تعقيب

با توجه به اينكه كودك آزاري از جرايم عمومي محسوب مي شود، بنابراين تعقيب مي بايست توسط دادستان انجام گيرد. چرا كه دادستان به نمايندگي از جامعه به اين موضوع مهم رسيدگي خواهد نمود. البته تحقيقات كه توسط دادستان يا بازپرس انجام مي گيرد بايد به جهت جلوگيري از ترس و اضطراب و هر گونه تهديد در مكان امن كه كودك احساس آرامش كند انجام پذيرد. اگر چه تحقيق از كودك توسط مددكار اجتماعي صورت مي گيرد وليكن در حال حاضر بيشتر دادسراها و دادگاهها از واحدي به نام واحد بهزيستي در حمايت از كودكان و نوجوانان محروم مي باشند در حالي كه آن قسمت مهمترين واحدي است كه مي تواند از كودكان حمايت كنند و از طرفي با توجه به پرسنل آموزش ديده در واحد مذكور، كودكان بيشتر احساس آرامش نموده و به راحتي تحقيقات از كودك انجام مي گيرد.

دو نظر كاملاً متفاوت در خصوص تشكيل نهاد دادسرا در معيت دادگاه اطفال وجود دارد. عده اي معتقد هستند با توجه به اهداف و سياست هاي پيش بيني شده در حقوق كيفري اطفال ما بي نياز از نهاد دادسرا و شخصيت حقوقي دادستان مي باشيم؛ زيرا، وظيفه اوليه و مهم دادستان تعقيب كيفري و درخواست محكوميت و اجراي مجازات است. در حالي كه حقوق كيفري اطفال بر اساس مباني ديگري كه همان اصلاح مجرم وپيشگيري از وقوع جرم است پي ريزي مي شود. در مقابل، عده اي ديگر معتقدند كه تمام وظايف و تكاليف دادسرا و دادستان در مقررات عمومي و حقوق جزا در امور بزهكاري كودكان نيز مصداق دارد. النهايه اولويت ها و جهت گيري هاي آن متفاوت خواهد بود. در هر حال به نظر مي رسد كه نظر دوم مورد عمل اكثر نظام هاي حقوقی از جمله ايران واقع گرديده است.[1]

البته تبصره 3 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه های عمومي و انقلاب مصوب 81 بيان مي دارد كه « … و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود مگر آن كه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.» رويه قضايي فعلي از اين ماده نيز جرايم ارتكابي كودكان را بدون رسيدگي در دادسرا مستقيماً به دادگاه اطفال ارسال مي دارد. بنابراين چند نكته مهم لازم و ضروري به نظر مي رسد.

1-تعقيب و تحقيقات مقدماتي مي بايست توسط پليس و ضابطان آموزش ديده به عمل آيد.

2-شيوه رسيدگي به اتهامات كودكان و نوجوانان بايد طوري باشد تا مصالح و منافع كودكان حفظ گردد و هيچ مغايرتي با منزلت و اعتماد به نفس آن ها نداشته باشد.

3- اصول اساسي دادسري كيفري از قبيل اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اصل برائت ، حق سكوت در تحقيقات و دادرسي، منع شكنجه و اذيت و آزار در هنگام تحقيقات و رسيدگي، حق مواجهه و طرح سؤال از شهود طرف مقابل و … رعايت گردد.

4- به لحاظ اينكه آسيب بيشتري از لحاظ روحي، رواني و جسمي و عاطفی به كودكان وارد نگردد در روند رسيدگي تسريع گردد.

5 – احضاريه ها به والدين و سرپرستان آن ها ابلاغ گردد و والدين و سرپرستان كودكان در جلسات دادرسي به لحاظ آرامش و امنيت كودكان حاضر باشند مگر آن كه مرجع قضايي حضور والدين و یا سرپرستان آن ها را ضروری  تشخيص نداده و يا لازم نداند.

6- به لحاظ رعايت حريم شخصي و منع افشای هويت و مشخصات كودكان و نوجوانان از طريق مطبوعات و رسانه هاي گروهي جلسات غير علني تشكيل شود و از حضور افراد غير از اصحاب پرونده در جلسات دادگاه جلوگيري شود.

به نظر محقق متأسفانه با توجه به حمايت هايي كه مقنن از كودكان و نوجوانان در جاهاي مختلف نموده در اين زمينه حمايتي صورت نگرفته و خلأ آن احساس مي شود، بنابراين در اين خصوص توجه روساء و مديران دادسرا و دادگستري بیشتر احساس می شود

[1] – شاملو، باقر، عدالت كيفري و اطفال، ص 176

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

كودك آزاري در نظام كيفري ايران