دانلود پایان نامه ارشد: تاثيرات بكارگيري فناوری اطلاعات در شهرداری‌ها-تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات

عنوان پایان نامه :

تاثیر فناوری اطلاعات بر ارائه خدمات در شهرداري كاشان

با توجه به موارد مطرح شده پيرامون نقش و جايگاه فناوري در مديريت شهري همانطور كه ذكر شد، تنوع ريسكهاي بوجود آمده در حوزه هاي مرتبط شهري، شيوه هاي مديريتي و اقتصادي خاص خود را مي طلبد. (صالح، ۱۳۹۳: ۷۵)

هر ريسك يا خدمت با توجه به منشاء آن ميتواند به انواع گوناگون طبقه بندي شود، ريسك بوجود آمده از تكنولوژي نيازمند مطالعه دقيق و دانش كافي است، ارائه خدمات متناسب با ريسك و و نياز جامعه شهري و نوع آن بستگي به وسعت جامعه شهري و نوع برنامه ريزي شهري آن داشته كه در نحوه مديريت بر آن نيز، شناسائي و ارزيابي ريسك و نوع خدمات طراحي شده، نقش بسزائي را ايفا مينمايد كه مديريت فناوري در سطح مطلوب به متناسب شدن اين فعل و انفعالات در مديريت شهري ، پاسخ منطقي ميدهد. (رضایی، ۱۳۸۳: ۷۵)

علاوه بر آن در اثر بكارگيري همانطور كه مطرح مي نمائيم تمركز از كالا به خدمات، از محصول به اطلاعات و از تبليغات جمعي به گفتگوي دو طرفه منتقل ميشود و در مورد شهرداريها و مراكز ارائه دهنده خدمات شهري، تنوع خدمات و سهل الوصول بودن خدمات كه همان افزايش خدمات مناسب و حفظ رضايت شهروندان است، در حال دگرگوني و تغيير شكل است. (صالح، ۱۳۹۳: ۷۶)

پس با نگرشي كلي به ساختار حاكم بر مديريت شهري از يك سو و پيشرفت و بسط تكنولوژي از طرف ديگر و همچنين نگاهي جامع ميتوان، تقسيم بندي زير را در ارتباط با اين دو مقوله به شکل زير مطرح نمود.

  • تكنولوژي و تاثير آن بر مديريت شهري.
  • پيشرفت تكنولوژي و گستردگي دامنه مفاهيم اقتصادي جديد در عمران شهري.
  • ارتباط بين ساختار مديريت شهري و تكنولوژي.
  • ارتباط بين اقتصاد شهري و نحوه مديريت بر خواسته از فناوري.

عنصري كه در نگاه اول در اين رابطه توجه ما را به خود جلب مينمايد ويژگيهاي مديريت شهري ميباشد.

در ساختار مديريت شهري نيز همانند دیگر ساختارهای خدماتی و سازمانها ،با توجه به تقسيمات ارائه شده كه خود شامل قوانين و مقررات و آئين نامه هاي خاص و در جاي خود داراي اهميت و الويت بوده و شامل نكات تكنيكي قوي و در عين حال پيچيده كه بر گرفته از اين علم وفن ميباشد، پيچيدگيهاي بسيار مشاهده ميشود. (صالح، ۱۳۹۳: ۷۷)

بنابراين در جهت تبيين استراتژيها و خط مشي مديريتي آن، خارج از چهارچوب فني نميتوان اقدام نمود، و از اينرو تاثيرات فناوري و بروز خدمات نوين شهري برخواسته از فناوري را ميتوان با توجه به بخشهاي مرتبط با حوزه هاي شهري، مورد تحليل قرار داد و تاثيرات آن را متاثر از عوامل ذيل معرفي نمود. (صالح، ۱۳۹۳: ۷۷)

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید