تحقیق درمورد ناباروری، پروتیین، اینترانوکلئوزومی، (۲۳).

قطعات اینترانوکلئوزومی DNA می شود. در مطالعات مختلف انجمادی از بیان این پروتیین به عنوان عاملی برای بیان آپوپتوز در سلول ها استفاده می شود (۲۳).
براساس مطالعات مذکور انجماد بافت بیضه روش امید بخشی جهت حفظ باروری در کودکان سرطانی در معرض خطر ناباروری محسوب می شود. با توجه به مزایای انجماد شیشه ای نسبت به سایر تکنیک

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید