دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره قم.

قرآن کریم و برتری آن را اثبات کنیم.
چنان که واضح است «یهود، مسیحیت، اسلام » سه دین برجستهی الهی و آسمانی هستند و هر سه مدعی اصلاح و تربیت بشر و هدایت انسان به سمت کمال و تعالی میباشند و« نکاح» نیز یکی از عوامل و از برجستهترین ومؤثرترین عامل در رهسپاری انسان به سوی کمال و تعالی است. لذا این سه آیین آسمانی باید در این مورد سخنی و پیامی برای رهروان خود داشته باشند تا از رهگذر ازدواج صحیح و مناسب، مسیر ترقی و کمال را به روی پیروان خود بگشایند؛ چرا که نمی توان دین و مسلکی را یافت که در مورد یکی از مؤثرترین عوامل سعادت و کمال آدمی، حرف و سخنی نداشته باشد.
وجود مسائلی نظیر اهمیت نکاح و احکام متعدد آن در قرآن کریم، تأکید به تجرد در عهد جدید، مرد سالاری و احکام خاص نکاح در عهد قدیم از جمله مواردی است که باعث گردید بررسی تطبیقی نکاح و احکام آن از اهمیت ویژهای برخوردار گردد.

سؤال اصلی تحقیق
احکام نکاح از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس دارای چه اشتراکات و افتراقاتی میباشند؟

۱-۳- فرضیههای تحقیق
۱٫ نکاح از منظر انجیل توصیه نشده است.
۲٫ قرآن کریم و کتاب مقدس در پرداختن مهریه و نفقه اتفاق نظر دارند.
۳٫ در عهد قدیم رضایت دختر برای ازدواج شرط نیست اما در قرآن کریم شرط است.

۱-۴- سوابق مربوط
وقتی بعد از یهود، شریعت جدیدی به نام مسیحیت ظهور پیدا کرد در خیلی موارد احکام و برنامههای آنها مورد مقایسه و ارزیابی واقع شد «هرچند که این دوشریعت خیلی اختلاف مبانی اساسی با هم ندارند و به تعبیر خودشان یکی عهد قدیم و دیگری که مکمل آن است عهد جدیداست». (انجیل متی ۵:۱۷) اما با تولد اسلام، این جریان درگیری افکار و عقاید و سنجش برتری میان آنها شدت و وسعت زیادی پیدا کرد، ازجمله در مورد مسأله ازدواج همان ابتدا اسلام با نظریه رهبانیت در یهود و مسیحیت مبارزه و مخالفت علنی کرد.
بعد از آن تاکنون همواره این مجادلهها ومناظرهها در میان صاحب نظران «یهود، مسیحیت و اسلام» وجود داشته است و گذشته از جلسه بحث و مناظره مقالات و مکتوبات متعددی در این زمینه تدوین شده است ازجمله:
در کتاب «اخلاق درشش دین جهان» ضمن بررسی مباحث مختلف اخلاقی در مبحث مستقلی مقایسهای اجمالی میان ادیان مختلف دربارهی ازدواج و خانواده انجام شده است. از جمله در یهودیت، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب میکنند و این قرارداد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده میشود، «کتوبه» نام دارد.مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم و حواء است. برداشت مسیحیان آن است که خداوند، ازدواج را برای تنظیم رابطهای مناسب میان ذکور و اناث، ایجاد بهترین محیط برای پرورش فرزند و ثبات جامعه قرار داده است، در اسلام نکاح یک قرارداد اجتماعی مؤ یّد به تأیید الهی است. ازدواج یک شعیره «آداب و رسوم» نیست، بلکه یک قرارداد قانونی لازمالاتباع میان یک مرد و یک زن است. (وقار،۱۳۷۸، صص ۲۷۶،۳۴۴،۴۱۶)
درکتاب «زن از دیدگاه ادیان ومکاتب»، مسائل مربوط به زن اعم از ارث و ازدواج و… مورد بررسی قرار گرفته و خصوصاً در مباحث پراکندهای به مقایسه ازدواج در میان مکاتب مختلف پرداخته است، از جمله اینکه در شریعت یهود، نسب بر این جاری بود که زن، بعد از مرگ شوهر باید با برادر شوهر ازدواج کند؛ در حالی که دین اسلام بر این مطلب تأکیدی نکرده است.(جمعی ازخواهران طلبه حوزه های علمیه،۱۳۷۹، ص ۷۷)
در کتاب «آشنایی با ادیان بزرگ» به مقایسه اسلام و سایر ادیان پرداخته و مقایسه جالب توجهی میان نکاح در اسلام و دیگر ادیان انجام گردیده است. از جمله این که در دین اسلام، بیشتر افرادی که ازدواج با آنان ممنوع است، محرم هستند و محرمیت به سبب قرابت، مصاهره و رضاع حاصل میشود. محرمیت در یهودیت و مسیحیت نیز تقریباً به همین شکل است، جز این که در یهودیت، ازدواج عمو با دختر برادر جایز است و در مسیحیت، ازدواج میان فرزندان عمو و عمه و دایی و خاله جایز نیست، مگر این که از طبقه بعد باشد. (توفیقی، ۱۳۷۹، ص۲۸۲)
در کتاب «قرآن و کتاب مقدس: درونمایههای مشترک»، در مبحث نسبتاً جامعی به بررسی مقایسهای دیدگاه قرآن و کتاب مقدس در رابطه با مسأله ازدواج پرداخته شده است. از جمله اینکه در دین اسلام منع شده ازدواج با خویشاوندان نسبی و سببی و همچنین در(باب ۱۸ سفر لاویان) دین مسیحیت این مطلب ذکر شده است، و نیز در دین اسلام آمده با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیاورند؛ قطعاً کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و نیز در یهودیت به این مطلب اشاره شده است. (تهامی،۱۳۷۹،ص۷۷۸)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در قرآن کریم در سورهی نساء آیه ۱۹ آمده «ای کسانی که ایمان آوردید برای شما حلال نیست که زنان را به اکراه به ارث ببرید».
و همین طور در تورات در (سفر خروج باب ۲۲ آیه ۱۷)آمده « واگر پدرش هیچ راضی نشود که او را به وی بدهد به قدر مهر دوشیزه گان باو بسنجد».

در قرآن کریم در (طلاق آ/ ۷) آمده « تا مرد دارا به وسعت نفقهی زن شیرده را دهد و کسی که تنگ دست است هم از آنچه خدا به او داده انفاق کند».
و همچنین در تورات (سفر خروج باب ۲۱ آیه ۱۰)آمده « و اگر زن دیگری به جهت خود بگیرد نفقه وکسوه و حق مضاجعه او را کم نکند».
در انجیل متی (۶-۴:۱۹)آمده: «مقصود خداوند برای زوج ازدواج کرده این بود که با تولید نسل، فرزندان زیاد شوند».

۱-۵- اهداف تحقیق
مقایسه دیدگاههای قرآن کریم و کتاب مقدس نسبت به ازدواج.
بیان شباهتها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح.
بیان تفاوتها ی قرآن کریم و کتاب مقدس در احکام نکاح  .

۱-۶- روش تحقیق
با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری میباشد،که بر پایه مطالعات کتابخانهای انجام شده و از روشهای استدلال و تحلیل منطقی استفاده میگردد، بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آراء و استدلالها به تبیین آنها میپردازیم و با مقایسه بین آنها، بررسی و نقد و نتیجهگیری صورت میگیرد که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر کمک گرفته میشود.

۱-۷-نوآوری تحقیق
این پژوهش از جهت تطبیقی بودن و استخراج اشتراکات و اختلاف نظرهای قرآن کریم و کتاب مقدس (تورات، انجیل) در موضوع نکاح قابل توجه و حائز اهمیت میباشد.

۱-۸- دشواری های تحقیق
با توجه به موضوع پایان نامه و دور بودن محل اقامت از مراکز علمی و پژوهشی واقع در شهرستان قم و…، و کم بودن منابع مربوطه و چون موضوع کار نشده بود، توفیقی حاصل شد که سفری به شهر مقدس قم، صورت پذیرد و به مراکز زیر مراجعه شود.
۱٫ کتابخانه تخصصی فقه و اصول قم.
۲٫ کتابخانه حوزه علمیه– بخش فرق و مذاهب قم.
۳٫ کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب قم.

۴٫ کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم قم.
۵٫ کتابخانه پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی قم.
۶٫ کتابخانه مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم.
۷٫ کتابخانه مرکز مطالعات زنان قم.
۸٫ کتابخانه مرکز فرق و ادیان قم.
۹٫ کتابخانه آیت الله سیستانی قم.
۱۰٫ کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی قم.
۱۱٫ کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی قم.
۱۲٫ کتابخانه تخصصی مؤسسه امام صادق(ع) قم.
همچنین از نرمافزار «مکتبه اهل البیت» مشتمل بر ۴۷۰۰ جلد کتاب و «جامع تفاسیر نور» شامل ۱۴۱۹ جلد، استفاده گردیده و نسبت به نگارش این پایان نامه اقدام شد.

۱-۹- فصول تحقیق
این پایان نامه در شش فصل تنظیم گردیده است و هر یک از فصلها به بخش و هر یک از بخشها در صورت لزوم به زیر بخشهائی تقسیم گردیده است.
فصل اول: با عنوان کلیات ارائه گردیده، که شامل نه بخش میباشد.
فصل دوم: با عنوان مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی « نکاح و…» ارائه گردیده که شامل ۸ بخش میباشد.
فصل سوم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه تورات ارائه گردیده، که شامل ۱۷ بخش میباشد.
فصل چهارم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه انجیل ارائه گردیده، که شامل ۱۴ بخش میباشد.
فصل پنجم: با عنوان احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم ارائه گردیده. که شامل ۱۶ بخش میباشد.
فصل ششم: با عنوان نتیجهگیری ارائه گردیده، که شامل ۳ بخش میباشد.

۱-۱۰- کتاب مقدس
کتاب مقدس عنوان مجموعهای از نوشتههای کوچک و بزرگ است که مسیحیان همهی این بخش-ها و یهودیان بخشی از آن را کتاب آسمانی و الهی خود میدانند، در زبان فارسی و عربی عنوان «عهدین» نیز برای این کتاب به کار میرود.
یکی عهد قدیم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که بر شریعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد، این عهد به سه بخش، تورات، نبییم (انبیاء) و کتوبیم (مکتوبات) تقسیم میشود.
قسمت اول (تورات) مشتمل بر پنج سِفر است.
۱). سفر پیدایش: که در این کتاب از چگونگی خلقت جهان و انسان صحبت شده است، ماجراهای حضرت آدم(ع) تا حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم (ع) و فرزندان او، حضرت یعقوب و یوسف(ع) و مهاجرت فرزندان یعقوب به مصر و استقرار در آن مکان به صورت داستانوار آمده، داستان این کتاب با مرگ حضرت یوسف (ع) در مصر خاتمه مییابد.
۲). سِفر خروج: دنباله ماجراهای بنی اسرائیل را بیان میکند، تغییر حکومت مصر، ظهور حضرت موسی و نجات بنی اسرائیل، ده فرمان حضرت موسی برای بنی اسرائیل در این سِفر بیان شده است.
۳). سِفر لاویان: این کتاب بیشتر دربارهی احکام کهانت و وظایف کاهنان سخن گفته و علت نامگذاریاش همین بوده، احکام دیگری از قبیل خوردنیهای پاک و ناپاک اصل و حرام و احکام روز شنبه در این کتاب آمده است.
۴). سِفر اعداد: ماجراهای بنی اسرائیل را در دوران سرگردانی بیان میکند و همچنین احکام و دستورات فقهی در آن آمده است.
۵). سِفر تثنیه: تثنیه به معنای تکرار است، علت نامگذاری آن به تثنیه این بوده که احکام و دستورات کتابهای دیگر در آن تکرار شدهاند.
بخش دوم (کتب انبیاء) به دو قسمت تقسیم میشود.
الف – کتب انبیای متقدم:که خود شامل کتابهای یوشع، داوران، سموئیل و پادشاهان است.
ب- کتب انبیای متاخر: که شامل کتابهای اِشعیا، اِرمیا، حِزقِیال، هوشع، یوئیل، عاموس، عُوبَدیان،یونُس، میکاه، ناحوم، حَبَقُوق، صَفَنیا، حَجَّی، زکریا، ملاکی میباشد.
کتاب یوشع: جنگهای بنی اسرائیل با کنعانیان و فتح و پیروزی بنی اسرائیل و تقسیم زمین بین اسباط بنی اسرائیل را بیان می کند.
کتاب داوران(قضاوت):دورهای ۳۵۰ ساله بر بنی اسرائیل گذشت که به دورهی داوران معروف است در این دوره بنی اسرائیل دست از خدا برداشتند و به گناه روی آوردند اما وقتی به درگاه خدا روی آوردند خداوند داورانی برای آنها فرستاد؛ ماجراهای این دوره و نیز داستان دوازده داور که خدا برای بنی اسرائیل فرستاد در این کتاب آمده است.
کتاب اول سموئیل: سموئیل نبی، آخرین داور بنی اسرائیل بود که در زمان او پادشاهی بنام شائول را برای بنی اسرائیل انتخاب کرد این پادشاه ابتدا خوب عمل کرد ولی بعد از خدا دور شد، سموئیل هم از طرف خدا مأمور شد که حضرت داود را به جای او برگزیند.
کتاب دوم سموئیل: سرگذشت حضرت داود را بیان میکند حتی گناهانی را هم به حضرت داود نسبت میدهد.
کتاب اول پادشاهان: این کتاب پیرامون جانشین حضرت داوود، یعنی حضرت سلیمان بحث میکند تا جایی که ادعا میکند که حضرت سلیمان در پایان به گناه روی آورده و از خدا دور شده با همان حالت هم از دنیا رفت.
کتاب دوم پادشاهان: این کتاب دنباله تاریخ این دو کشور (اسرائیل) (یهودا) و پادشاهانی که در آن به حکومت رسیدند را بیان میکند.
کتابهای انبیای متأخر هم به طور کلی مباحثی را دربر دارند از جمله ؛ مجموعهای از شعرها و سرودهها درباره نیایش، پرستش، توکل بر خدا، اهمیت دانش، خردمندانه زیستن، ظهور مسیح و نتایج آن…

قسمت دوم کتاب عهد جدید(انجیل) مشتمل بر چهار بخش است.
که تنها مسیحیان آن را قبو

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید