۰٫۰۰۱

 

 

وجود دارد

 

 

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۵۰۷ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ ونزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. لذا فرضیه ۰H در سطح اطمینان ۹۵% تأیید نمی‌شود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو مولفه با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است یعنی هر چه در جامعه اعتماد به پلیس بیشتر شود، احساس امنیت مالی نیز بیشتر می شود.
آزمون فرضیه شماره سوم
بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
طراحی فرض ۰H
بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

طراحی فرض ۱H
بین اعتماد به پلیس و احساس امنیت جانی درمنطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۸) آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه سوم

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام متغیرها ضریب همبستگی عدد معنی‌داری (sig) رابطه معنی‌دار
امنیت جانی
اعتماد به پلیس
۰٫۵۱۰ ۰٫۰۰۱ وجود دارد

 

با توجه به خروجی Spss، ضریب همبستگی پیرسون برای این دو متغیر ۰٫۵۱۰ می‌باشد مقدار عدد معنی‌داری (sig) مشاهده شده کوچکتر از ۰٫۰۱ ونزدیک به صفر( ۰٫۰۱ > sig) می‌باشد که از سطح معنی‌داری استاندارد (۵% = a) کمتر است. لذا فرضیه ۰H در سطح اطمینان ۹۵% تأیید نمی‌شود. یعنی بین این دو متغیر رابطه معنی‌داری وجود دارد. با توجه به این که ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای علامت مثبت می‌باشد بنابراین می‌توان گفت که جهت تغییرات این دو مولفه با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده است. یعنی هر چه در جامعه اعتماد به پلیس بیشتر شود، احساس امنیت جانی نیز بیشتر می شود.
آزمون فرضیه شماره چهارم
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.
طراحی فرض ۰H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

طراحی فرض ۱H
بین عملکرد پلیس و احساس امنیت اجتماعی در منطقه ۸ تهران رابطه معناداری وجود دارد.

جدول۴-۱۹) آزمون همبستگی پیرسون در خصوص فرضیه چهارم

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی