پایان نامه تاثیر بازاریابی درونی بر بازاریابی بیرونی[۱]: -فروش فایل

در اقتصاد مبتنی بر خدمت امروز، سازمان­ها نیاز به جذب و حفظ مشتریان جهت کسب مزیت رقابتی پایدار دارند. جهت نیل به این هدف سازمان­ها نیاز به تمرکز بر تلاش­هایی در جهت توسعه و حفظ فرهنگ سازمانی دارند که بر رفاه مشتریان درونی به عنوان ابزاری در جهت کسب و حفظ مشتریان بیرونی تاکید کند. بیش از چهار دهه متخصصان و صاحب­نظران در رشته بازاریابی به دفاع از بازارگرایی[۲] به عنوان یک مزیت استراتژیک جهت دستیابی به اهداف رضایت و وفاداری مشتری تاکید کردند. این اظهارنظر به خصوص در طی بیست سال گذشته که با افزایش رقابت بین­المللی و جهانی شدن که مستلزم بهبود کیفیت خدمات و پاسخ­گویی بیشتر به تقاضاهای مشتریان می­باشد، صدق می­کند. این امر به خصوص با افزایش سازمان­های خدماتی و حرکت اقتصادها به سمت اقتصاد خدماتی اهمیت چشمگیرتری دارد. در نتیجه رویکردهای بازاریابی بیشتر به سمت رویکردهای دفاعی[۳](مانند حفظ مشتری) پیش می­روند تا رویکردهای هجومی(همانند کسب مشتریان جدید). شرکت­های بازارگرا بیشتر متمرکز بر محیط خارج از سازمان، در جهت پاسخگویی به مشتری و پیش­بینی نیازهای آتی مشتری هستند(کهلی و جاورسکی، ۱۹۹۰، ۱-۱۸). این بدان معناست که «مشتریان در نقطه مرکزی توجه سازمان­ها باید قرار گیرند» که نتیحه­ی آن جذب مشتریان جدید و مهمتر حفظ مشتریان می­شود. اما این تمرکز بیرونی باید به طور مساوی و قوی با محیط درونی متوازن باشد. این محیط درونی متشکل از افراد و کارکنان به عنوان مشتریان درونی می شود. صاحب­نظران مدیریت منابع انسانی نقل متفاوتی از متخصصان بازارگرایی دارند، «سازمان باید تمرکز اصلی خود را بر روی انسانی قرار دهد». وفاداری مشتریان به خصوص در سازمان­های خدماتی هرگز به دست نخواهد آمد مگر اینکه کارکنان خود را متعهد به رویکرد ایجاد رابطه با مشتریان کنند.

[۱]. External marketing

[۲]. Market- orientation

[۳]. Offensive

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید