تحقیق درمورد آپوپتوز، سیتوکروم، پروتیین، ۲۹APAF-1

باعث پیشبرد آپوپتوز می شوند، BAX BAD,BOK,و BAK هستند. BCL2,BCL-xl از جمله پروتیین های ممانعت کننده از وقوع آپوپتوز از طریق مسیر میتوکندریایی هستند. بر هم خوردن تعادل بین عوامل موافق و مخالف آپوپتوز باعث تغییر در نفوذ پذیری غشای میتوکندری و آزاد شدن سیتوکروم c از فضای بین دو غشا می شود. سیتوکروم cبه همراه پروتیین ۲۹APAF-1 و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید