۰۰۱/۰

بعد جسمانی

۸۰/۰

۰۰۱/۰

بعد اجتماعی

۸۳/۰

۰۰۱/۰

پرسشنامه ادراک کنترل

منظور از ادراک کنترل دانش آموزان نمره ای است که دانش آموزان از پرسشنامه ادراک کنترل راتر (۱۹۶۶) به دست می آورند. این پرسشنامه توسط راتر، در سال ۱۹۶۶، برای ارزیابی انتظارات تعمیم یافته فرد، در زمینه کنترل درونی یا بیرونی تقویت (ادراک کنترل) تهیه گردیده است، در ساختن این وسیله‌ اندازه‌گیری، از نظریه یادگیری اجتماعی، به عنوان چهارچوب نظری استفاده شده است . این پرسشنامه ، به شش خرده طبقه، تقسیم می‌شود: ۱ـ بازشناسی تحصیلی ۲ـ بازشناسی اجتماعی ۳ـ عاطفه و محبت ۴ـ سلطه گری و برتری طلبی ۵ـ اجتماعی و سیاسی ۶ـ فلسفه زندگی.
راتر (۱۹۶۶) در توضیح کاربرد این پرسشنامه می‌گوید: اثر تقویت خاصی که به دنبال رفتار خاصی آمده، صرفاً‌ تابع فرآیند راسخ شدن رفتار، نیست، بلکه تابع این است، که آیا خود شخص نوعی رابطه علی، بین رفتار خود و پاداش ارائه شده ادراک می‌کند یا خیر. مقصود از کنترل درونی این است که شخص رویداد خاص را، ناشی از رفتار، یا ویژگیهای نسبتاً‌ پایدار خود می داند، از سوی دیگر، کنترل بیرونی بدین معنی است، که شخص نوعی تقویت مثبت و یا منفی، که به دنبال رفتار خاصی آمده است را، معلول رفتار خود ندانسته، بلکه آن را نتیجه تصادف و اتفاق تلقی می‌کند و یا آن را به نفوذ افراد قدرتمند نسبت می‌دهد و با پیش کشیدن عوامل محیطی، امکان پیش بینی آن را نفی می‌کند. شیوه نمره‌گذاری آزمون منبع کنترل راتر بدین شرح است که این مقیاس دارای ۲۹ ماده است، که هر ماده دارای دو گزینه می‌باشد. ۶ ماده ‌آن (۱ـ ۸ـ ۱۴ـ ۱۹ـ ۲۴ـ۲۷) خنثی می‌باشند، که برای مشخص نشدن هدف آزمون، برای آزمودنی، در بین ماده‌های دیگر آزمون قرار داده شده‌اند. در ۲۳ ماده دیگر، هر ماده دارای دو جمله، به صورت (الف) و (ب) می‌باشد، که (الف) صفر، و (ب) ۱ نمره دارد، و (الف) مقیاس کنترل درونی و (ب) مقیاس کنترل بیرونی می باشد. نمره‌گذاری این آزمون، با شمارش۲۳ ماده ای که در قسمت (ب) علامت خورده اند، انجام می گیرد، که نمره ۹ یا بالاتر، نشانه منبع کنترل بیرونی می‌باشد.
پایایی
متوسط ضریب پایایی پرسشنامه منبع کنترل درونی و بیرونی راتر، که با روش های دو نیمه کردن و کودر- ریچاردسون[۹۵]، محاسبه شده، در بسیاری از پژوهش ها، بیشتر از ۷/۰ بوده است. آناستازی، در کتاب روان آزمایی خود، میزان متوسط ضریب پایایی آزمون منبع کنترل راتر را، که با روشهای دو نیمه کردن ‌و کودر- ریچاردسون، محاسبه شده را، در فاصله زمانی یک تا د ماه نیز، در حدود ۷۰/۰ می‌باشد. در مطالعات گسترده ای، پایایی مقیاس راتر، به روش بازآزمایی، با توجه به تابع فاصله ‌زمانی بازآزمایی، شرایط اجرای آزمون و نوع گروه مورد آزمایش، محاسبه گردیده است که از جمله می‌توان به مطالعات خود راتر، اشاره کرد، وی میزان پایایی را با روش بازآزمایی، بین ۴۰/۰ تا ۸۳/۰ گزارش کرده است.
در جدول ۳-۳ ضرایب پایایی پژوهش حاضر، با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن بروان و گاتمن محاسبه گردیده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جدول ۳-۳- ضرایب پایایی پرسشنامهی ادراک کنترل راتر در پژوهش حاضر

شاخص آماری
مقیاس/خرده مقیاس
آلفای کرونباخ تنصیف
اسپیرمن- براون گاتمن
کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر ۹۳/۰ ۸۸/۰ ۸۵/۰