پایان نامه – رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی – فروش پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان                                                                               صفحه

چکیده…………………………………………………………………………… ی 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۴- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹

۱-۵-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۶-چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰

۱-۷-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۱-تعاریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۱۲

۱-۷-۲-تعاریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………. ۱۳

۱-۸-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۹- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. ۱۵

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………. ۱۷

بخش اول

۲-۲-فناوری………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۱-فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۱-۱-تعاریف فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۱-۲-اهمیت فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۲-۱-۳-مزایای فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۲-فرصت های فناوری………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۲-۲-۱-تمایز فرصت های فناوری از دیگر ساختارها………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۲-۲-فرصت های فناوری و درآمد………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲-۲-۲-۳-فرصت های فناوری و سود………………………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۳-دیدگاه مبتنی بر منابع ………………………………………………………………………………………. ۳۱

۲-۴-عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۴-۱-سنجش عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۴-۲-تعریف ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۲-۱-مراحل نظام ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۴-۲-۲-طبقه بندی سنجه های ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۲-۳-سطوح ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۴-۲-۴-ابعاد ارزیابی عملکرد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۴۱

بخش دوم

۲-۵-چگونگی عملیات بانک ها ………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۵-۱-عملیات اصلی بانک ها………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۶-شاخص های عملکرد………………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۶-۱-شاخص های سودآوری………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۲-شاخص های عملیاتی………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۷-نسبت ها………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۷-۱- انواع شاخص های حسابداری و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۷-۱-۱-معیارهای عملکرد حسابداری………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۷-۱-۱-۱-نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۷-۱-۱-۲-بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۷-۱-۱-۳-سود هر سهم………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۷-۱-۱-۳-۱-اهمیت سود هر سهم………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۷-۱-۱-۳-۲-سود تقسیمی هر سهم………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۱-۲-معیارهای عملکرد اقتصادی………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۱-۲-۱-ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………………………………. ۵۰

۲-۷-۱-۲-۲- سود باقیمانده………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۷-۱-۲-۳- ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۸-سود حسابداری………………………………………………………………………………………. ۵۲

۲-۹-نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۹-۱-محاسبه نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۹-۲-ایرادات وارده بر نرخ بازده دارایی ها………………………………………………………………………………………. ۵۵

بخش سوم

۲-۱۰-پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵۶

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۲-فرآیند اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳-روش تحقیق………………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۴-جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵-روشها و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۵-۱-روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۵-۲-پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۶

۳-۶- روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………. ۶۸

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده

۴-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………. ۷۱

۴-۲-توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۲

۴-۳-توصیف متغیر های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۴-آزمون بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۵-بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۵-۱-بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………………………………. ۸۴

۴-۵-۲-بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۵-۳-بررسی معیار نکویی برازش مدل ………………………………………………………………………………………. ۸۶

۴-۶-آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸۷

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

۵-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۲-نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………. ۹۰

۵-۳-نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………. ۹۱

۵-۴-مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه………………………………………………………………………………………. ۹۴

۵-۵-پیشنهادات بر اساس فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۹۶

۵-۶-پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۷-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

پیوست ها………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

پیوست۱………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

پیوست۲………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

پیوست۳………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

فهرست نمودار و اشکال

 

شکل(۱-۱) مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………. ۱۲

نمودار(۴-۱)نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۲

نمودار(۴-۲)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۳

نمودار(۴-۳)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۴

نمودار(۴-۴)نمودار میله ای سمت شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۵

نمودار (۴-۵)نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۶

نمودار(۴-۶) هیستوگرام  متغیر حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد………………………………………………………………………………………. ۷۷

نمودار(۴-۷) هیستوگرام  متغیر آینده مداری………………………………………………………………………………………. ۷۸

نمودار(۴-۸) هیستوگرام  متغیر عدم اطمینان فناوری………………………………………………………………………………………. ۷۹

نمودار(۴-۹) هیستوگرام  متغیر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………. ۸۰

نمودار(۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر فرصت های فناوری………………………………………………………………………………………. ۸۱

نمودار(۴-۱۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد مالی………………………………………………………………………………………. ۸۲

نمودار(۴-۱۲)آزمون مدل تحقیق(حالت استاندارد………………………………………………………………………………………. ۸۴

نمودار(۴-۱۳)آزمون مدل تحقیق(حالت اعداد معنی داری………………………………………………………………………………………. ۸۵

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول( ۲-۱)دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………. ۴۱

جدول(۲-۲)ابعاد ارزیابی عملکرد سازمان………………………………………………………………………………………. ۴۱

جدول(۲-۳)خلاصه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. ۶۰

جدول(۳-۱)سؤالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد………………………………………………………………………………………. ۶۵

جدول(۳-۲)ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۶۷

جدول(۴-۱)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۲

جدول(۴-۲)توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۳

جدول(۴-۳)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۴

جدول(۴-۴)توصیف سمت شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۵

جدول(۴-۵)توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………. ۷۶

جدول(۴-۶)توصیف متغیر حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید………………………………………………………………………………………. ۷۷

جدول(۴-۷)توصیف متغیر آینده مداری………………………………………………………………………………………. ۷۸

جدول(۴-۸)توصیف متغیر عدم اطمینان فناوری………………………………………………………………………………………. ۷۹

جدول(۴-۹)توصیف متغیر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………. ۸۰

جدول(۴-۱۰)توصیف متغیر فرصت های فناوری ………………………………………………………………………………………. ۸۱

جدول(۴-۱۱) توصیف متغیر عملکرد مالی………………………………………………………………………………………. ۸۲

جدول(۴-۱۲)آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق………………………………………………………………………………………. ۸۳

 

 

 

چکیده

امروزه تغییرات فناوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان و… سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند.فناوری اطلاعات در سال های اخیر عامل پیش برنده بسیاری از دستاورد های بهره وری بوده و یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی و خدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه های شرکت ها در اقتصاد جدید شده و به دلایل زیادی انتظار ادامه این نقش وجود دارد.تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات فناوری،فرصت های فناوری نامیده می شود که با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود.از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندی و روش شناسی از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ روش جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد و با توجه به تقسیم بندی از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش ۵۴ شعبه از شعب بانک سپه استان گیلان هستند. همچنین در این پژوهش برای کسب اطلاعات نظری و ادبیات موضوعی از منابع کتابخانه ای و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده که این پرسشنامه شامل ۴۲ سؤال است.  نتایج پژوهش نشان می دهد که فرصت های فناوری یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش می دهد.همچنین همه متغیرهای مورد بررسی تأثیر گذار بر فرصت های فناوری که شامل آینده مداری ، حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید ،فرهنگ سازمانی و عدم اطمینان فناوری می باشند، تأثیر مثبتی بر بهره برداری از فرصت های فناوری داشتند که این موضوع اهمیت این متغیرها را به وضوح نشان می دهد.

کلید واژه ها: فرصت های فناوری، عملکرد مالی، مزیت رقابتی، نرخ بازده دارایی ها، سود هر سهم.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز۹۳

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید