این موضوع در سطح بین المللی خواهد پرداخت.و پیشینه قاچاق زنان، مفهوم، رکن شناسی قاچاق زنان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 

۳-۱- پیشینه قاچاق زنان

 

از اوائل هزاره دوم میلادی بحث قاچاق انسان در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفت. در زمان نزدیک تر به عصر حاضر، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان با عنوان «خرید و فروش زنان سفید پوست» شناخته شده بود که در آن زمان زنان سفیدپوست اروپایی به خصوص زنان فرانسوی، به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند.
البته قاچاق انسان به ویژه زنان، از زمان خاتمه جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ابتدای دهه ۱۹۹۰ و گشایش مرزها توسعه و گسترش یافته و شکل خاص و ابعاد پیچیده و جدیدی به خود گرفت و به تجارتی پرمنفعت و سودمند تبدیل شد (آقابابایی، ۱۳۸۴، ص۱۹). «قاچاق انسان» براساس آمارهای جهانی حدود دو میلیون نفر را در جهان شامل می شود که دو میلیارد دلار عاید این قاچاقچیان کرده است. امروزه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی و ژاپن در امر واردات زن به صورت کالا و به منظور بهره برداری جنسی، فعالیت دارند. آمارهای اولیه حاکی از آن است که حداقل یک میلیون کودک زیر ۱۵ سال در کشورهای آسیای جنوب شرقی، از طریق فحشاء و خودفروشی ارتزاق می کنند که این مسئله به عوامل متعددی از قبیل، فرهنگ جدید مصرفی، سکسیزم عمومی و توریسم جنسی افسار گریخته بستگی داشته و دارد (تبریزی، ۱۳۷۹، ص۲۰).
به طور کلی توسعه توریسم، یکی از عوامل عمده توسعه بازار تجارت زنان و کودکان به حساب می آید. براساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) تحقیق صورت گرفته در ۵۳ کشور آفریقائی نشان می دهد که در تمام این کشورها قاچاق انسان صورت می گیرد که کودکان قربانیان اصلی قاچاق هستند، پدیده قاچاق انسان را می توان نوعی برده داری در دوران معاصر نامید که عموماً توسط تشکیلات مافیایی صورت می گیرد (آقابابایی، ۱۳۸۴، ص۱۹).
«سازمان های بزرگ توریستی اروپایی، آمریکایی و ژاپنی مسافرت های دسته جمعی سازمان می دهند تا مشتریان بیشتر و پولدارتری جلب کنند. این سازمان ها در کاتالوگ های خود، بهره برداری از زنان و کودکان خردسال را پیشنهاد داده اند. بنابر تحقیقات قضایی غرب، تجار معاملات زنان و کودکان دارای قدرت های عظیم اقتصادی هستند و درآمدهای آنان بالغ بر هزاران میلیون دلار در سال است (تبریزی، ۱۳۷۹، ص ۷۱).
عکس مرتبط با اقتصاد
بازارهای تجارت شیطانی، زنان و دختران را به تمام کشورهای دنیا چه به صورت علنی و چه به صورت مخفی ترانزیت می کنند. این تجارت شیطانی معمولاً به دو طریق انجام می گیرد:

 

 

    1. وارد کردن زنان و دختران به صورت کالا از کشورهای عقب نگه داشته شده به کشورهای اروپایی، ژاپن و آمریکا.

 

    1. توریسم انفرادی و جمعی.