پایان نامه بعد مضامين، نگرش‌ها و مهارت‌‌هاي ميان رشته‌اي موثر بر پرورش كل شخصيت كودك

توجه به اين بعد، در واقع توجه به مجموعه ي مهارت ها، مضامين و نگرش هايي است كه خاص يك حوزه از علم، يك دوره ي خاص زندگي و يك رشته نيستند و در اكثر رشته هاي آموزشي و در همه ي موقعيت هاي زندگي، قابليت آموختن دارند. اين بعد مهارت ها، نگرش ها و مضامين، پيش نياز زندگي هستند و رسيدن به دركي كلي از آن را پوشش مي دهند. اين بعد، بخش ديگري از عناصري را كه به آموزش و پرورش كل شخصيت كودك وابسته است، مورد توجه قرار مي دهد. در بعد مضامين، نگرش ها و مهارت هاي ميان رشته اي، زبان يك مضمون ميان رشته اي است زيرا در تمامي فرصت هاي زندگي و در تمامي حوزه ها و رشته هاي درسي كاربرد دارد. آموزگار زبان فارسي، دستور زبان و معاني واژه هاي ادبي و نوشتن متون ادبي را به دانش آموزان ياد مي دهد، اما واژه هاي تخصصي درس شيمي يا فيزيك يا رياضيات و هر درس ديگري نيز زبان هستند. پس هر معلم در هر رشته اي، معلم زبان آن رشته نیز هست، به ويژه اينكه زبان، در يك زمينه ي معنادار بهتر فهميده مي شود (بازرگان، ۱۳۸۴).ژ

 

 

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی ۶-۵ ساله شهر تهران

 

زبان یک مضمون میان رشته ای

 

در برنامه ريزي چندبعدي، زبان به اين لحاظ ارزش و اهميت دارد كه بنيان هاي زبان از دوره ي كودكي شكل مي گيرد و گسترش واژگان كودك و كاربرد آنها در محيطي غني و پويا امكانپذير است. گستره ي پروژه هاي برگرفته از زندگي كودك و مهارت هاي مرتبط با اين گستره بر بستر فعاليت هاي مورد علاقه ي كودك، زمينه اي معنادار براي يادگيري زبان و كاربرد آن فراهم مي كند. در پروژه هاي متفاوت برنامه ريزي، واژگان علمي و وابسته به هر پروژه، در كتاب راهنماي مربي معرفي شده اند تا مربي در جريان كار كودك در هر پروژه، واژه ها را به كار گيرد و آنها را به صورت واژ ه هاي فعال كودكان درآورد. تلاش براي بكارگيري ديگر مهارت هاي زباني همچون خواندن، نوشتن و سخن گفتن و مهارت هاي تفكر در ارتباط با زبان نيز مورد توجه قرار گرفته اند. ايجاد شرايط مناسب براي سخنگويي كودكان، يكي از موارد مورد توجه در برنامه ريزي چندبعدي است. «عكس هاي مستند» در هر پروژه، الگوها و بازي هايي را براي بكارگيري واژه هاي معادل عكس هاي مستند فراهم مي كنند. اين عكس ها در كنار تجربه ها و فعاليت هاي ديگر در هر پروژه (قصه، شعر، فعاليت علمي، كارت قصه گويي، نوارهاي صوتي و تصويري)، كاربرد واژه ها را در موقعيت هاي متفاوت و در حوزه ي مهارت هاي مختلف زباني امكان پذير مي كنند. نگاره جدول سخنگويي، امكان ديگري براي کاربرد مهارت هاي زباني در تلفيقي مناسب براي كليه ي پروژه هاي برنامه ريزي چندبعدي در تعامل با بعد مضامين ميان رشته اي است. فرم هاي ثبت مشاهده و بازبيني پيشرفت كودك در كتاب ثبت مشاهد و بازبيني پيشرفت نيز روند رشد زباني كودك را پيگيري مي كند و مورد توجه قرار مي دهد (بازرگان، ۱۳۸۴).

در بعد مضامين ميان رشته اي توجه به مجموعه اي از توانايي هاي اكتسابي زباني كه بليايف آنها را عبارت از: توانايي هاي آوايي، توانايي هاي واژگاني، توانايي هاي دستوري، توانايي كاربرد شناختي، شم زباني و انديشه با زبان موردنظر در برنامه ريزي چندبعدي مي داند، موجب تقويت مهارت هاي زباني شده و همچنين به گفته بليايف اين توانايي ها به هيچ وجه جدا از هم نيستند و به لحاظ شبكه اي بودن زبان، آموزش اين توانايي ها در برنامه ريزي چندبعدي در ارتباط كامل با هم طراحي شده و در كنار دانشي كه براساس بعد پروژه ها براي كودكان پيش بيني شده است و از طريق به كارگيري اين مهارت ها در قالب فعاليت هايي كه در بعد فعاليت ها تعريف شده اند، در مجموع امكان دستيابي به توانش زباني و ارتباطي را براساس يك مدل كودك محور براي كودكان فراهم مي آورند.

يكي از موارد مطرح در بعد مضامين، نگرش ها و مهارت هاي ميان رشته اي، مهارت هاي يادگيري هستند. در ديدگاه برنامه ريزي چندبعدي، كودك همواره براي تمرين و ممارست مهارت هاي يادگيري در تلاش است. مشاهده، طبقه بندي، اندازه گيري و تخمين، برقراري ارتباط، استنتاج، جمع آوري و ثبت و تفسير يافته ها، فرضيه سازي، الگوسازي و كاربرد آن و آزمايش، از جمله مهارت هاي انديشيدن هستند كه دانشمندان به صورت حرفه اي و كودكان در حين بازي و علم آموزي و كارهاي هنري به آنها مي پردازند. در برنامه ريزي چندبعدي، بارها و بارها هر يك از مضامين، نگرش ها و مهارت هاي ميان رشته اي در فعاليت هاي گوناگون و از طريق رسانه هاي مكتوب و غيرمكتوب، مورد تمرين و ممارست و ارزيابي قرار مي گيرند كه مهارت برقراري ارتباط از آن جمله است. مهارت برقراري ارتباط يك مضمون ميان رشته اي است، زيرا همه نيازمندند، در هر رشته و حوزه اي كه تحصيل مي كنند، و در هر جامعه اي كه زندگي مي كنند و در هر گروه سني كه هستند، احساسات، افكار و نيازهاي خود با ديگران در ميان بگذارند. كودكان نيز به خوبي آموخته اند كه برقراري ارتباط، شرط اساسي در حل مسائلشان است (بازرگان، ۱۳۸۴).

برقراري ارتباط با ديگران، يك نياز و ميل انساني است كه كودكان از لحظه ي تولد آن را به خوبي مي شناسند. كودكاني كه كم صحبت هستند يا ساعت ها به تماشاي تلويزيون مشغول هستند و تماس چنداني با ديگران ندارند، در مهارت برقراري ارتباط كلامي، مهارت پيدا نمي كنند. تمرين اين مهارت (ارتباط كلامي) در دوره ي سني پيش از دبستان اهميت دارد. اما بدون شك با پند و اندرز و توصيه هاي مستقيم نمي توان كودك را به گفت وگو با ديگران واداشت. راه ديگر آن است كه با استفاده از ابزارهاي مناسب ديگر، طعم برقراري ارتباط با ديگران را به كودك چشاند. نقاشي، كاردستي، نمايش، موسيقي و گردش علمي، مصاحبه با ديگران، جمع آوري اطلاعات، تهيه ي كلكسيون و… از جمله ي زبان هايي هستند كه كودكان براي بيان خويش و ارتباط با ديگران آنها را به كار مي گيرند. يكي از مناسب ترين پروژه ها براي تمرين و ممارست مهارت هاي برقراري ارتباط در قالب فعاليت هاي هنري و علمي، پروژه ي «من و ارتباط و رسانه» است كه بسياري از امكانات چند رسانه اي (مكتوب و غيرمكتوب) را براي عمق بخشيدن به مفهوم ارتباط و نشان دادن اهميت رسانه ها در برقراري ارتباط به كار مي گيرد. در برنامه ريزي چندبعدي، بعد فعاليت ها، تمامي ابزارهاي برقراري ارتباط در حوزه ي هنر و علمي براي كودك پيش دبستاني را به كار مي گيرد. اين بعد، در تعامل با مضامين بين رشته اي و بعد پروژه ها، زمينه ي مناسبي را در دو بعد ديگر براي ياري كودك در برقراري ارتباط ايجاد می کند (بازرگان، ۱۳۸۴).

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید