همان طور که در جدول ۳-۳ مشاهده می شود، ضرایب پایایی، با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر ۹۳/۰ و برای خرده مقیاسهای بازشناسی تحصیلی، بازشناسی اجتماعی، عاطفه و محبت، سلطه گری و برتری طلبی، اجتماعی و سیاسی و فلسفه زندگی به ترتیب ۷۲/۰، ۸۲/۰، ۷۳/۰ ۷۱/۰، ۷۹/۰ و ۷۶/۰ به دست آمده است. همچنین ضرایب پایایی به روش تنصیف (اسپیرمن- براون و گاتمن) برای کل پرسشنامه ادراک کنترل ۸۸/۰ و ۸۵/۰ و برای خرده مقیاس بازشناسی تحصیلی به ترتیب ۷۹/۰ و ۷۴/۰؛ برای خرده مقیاس بازشناسی اجتماعی به ترتیب ۸۰/۰ و ۷۷/۰؛ برای خرده مقیاس عاطفه و محبت به ترتیب ۷۸/۰ و ۸۱/۰؛ برای خرده مقیاس سلطه گری و برتری طلبی به ترتیب ۷۵/۰ و ۷۲/۰، برای خرده مقیاس اجتماعی و سیاسی به ترتیب ۷۳/۰ و ۸۷/۰ و خرده مقیاس فلسفه زندگی به ترتیب ۷۵/۰ و ۸۰/۰ به دست آمده است، که نشاندهندهی همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه فوق است.
روایی
همچنین روایی پرسشنامه منبع کنترل راتر بدین شرح است که در تحقیقات مختلفی که جهت سنجش روایی سازه‌ آزمون های مختلف منبع کنترل، انجام گرفته است، از مقیاس منبع کنترل راتر، به عنوان آزمون ملاک، استفاده شده است. برای مثال در تحقیقی که توسط نوویکی[۹۶] ـ استریکلند[۹۷] (‌به نقل از ورناصری، ۱۳۷۵) در سال ۱۹۷۳،‌ روی دو نمونه از دانشجویان انجام داد، مقیاس راتر، با مقیاس نوویکی ـ استریکلند، مورد ارزیابی همبستگی قرار گرفت، که در نمونه ۴۶ نفری، در سطح معنی داری ۰۱/۰، ضریب همبستگی ۳۱/۰ به دست آمد و در نمونه دیگر که ۷۶ نفر بودند، در همان سطح معنی داری ۰۱/۰، ضریب همبستگی ۳۱/۰ به دست آمد و در نمونه دیگر که ۷۶ نفر بوند، در همان سطح معنی داری ۰۱/۰، ضریب همبستگی ۶۱/۰ حاصل شد. روایی منبع کنترل راتر، توسط جیمز[۹۸]، مورد بررسی قرار گرفت و او در تحقیقات متعدد خود، به این نتیجه رسید که منبع کنترل راتر دارای روایی می‌باشد. همچنین در تحقیقی که توسط بیابانگرد (۱۳۷۱) روی نمونه‌ای از دانش‌آموزان شهر تهران انجام گرفت، همبستگی بین آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون منبع کنترل راتر، با سطح معنی داری ۰۱/۰p=، به مقدار ۵۸/۰ گزارش شده است. روایی در پژوهش حاضر از طریق روایی سازهای محاسبه شد.
جدول ۴-۳ ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های ادراک کنترل با نمره کل را در پژوهش حاضر نشان می دهد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جدول ۴-۳ ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های ادراک کنترل با ابزار کل در پژوهش حاضر

مقیاس/خرده مقیاس همبستگی سطح معنی داری
کل پرسشنامه ادراک کنترل راتر ۸۷/۰ ۰۰۱/۰
بازشناسی تحصیلی ۸۱/۰ ۰۰۱/۰
بازشناسی اجتماعی ۸۵/۰ ۰۰۱/۰
عاطفه و محبت ۸۳/۰ ۰۰۱/۰
سلطه گری و برتری طلبی ۷۹/۰ ۰۰۱/۰