منابع پایان نامه در مورد دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی

منابع پایان نامه در مورد دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی

بار-آن ، هوش هیجانی را مجموعه ای از تواناییها ، قابلیتها و مهارتها می داند که فرد را برای سازگاری موثر با محیط و کسب موفقیت در زندگی تجهیز می کند.وی هوش هیجانی را عامل مهمی در توانمندیهای افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می کند و آن را با سلامت هیجانی در ارتباط مستقیم می داند.بار-آن برای اولین بار بهره هیجانی (EQ) را در برابر هوش بهر (IQ) که اصطلاح شناخته شده و مقیاسی برای سنجش هوش شناختی است ، مطرح کرد و از سال ۱۹۸۰ به تدوین پرسشنامه بهره هیجانی و توصیف کمی هوش غیر شناختی پرداخت.هدف او پاسخ دادن به این سوال مهم بود که چرا برخی از افراد از توان هیجانی بهتری برخوردار و در زندگی موفق ترند.وی در نهایت به این نتیجه رسید که هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش بینی موفقیت فرد نیست .

پایان نامه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

مدل بار-آن دارای ۵ مولفه :

درون فردی(Interpersonal Components) ، سازگاری(Adaptability Components)،خلق و خوی عمومی(General Components) میان فردی(Between Personal Components) و مدیریت تنیدگی(Stress Management Components) با پانزده عامل به شرح ذیل است :

۱- مولفه های درون فردی :

توانایی اشخاص را در آگاهی از هیجانها و کنترل آنها مشخص می کند .

این مولفه شامل پنج عامل ، خودآگاهی هیجانی ، خود ابرازی ( جرات مندی ) ، عزت نفس ، خودشکوفایی و استقلال است.

۲- مولفه های سازگاری :

این مولفه شامل سه عامل ، واقع گرایی ، انعطاف پذیری و حل مساله است.

۳- مولفه های خلق و خوی عمومی :

این مولفه شامل دو عامل ، خوش بینی و شادمانی است.

۴- مولفه های میان فردی:

این مولفه ها شامل سه عامل ، همدلی ، مسئولیت اجتماعی و روابط میان فردی است.

۵-مولفه های مدیریت تنیدگی :

این مولفه شامل دو عامل ، توانایی تحمل استرس و کنترل تکانه هاست.

نمودار 2-7 : مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن(2005)

نمودار ۲-۷ : مولفه های هوش هیجانی به زعم بار-آن(۲۰۰۵)

مدل هوش هیجانی بار-آن عمدتاً به توان بالقوه انجام کار و نه نتیجه آن توجه دارد ، این مدل به استعداد و توانایی فرد بیشتر از دستاوردهای او گرایش دارد و در حقیقت می توان آن را عمدتاً نوعی الگوی فرآیند محور و نه پیامد محور دانست.