دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره نفقه

۱۳۶۰، ۵/۲۰) .
صِدَاق المَرأه وصِداقُها و صُدقَتُها: آنچه به عنوان مهریه ی زن پرداخت می شود.
أَصدَقتُها: مهریه ی زن را پرداخت کردم. (راغب اصفهانی،۱۳۸۷، ص۴۴۳).
صداق: کابین، مهر زن. (معین، ۱۳۸۲، ص ۷۷۳).

ب) معنای اصطلاحی مهر
مال(ویا چیزی که قائم مقام مال باشد) معینی است که بر سبیل متعارف زوج به زوجه در عقد نکاح می دهد ویا به نفع زوجه برذمه می گیرد. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ص۷۰۲).

ج) معنای اصطلاحی صداق
صداق: مهر را گویند، همچنین صدقه، نحله، اجر، فریضه، علیقه، حبا وعقر نامیده می شود.
بنا به قول مشهور بین فقهاء به صرف عقد زوجه مالک تمام مهر است نهایت اینکه مالکیت زوجه نسبت به تمام مهر متزلزل بوده واستقرار این مالکیت «نسبت به نصف دوم» متوقف بر دخول است به همین جهت اگر تقاضای اجرائیه برای تمام مهر شود و زوج دعوی عدم دخول کند چون استحقاق زوجه نسبت به نصف ثانی محتاج به اظهار نظر قضائی است باید زوجه نسبت به این مقدار بدادگاه مراجعه کند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸، ۴۰۵)

۲-۳- نفقه

الف) معنای لغوی نفقه
نفق (نفق ینفق نفقاً)الشیءآن چیزمصرف وتمام شد(المعجم الوسیط، ۱۳۸۹، ۱/۲۰۱۱) نفقه در فارسی، در دو معنا به کار رفته است که عبارتند از:
۱٫ آنچه از درم وامثال آن صرف خویشتن ویا عیال خود کنند؛ روز مره ای که برای زن وفرزندان واهل وعیال مقرر کنند وخرج هر روزه.
۲٫ آنچه انفاق وبخشش کنند ونفقه خوار، آن که نفقه کسی خورد، ونفقه دادن، یعنی متکفل معاش دیگری شدن وهزینه معاش دیگری را تعهد کردن. (دهخدا،۱۳۷۷، ص۲۲۶۴۱).
۳٫ صاحب مصباح المنیر: « نفقه» را اسم مصدر «نفق» می داند ومعتقد است در عبارت: « نَفِقَتِ الدَّراهِمُ نَفَقاً »، «نفقه» به معنای «نَفِدَت» ؛ یعنی «تمام شد، فانی ونابود شد» می باشد. جمع «نفقه» را مانند رقبه ورقاب، بر«نِفاق» وهمچنین بر«نَفَقات» صحیح می داند.(القمری الفیومی، ۱۳۴۷ ه ق، ۱/۳۲۷).
۴٫ راغب در مفردات نیز همین معنا را را در جایی که گفته می شود:«نَفِقَتِ الدارهمُ تُنفَقُ وأَنفَقتُها » برای «نفقه» بیان نموده است.
وهمچنین راغب در مفردات می نویسد: نفقه اسم است برای آن چیزی که انفاق می شود؛ مانند آیه: « ومَا أَنفَقتُم مِن نَفَقَهٍ » (بقره / ۲۷۰) ویا در آیه: « وَلا یُنفِقُون نَفَقَهً » (توبه /۱۲۱) که نفقه به آن چیزی که انفاق شده, گفته شده است. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۷۸۸).
با توجه به معنایی که راغب برای نفقه ومانندآن بیان کرده، نفقه زن وفرزندان و… از آن جهت نفقه نامیده شده، چون چیزی که مرد برای همسرش خرج می کند به شکلی از مال وی خارج شده ومصرف می گردد، اگر چه از سوی دیگر وضع وحال زن نیز، با مصرف این مال، رونق می گیرد؛ در نتیجه هر دو معنا، یعنی نابودی وکاستی وفنا، با صرف مال زوج و رواج و رونق، با توجه به حال زوجه، مناسبت دارد.(صادقی، ۱۳۹۰، ص۳۷).

