– امکان برگشت دستور پرداخت در «سحاب» وجود ندارد.
– انتقال بین دو کارت صورت می‌پذیرد.
– در مشخصات انتقال به جای شماره حساب، شانزده رقمی کارت درج می‌شود.
– وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می‌شود.
– نیاز به ذکر شعبه در گزینه‌های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.
– انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان‌پذیر است.
انتقال از دو مسیر زیر قابل انجام است:
۱- خودپردازها (در تمامی ساعات و روزها)؛
۲- شعب مجهز به دستگاه کارت‌خوان (در ساعات کاری)؛
– برای انتقال حضور کارت انتقال دهنده لازم است.
مشخصات کلی فرم:
– تاریخ صدور دستور پرداخت
– مشخصات هویتی درخواست کننده:
– نام و نام خانوادگی
– نام پدر
– شماره شناسنامه
– شماره ملی
– تاریخ تولد ومحل صدور
– مشخصات اقامتی درخواست کننده:
– آدرس
– شماره تلفن
مشخصات انتقال
– مبلغ (به عدد و به حروف)
– شماره کارت انتقال دهنده
– مشخصات هویتی انتقال گیرنده
بانک مبدأ
نام و نام خانوادگی
– مشخصات بانکی انتقال گیرنده
– نام بانک مقصد
– شماره کارت انتقال گیرنده
متصدی شعبه پس از تکمیل فرم توسط صادر کننده دستور پرداخت و امضای آن، صحت مندرجات فرم را مورد بررسی قرار می‌دهد.
احراز هویت عینی برای تأئید مندرجات فرم الزامی است.
در صورت صحت مندرجات فرم و امکان برداشت از حساب، وجه مورد انتقال به وسیله کارت و شماره رمز کارت از حساب مشتری برداشت می‌شود.
پس از برداشت از حساب مشتری، فرم توسط متصدی مهر و امضاء شده و به مشتری تسلیم می‌گردد. این عمل به معنی پذیرش دستور پرداخت است.
م) کارتهای بانکی
توسعه فوق‌العاده بازارها، گسترش روزافزون معامله‌ها و نیاز به نقل و انتقال گسترده پول و هزینه‌های سنگین آن از یک طرف، پیشرفت فنآوری در زمینه‌های رایانه، الکترونیک و مخابرات از طرف دیگر، زمینه را برای ابداع و گسترش سریع ابزارهای جدید مالی به ویژه در عرصه بانکی فراهم آورده است. به طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند سال آینده (به استثنای چند کشور جهان سومی) استفاده از پول کاغذی و اسکناس به طور چشمگیری از صحنه زندگی حذف شود. از مصادیق روشن این تحول، رواج کارتهای مالی است که با تعابیر کارتهای بانکی، الکترونیکی، اعتباری و … از آنها یاد می‌شود (محمودی، ۱۳۹۰).
ایده نخست کارتهای اعتباری در سال ۱۹۴۶ به آقای جان. سی. بگینز یک متخصص اعتبارات بانکی در Flat Bush National Bank نیویورک نسبت داده می‌شود. در سال ۱۹۵۱ کارت اعتباری مدرن توسط The Frankin National Bank در نیوریورک صادر شد. در عین حال در یک تعریف ساده و تا حدی عام می‌توان گفت: کارت اعتباری کارتی است که یک بانک یا نهاد پولی و اعتباری صادر می‌کند و به دارنده آن امکان می‌دهد کالا یا خدمتی را بدون پرداخت وجه نقد و صرفاً با ارائه این کارت خریداری کند. یا بعبارت دیگر، کارت اعتباری، سندی است که بانک یا مؤسسه مالی صادر می‌کند. دارنده کارت به وسیله آن می‌تواند از کسی که معامله با آن را قبول دارد، کالا، خدمات و پول نقد دریافت کند. صادرکننده کارت، بهای کالاها و خدمات خریداری شده و معادل پول نقد دریافت شده را می‌پردازد، سپس طی مدت زمان مشخص از دارنده کارت می‌گیرد (ختایی و یوسفی حاجی‌آباد، ۱۳۸۸).
عناصر دخیل در کارتهای بانکی:
صادر کننده کارت: بانک یا مؤسسه مالی که به انتشار کارت اقدام کرده است، طبق ضوابط خاص، کارتها را در اختیار مشتریان می‌گذارد. بانک یا مؤسسه ناشر افزون بر عملیات انتشار، با مراکز تجاری و خدماتی، قرارداد منعقد می‌کند که در صورت مراجعه دارندگان کارت، مطایق ضوابط، کالا، خدمات و پول نقد در اختیار آنان قرار دهد.
دارنده کارت: هر شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایطی است که با مراجعه به بانک یا مؤسسه مالی صادر کننده کارت، کارت دریافت می‌کند تا به وسیله آن بتواند بدون پرداخت وجه نقد، کالا و خدمات مورد نیاز را بخرد یا در مواقع لزوم، پول نقد دریافت کند.
پذیرنده کارت: کلیه مراکز تجاری، خدماتی و مالی که براساس قراردادی با صادر کننده توافق می‌کنند تا در صورت مراجعه دارندگان کارت، کالا، خدمات یا پول نقدر مورد نیاز او را، فقط در مقابل ارائه کارت، تقدیم کنند. سپس طبق قرارداد، بهای کالاها و خدمات و معادل پول نقد را از صادرکننده کارت دریافت کنند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.