دانلود پایان نامه ارشد درمورد بوتیریک، (GABA)، آمینو، است.اسید

دانلود پایان نامه

هایی وجود دارد که در سرتاسر قشر مخ حضور دارند. نورون های کولینرژیک روابط دوسویه یا متقابلی با تمامی سه سامانه مونوآمین دارند. در کالبد شکافی مغز برخی بیماران افسرده سطوح کولین ( پیش سازAch) غیر طبیعی بوده است.اسید گاما آمینو بوتیریک (GABA) بر روی مسیرهای مونو آمین صعودی ، بخصوص دستگا ه های مزوکورتیکال و مزولمبیک اثر مهاری دارد.

دیدگاهتان را بنویسید