ب) معنای اصطلاحی نفقه
انفاق به معنی صرف کردن است ونفقه اسمی است از انفاق.
در اصطلاحات حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت وتوانائی انفاق کننده «در مورد نفقه اقارب» وخوراک و پوشاک و مسکن واثاث خانه و خادم در حدود مناسبت عرفی با وضع زوجه «در مورد نفقه زوجه». (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸،ص ۷۱۸).

۲-۴- محارم

الف) معنای لغوی محارم
ممنوع بودن چیزی. (راغب اصفهانی،۱۳۹۰، ص۱۸۳)
کاری که اسلام آن را منع کرده و ارتکاب آن گناه باشد.(معین، ۱۳۸۵، ص۴۶۱).

ب) معنای اصطلاحی محارم
هرزنی که وقاع با او شرعاً جائز است و یا به علت نسب یا رضاع یا مصاهرت«به عقد یا ملک یمین» حرام مؤبد است مانند مادر زن.
قدرمتیقن آن محارم نسبی«از نسب مشروع» می باشد وشامل نسب حاصل از زنا نمی باشد.
محرمات نسبی «به ضم میم وفتح حاء و تشدید راء» در فقه به پدر واجداد و مادر و جدات «تا هر قدر که بالا رود» واولاد« تا هر قدر که پائین رود» وبرادر وخواهر و اولاد آنها «تا هر قدر که پائین رود» وعمه ها وخاله ها و عمه ها وخاله ها ی پدر ومادر واجداد و جدات را گویند که نکاح با آنان ممنوع است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸،ص ۶۲۵).

۲-۵- نشوز

الف) معنای لغوی نشوز
نشوز،مصدر معرب است و کلمه ای که از این مصدر مشتق می شود، به معنای نا سازوار یا نا سازگار یا نا ساز می باشد ودر روابط زن وشوهر، به معنای عصیان و ناسازگاری کردن زن با شوهر « به خشم در آوردن وی یا ناسازوار کردن شوهر با زن یا نا ساختن هر یک با دیگری، ویا کراهت داشتن زن وشوهر هر یک از دیگری است.
همچنین به خارج شدن زن از اطاعت مرد وترک کردن زن توسط مرد، با زدن زن و ستم نمودن بر وی گفته می شود.(دهخدا، ۱۳۷۷، ۱۴/ ۲۲۵۰۸و ۲۲۵۰۹).
در زبان عربی « نشوز» جمع « نشز» و به معنای مکان مرتفع، ارتفاع وبلند شدن می باشد. (راغب اصفهانی، ۱۳۹۰، ص۷۷۴).

ب) معنای اصطلاحی نشوز
صاحب جواهر در تعریف نشوز می نویسد:

« النشوز هو الخروج من الزوج والزوجه عن الطاعه الواجبه علی کل واحد منهما الی الآخراً »نشوز، خارج شدن هر یک از زوج وزوجه از طاعت واجبی است که هر یک از آن دو نسبت به دیگری به عهده دارند. (نجفی، ۱۹۸۱م،۳۱/ ۲۰۰).

۲-۶- بکارت

الف) معنای لغوی بکارت
«بِکر» در آیه شریفه: «لا فارِضٌ ولابِکرٌ» (بقره / ۶۸) اشاره به گاوی است که نزاییده است، وزنی که شوهر نکرده « بِکر» نامیده شده واین تسمیه به اعتبار زن «ثیِّب» می باشد. چون که« بِکر» بودن در زنان مزیتی است برای ازدواج. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص ۹۸).
« البکاره» یعنی دوشیزگی، «البکر» یعنی دختر شوهر نکرده و پسر زن نگرفته. (معلوف، ۱۳۷۹،ص۲۲۷و ۲۲۸).

ب) معنای اصطلاحی بکارت
در بحث نکاح به زنی گفته می شود که بکارت او از راه مواقعه از بین نرفته باشد. بنا بر این اگر با دختری مواقعه نشده ولی از غیر طریق مواقعه بکارتش از بین رفته باشد، عنوان بکر را دارد وحتی بکر ممکن است شوهر هم داشته باشد.
در فقه در قسمت مقررات کیفری مرادف با اصطلاح «غیر محصن» به کار رفته است. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸،ص ۱۱۲).

۲-۷- خِطبه(خواستگاری)

الف) معنای لغوی خِطبه
خِطبه به معنای خواستگاری کردن است. و اصل خِطبه حالتی است که انسان هنگام خواستگاری با آن هیئت می نشیند مثل جِلسَه وقِعدَه که به معنای نوعی نشستن می باشد و گفته می شود که از واژه ی « خُطبَه، خَاطِبٌ و خَطِیبٌ» ساخته شده است اما از خِطبَه فقط خَاطِبٌ ساخته شده است وفعل هر دو واژه خَطَبَ است. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص۲۴۲).

ب) معنای اصطلاحی خِطبه (خواستگاری)
خواستگاری عبارت است از تقاضای همسری از طرف مرد به زن یا ولی او. خواستگاری دو گونه است: گاهی به تصریح، وزمانی به تعریض وکنایه (مسالک شهید ثانی، ۱۳۱۰، ۱/ ۴۹۸).
خواستگاری به تعریض این است که مرد با لفظی که احتمال رغبت برای ازدواج در آن می رود، خواسته خود را غیر مستقیم بیان کند، مثلاً بگوید، من به تو تمایل دارم(نجفی،۱۳۷۴، ۳/۱۲۱).

۲-۸- ربیب و ربیبه

الف) معنای لغوی ربیب و ربیبه
«رَابُ و رَابَّه» به یکی از زن و شوهرگویند که تکفل تربیت فرزند از همسر قبلی خود را بر عهده دارد وبه آن فرزند «رَبِیبٌ ورَبِیبَهٌ» گویند. (راغب اصفهانی، ۱۳۸۷، ص۲۹۳).

ب) معنای اصطلاحی ربیب و ربیبه
ربیبه به معنی مربوبه « تربیت شده» (طبرسی، ۱۳۶۰، ۵/۹۱).
«ربیبه» دختر زوجه را گویند. (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸،ص ۳۲۸).

فصل سوم
بررسی احکام نکاح در تورات

۳-۱- تعریف نکاح در عهد قدیم
دریهود، ازدواج عقدی است میان دو نفر که بر اساس آن برکت خدا را طلب می کنند. این قرار دارد کتبی، که از طرف شوهر به زن داده می شود، «کتوبه» نام دارد. مقصود از ازدواج، تقلید رابطه میان آدم وحوا است، که هریک در جهت ایجاد خانه وکاشانه – وجهانی- هماهنگ از یکدیگر پشتیبانی کردند. تلمود بابل مقرر می دارد که مرد باید “همسرش را چون خود دوست داشته باشد وبیش از خود اورا محترم بدارد”، وبرکت ازدواج در این دعاست که زوج باید یکدیگر را در شادی خود سهیم سازند. (وقار، ۱۳۷۸،ص۲۷۶).

۳-۲- اهمیت نکاح در عهد قدیم
مساله ازدواج امری است که در عهد قدیم به آن توجه زیادی شده است به طوری که می خوانیم:«خداوند فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند،باید برای او یار مناسبی به وجود آورم» (پیدایش ۱۸:۲).
و در واقع،این نخستین فرمانی بود که خداوند به آدم ابوالبشر داد (پیدایش ۲۸:۱).
چنان که ازکتب عهد قدیم بر میاید مساله ازدواج،مخصوصا برای زنان اهمیت فراوانی داشت،به طوری که دختران به خاطرازدواج نکردن گریه سر می دادند.« نظیر دختر یِفتَاحِ (یکی ازرهبران اسراییل) که ازپدرش دو ماه مهلت می خواهد که به خاطر ازدواج نکردن گریه کند و دختران اسراییل به یاد او همه ساله این کار را می کنند». (داوران ۱۱:۳۶-۳۸).
یا ازدواج نکردن باعث شرمندگی آنان می شد و از مردان تقاضای ازدواج می کردند. نظیر آنچه در کتاب اشعیا:(۱:۴)آمده است «زنان به مردان می گویند:ما خود خوراک و پوشاک خود را تهیه میکنیم فقط اجازه بده تورا شوهرخود بخوانیم تا نزدمردم شرمگین نشویم». نیزدرکتاب(روت ۹:۳)
در کتاب گنجینه ای از تلمود در این زمینه آمده است:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ازدواج وتشکیل خانواده یک فریضه ی دینی خطیر«در میان یهودیان» به شمار می آید که تلمود به آن اهمیت بسیاری می دهد ودر باری اجرای آن تأکید فراوان می کند: ” هرکس زن ندارد ازشادمانی واز برکت واز نیکی محروم است.” (یواموت، ۶۲ب)، “هرکس زن ندارد یک آدم کامل به تمام معنی نیست چنان که گفته شده است، «خداوند» آنها را نر وماده آفریده وایشان را برکت داد ونامشان را آدم نهاد ” (پیدایش،۵: ۲) (یواموت،۶۳الف).
فریضه ی ازدواج «در تلمود » به قدری اهمیت دارد که گفته اند: ” انسان مجاز است یک سفرتورات را بفروشد وبا پول آن هزینه ی ازدواج خود را فراهم سازد ” «مگیلا، ۲۷الف ». (کهن،۱۳۸۲، ص۱۸۰)
در عهد قدیم نیز برای افرادی که ازدواج می کنند تسهیلاتی در نظر گرفته می شود از جمله: “چون کسی زن تازه بگیرد در لشکر بیرون نرود وهیچ کاری به او تکلیف نشود تا یک سال درخانه ی خود آزاد بماند وزنی را که گرفته است مسرور سازد”.(تثنیه، ۲۴: ۵).
واما اهمیت این مسئله در میان یهودیان، بنا به گفته ی ویل دورانت، بیشتر بدان جهت بود که آنان پیوسته آرزوی ازدیاد وتکثیر نسل خویش را داشتند ودلیل آن نیز خطری بود که از جانب اقوام اطراف خویش احساس می کردند. لذا، ازدواج را از بیست سالگی اجباری کردند وحتی کاهنان را از این قاعده مستثنا نکردند… آنان به مقام مادری احترام می گذاشتند وبه دختران بی شوهری که در سال های ازدواج بودند وهمچنین به زنان نازا به چشم حقارت می نگریستند. (دورانت، ۱۳۷۳،۱/ ۳۸۸).
از همین روست که درعهد قدیم کنیز بخشی به شوهران نزد زنان نازا امری رایج بود نظیر آنچه که در (پیدایش،۳:۳۰-۶)آمده است. درواقع، چنان که گفتیم، هدف آنان از ازدواج، داشتن فرزند وازدیاد نسل بود واین مسئله به قدری اهمیت داشت که اگر مردی بدون داشتن فرزندی می مرد بر برادر اوواجب بود که همسر برادرش را به زنی بگیرد وبرای برادر مردهی خویش فرزندی بیاورد ودر واقع، حق برادر شوهری را ادا کند. (پیدایش،۳۸:۷-۱۲).
اگر برادران با هم ساکن باشند و یکی از آنها بی اولاد بمیرد زن آن متوفی به نکاح بیگانه بیرون نرود بلکه برادر شوهرش به او داخل شده او را بزنی بگیرد و حق برادر شوهری را مرعی دارد. (سفر تثنیه ۲۵: ۵).
و مقرر است اول زاده که میزاید به اسم برادر متوفی قائم گردد تا آنکه اسمش ازبنی اسرائیل محو نشود. (سفر تثنیه ۲۵: ۶).
و اگر آن مرد به گرفتن زن برادرش راضی نشود زن برادرش به دروازه پیش مشایخ برود و بگوید که برادرشوهر من به برخیزانیدن اسم برادرخود در اسرائیل انکار می کند و به رعایت حق برادر شوهری با من راضی نیست. (سفر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید