دانلود پایان نامه ارشد درمورد سادوک، کنند(، سادوک،۲۰۰۷،، رضاعی

دانلود پایان نامه

و یک گیرنده پس سیناپسی ، آبشاری از فرایند های متصل به غشا و داخل سلولی را آغاز می کند که توسط سیستم های پیک ثانویه به انجام می رسد. پیک های ثانویه ، کارکرد کانال های یونی مجازی نورون ها را تنظیم می کند. شواهد فزاینده ای نیز حاکی است که داروهای تثبیت کننده خلق برروی پیک های ثانویه اثر می کنند( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ،

دیدگاهتان را بنویسید